World Statesmen.org HOME > return to China >>


 
China Provinces and Administrative Divisions

Provinces: Anhui - Fukien - Gansu - Guangdong - Guizhou - Hainan - Hebei - Heilongjiang - Henan - Hubei - Hunan - Jiangsu - Jiangxi - Jilin - Liaoning - Qinghai - Shaanxi - Shandong - Shanxi - Sichuan - Yunnan - Zhejiang - Former Provinces: Andong - Chahar - Dongan - Heinen - Hejiang - Hexi - Huaihai - Liaobei - LiaodongLiaoxi - Nenjiang - Pingyuan - Rehe - Songjiang - Suining/Mudanjiang - Suiyuan - Taiwan - XikangXingan - Autonomous Regions: Guangxi Zhuang - Nei Mongol (Inner Mongolia) - Ningxia Hui - Xinjiang Uyghur - Xizang - Special Municipalities: Beijing - Chongqing - Shanghai - Tianjin - Special Autonomous Regions: Hong Kong - Macau - Former Special Municipalities: Anshan - Benxi - Changchun - Dalian - Fushun - Guangzhou - Hankou - Harbin - Nanjing - Qingdao - Shenyang - Shijiazhuang - Wuhan - Xiamen - Xi'an - Yangquan - Former Special Regions:  Altay - Eastern Provinces Region - Hulunbuir - Qamdo - Tarbaghatay - Weihai -

Transliteration note: Names are given in Hanyu Pinyin romanization, with tone-marking diacritics omitted (the first edition of Hanyu Pinyin was approved and adopted by China on 11 Feb 1958, but not by Taiwan until 2009). Beginning in the early 1980's, Western publications began using the Hanyu Pinyin romanization system instead of earlier romanization systemsNames prior to 1979 are given with the Wade-Giles romanization in parentheses, i.e. Li Yuanhong (Li Yan-hung). 

Note: That until c.1983 the title of the local party leaders was "first secretary" rather than "secretary."  During the Cultural Revolution, 1967-1969, nearly all provincial first secretaries had their posts eliminated by the provincial revolutionary committees.


 
Provinces


Anhui (Anhwei)

1366 - 1644                Part of Nanzhili.
1649 - 1659                Part of Jiangnan.
1661 - 1667                Administered from Jiangsu.
1928 - 29 Apr 1949         Under Nationalist government.
1938 - Aug 1945            Partly occupied by Japan.
1949 -  7 Aug 1952         Divided into 2 separate regions:
North Anhui (Wanbei)
                             and South Anhui (
Wannan).

Secretaries of the Provincial (Apr 1949-Aug 1952 District) Committee of
the Communist Party of China

Apr 1949  3 Mar 1950     Zeng Xisheng
(Tseng Hsi-sheng)     (b. 1904 - d. 1968)
                            
(North Anhui)
Mar 1950 Aug 1952        Huang Yan
(Huang Yen)              (b. 1912 - d. 1989)
                            
(North Anhui)
May 1949 Jul 1949        Xie Fuzhi
(Hsieh Fu-chih)          (b. 1909 - d. 1972)
                            
(South Anhui)  
Jul 1949
Feb 1950        Niu Shucai (Nui Shu-ts'ai)         (b. 1908 - d. 1990)
                            
(1st time) (South Anhui)
Feb 1950 Dec 1951        Ma Tianshui (Ma T'ien-shui)
       (b. 1912 - d. 1988)
                            
(South Anhui)
Dec 1951 - Aug 1952        Niu Shucai (2nd time)
(South Anhui) (s.a.)
1952 - Feb 1962            Zeng Xisheng                       (s.a.)
Feb 1962 - 1967            Li Baohua (Li Pao-hua)             (b. 1909 - d. 2005)
1969 - Jan 1975           
Li Desheng (Li Te-sheng)           (b. 1916 - d. 2011)
Jan 1975 - May 1977        Song Peizhang (Sung P'ei-chang)    (b. 1919 - d. 1988)
May 1977 - Mar 1980        Wan Li                             (b. 1916 - d. 2015)
Mar 1980 - Apr 1982        Zhang Jingfu                       (b. 1914 - d. 2015)
Apr 1982 - 31 Mar 1983     Zhou Zijian (acting)               (b. 1914 - d. 2003)
31 Mar 1983 - 17 Jun 1985  Huang Huang                        (b. 1946)
17 Jun 1985 - 28 Apr 1988  Li Guixian                         (b. 1937)
28 Apr 1988 - Sep 1998     Lu Rongjing                        (b. 1933)
Sep 1998 -  6 Jan 2000     Hui Liangyu                        (b. 1944)
 6 Jan 2000 - 16 Dec 2004  Wang Taihua                        (b. 1945)
16 Dec 2004 -  1 Dec 2007  Guo Jinlong                        (b. 1947)
 1 Dec 2007 - 31 May 2010  Wang Jinshan                       (b. 1945)
31 May 2010 -  1 Jun 2015  Zhang Baoshun                      (b. 1950)
 1 Jun 2015 - 29 Aug 2016  Wang Xuejun                        (b. 1952)
29 Aug 2016 -              Li Jinbin                          (b. 1958)


Military governors

27 Apr 1912 - 30 Jun 1913  Bo Wenwei (Po Wen-wei)             (b. 1876 - d. 1947)
30 Jun 1913 - 27 Jul 1913  Sun Duosen (Sun To-sen)            (b. 1867 - d. 1919)
27 Jul 1913 - 10 Apr 1916  Ni Sichong (Ni Szu-ch'ung)         (b. 1868 - d. 1924)
                            
(1st time)
10 Apr 1916 -  8 Jul 1917  Zhang Xun (
Chang Hsn)             (b. 1854 - d. 1923)
29 May 1917 - 16 Sep 1920  Ni Sichong (2nd time)              (s.a.)
                             (in rebellion to 8 Jul 1917)
16 Sep 1920 -  7 Oct 1922  Zhang Wensheng (Chang Wen-sheng)   (b. 1884 - d. 1937)
 7 Oct 1922 - 28 Nov 1924  Ma Lianjia (Ma Lien-chia)          (b. 1864 - d. 1924)
28 Nov 1924 - 24 Apr 1925  Wang Yitang (Wang I-t'ang)         (b. 1877 - d. 1948)
24 Apr 1925 - 29 Aug 1925  Zheng Shiqi (Cheng Shih-ch'i)      (b. 1873 - d. 1935)
29 Aug 1925 - 25 Nov 1925  Jiang Dengxuan (Chiang Teng-hsan) (b. 1881 - d. 1925)
25 Nov 1925 -  4 Mar 1927  Deng Ruzhuo (Teng Ju-cho)          (b. 1888 - d. 1944)
 1 Dec 1925 -  4 Mar 1927  Chen Diaoyuan (Ch'en Tiao-yan)    (b. 1886 - d. 1943)
                             (in rebellion)

Civil governors
1911 - 1912                Sun Yuyun (Sun Y-yn)             (b. 1872 - d. 1924)
Mar 1912 - Jun 1913        Bowen Wei                          (s.a.)
                             (acting to Jul 1912)
Jun 1913 - Jul 1913        Sun Duosen                         (s.a.)
Jul 1913 - Jul 1914        Ni Sichong (1st time)              (s.a.)
15 Jul 1914 - 31 Jul 1915  Han Guojun (Han Kuo-chn)          (b. 1857 - d. 1942)
31 Jul 1915 - 22 Apr 1916  Li Zhaozhen (Li Chao-chen)         (b. 1846 - d. 1927)
                             (1st time)
22 Apr 1916 -  8 Sep 1917  Ni Sichong (2nd time)              (s.a.)
 8 Sep 1917 - 21 Nov 1918  Huang Jiajie (Huang Chia-chieh)    (b. 18.. - d. 1918)
21 Nov 1918 - 11 Jan 1919  Gong Xinzhan (Kung Hsin-chan)      (b. 1869 - d. 1943)
21 Nov 1918 - 11 Jan 1919  Liu Daozhang (Liu Tao-chang)
                             (acting for Gong)
11 Jan 1919 - 31 Dec 1919  Lu Diaoyuan (Lu Tiao-yan)         (b. 1865 - d. 1932)
                             (1st time)
11 Jan 1919 - Mar 1919     Li Weiyuan (Li Wei-yan)           (b. 1868 - d. 1948)
                             (acting for Lu)
31 Dec 1919 - 21 Aug 1921  Nie Xianfan (Nieh Hsien-fan)       (b. 1880 - d. 1933)
21 Aug 1921 - 29 Sep 1921  Li Zhaozhen (2nd time)             (s.a.)
29 Sep 1921 -  3 Feb 1923  Xu Shiying (Hs Shih-ying)         (b. 1873 - d. 1964)
 3 Feb 1923 - 10 Feb 1923  Ruan Zhongzhi (Juan Chung-chih)    (b. 1896 - d. 1936)
                             (acting)
10 Feb 1923 - 11 Dec 1923  Lu Diaoyuan (2nd time)             (s.a.) 
11 Dec 1923 - 28 Nov 1924  Ma Lianjia                         (s.a.)
28 Nov 1924 - 18 Jun 1925  Wang Yitang                        (s.a.)
18 Jun 1925 - 28 Oct 1925  Wu Bingxiang (Wu Ping-hsiang)      (b. 1875 - d. 1930)
23 Nov 1925 -  1 Dec 1925  Jiang Shaojie (Chiang Shao-chieh)  (b. 1877 - d. 1932)
 1 Dec 1925 - 16 Apr 1926  Wang Pu (Wang P'u)                 (b. 1890 - d. 1958)
16 Apr 1926 - 24 Dec 1926  Gao Shidu (Kao Shih-tu)            (b. 1873 - d. 1954)
24 Dec 1926 -  4 Mar 1927  He Binglin (Ho Ping-lin)           (b. 1877 - d. 19..)
Chairmen of the government
Mar 1927 - Oct 1927        He Jian (Ho Chien)                 (b. 1887 - d. 1956)
Oct 1927 - May 1929        Chen Diaoyuan (1st time)           (s.a.)
May 1929 - Oct 1929        Fang Zhenwu (Fang Chen-wu)         (b. 1885 - d. 1941)
Oct 1929 - 27 Jan 1930     Shi Yousan (Shih Yu-san)           (b. 1891 - d. 1940)
Jan 1930 - Mar 1930        Wang Yu (Wang Y)                  (b. 1884 - d. 1951)
Mar 1930 - Jul 1930        Ma Fuxiang (Ma Fu-hsiang)          (b. 1876 - d. 1932)
Jul 1930 - Apr 1932        Chen Diaoyuan (2nd time)           (s.a.)
Apr 1932 - May 1933        Wu Zhongxin (Wu Chung-hsin)        (b. 1884 - d. 1959)
May 1933 - Jan 1937        Liu Zhenhua (Liu Chen-hua)         (b. 1883 - d. 1956)
Jan 1937 - Nov 1937        Liu Shangqing (Liu Shang-ch'ing)   (b. 1868 - d. 1945)
Nov 1937 - Jan 1938        Jiang Zuobin (Chiang Tso-pin)      (b. 1884 - d. 1942)
26 Jan 1938 - 29 Sep 1938  Li Zongren (Li Tsung-jen)          (b. 1890 - d. 1969)
12 Jul 1938 - 20 Jan 1943  Ni Daolang
(Ni Tao-lang)           (b. 1879 - d. 1952)
                            
(appointed by Nanjing)
29 Sep 1938 - Oct 1939     Liao Lei                           (b. 1890 - d. 1939)
Oct 1939 - Sep 1948        Li Pinxian (Li P'in-hsien)         (b. 1890 - d. 1987)
20 Jan 1942 - 27 Dec 1944  Luo Junqiang (Luo Chn-ch'iang)    (b. 1902 - d. 1970)

                            
(appointed by Nanjing)
27 Dec 1944 - 1945         Lin Bosheng (Lin Pao-sheng)        (b. 1902 - d. 1946)
                             (appointed by Nanjing)
Sep 1948 - 24 Mar 1949     Xia Wei (Hsia Wei)                 (b. 1893 - d. 1973)
24 Mar 1949 - May 1949     Zhang Yichun (Chang I-ch'un)       (b. 1895 - d. 1982)
                            
(Nationalist)
Apr 1949 - Mar 1950        Song Richang (Sung Jih-ch'ang)     (b. 1906 - d. 1995)
                            
(North Anhui) 
Mar 1949 - Aug 1952        Huang Yan (Huang Yen) (South Anhui)(b. 1912 - d. 1989)
Dec 1950 - Aug 1952        Wei Ming (North Anhui)             (b. 1908 - d. 1982)
Aug 1952 - Mar 1955        Zeng Xisheng (Tseng Hsi-sheng)     (s.a.)
Governors
Mar 1955 - Mar 1967        Huang Yan                          (s.a.)
Mar 1967 - Apr 1968        Qian Jun (Ch'ien Chn)             (b. 1905 - d. 1990)
Chairmen of the Revolutionary Committee
Apr 1968 - Dec 1974        Li Desheng (Li Te-sheng)           (s.a.)
May 1975 - Jun 1977        Song Peizhang (Sung P'ei-chang)    (s.a.)
Jun 1977 - Dec 1979        Wan Li                             (s.a.)
Governors
Dec 1979 - Mar 1981        Zhang Jingfu                       (s.a.)
Mar 1981 - Apr 1983        Zhou Zijian                        (s.a.)
Apr 1983 - Jun 1987        Wang Yuzhao                        (b. 1926 - d. 2016)
Jun 1987 - Apr 1989        Lu Rongjing                        (s.a.)
Apr 1989 - Dec 1994        Fu Xishou                          (b. 1931 - d. 2015)
Dec 1994 -  9 Oct 1998     Hui Liangyu                        (s.a.)
                             (acting to Feb 1995)
 9 Oct 1998 - Jan 2000     Wang Taihua                        (s.a.)
                             (acting to 10 Feb 1999)
Jan 2000 - 14 Oct 2002     Xu Zhonglin                        (b. 1943)
                             (acting to 28 Jan 2000)
14 Oct 2002 -  2 Dec 2007  Wang Jinshan                       (s.a.)
                             (acting to Jan 2003)
 2 Dec 2007 - 12 Dec 2011  Wang Sanyun                        (b. 1952)
                             (acting to 31 Jan 2008)
12 Dec 2011 -
27 Mar 2013  Li Bin (f) (acting to 15 Feb 2012) (b. 1954)
27 Mar 2013 -  8 Jun 2015  Wang Xuejun                        (s.a.)
                             (acting to 20 Jun 2013)
 8 Jun 2015 -  1 Sep 2016  Li Jinbin (acting to 28 Jul 2015)  (s.a.)
 1 Sep 2016 -              Li Guoying (acting to 21 Jan 2017) (b. 1964)


Bingyuan: see under Henan

Chahar


[South Chahar
             (Chanan) political council 1938-1939 (China)]
South Chahar Flag 1938 - 1939

1912                       Chahar (Chaha'er/Chakhar) special administrative region
                             (previously part of Manchuria).

1928
                      Chahar province
22 Sep 1933 - 12 May 1936  Japanese-Manchukuo forces
occupy Eastern Chahar (creating
                            
the Special Eastern [Chadong] autonomous region at Dolon Nor).
Dec 1935 - 1945            Japanese occupation
 
4 Sep 1937 -  1 Sep 1939  Japanese create the South Chahar (Chanan) Political Council
                             (from 1 Sep 1939 part of Inner Mongolia).
Nov 1945 - 11 Oct 1946     Under Communist rule.
28 Sep 1948                Under Communist control (Qahar province).
15 Nov 1952                Divided between Hebei and Shanxi provinces.

Secretary of the Provincial Committee of the Communist Party
Oct 1949 - Aug 1952        Yang Gengtian (Yang Keng-t'ien)    (b. 1913 - d. 1952)

Governors
Oct 1912 - 22 Dec 1912     He Zonglian (Ho Tsung-lien)        (b. 1864 - d. 1931)
                            
(1st time)  
22 Dec 1912 - 22 Dec 1913  Duan Zhigui
(Tuan Chih-kuei)       (b. 1869 - d. 1925)
22 Dec 1913 - 26 Aug 1915  He Zonglian (2nd time)             (s.a.)
26 Aug 1915 - 30 May 1916  Zhang Huaizhi (Chang Huai-chih)    (b. 1860 - d. 1934)
30 May 1916 - Jun 1916     He Yuanchun (Ho Yan-ch'un)(acting)
Jun 1916 -  9 Jun 1916     Zhao Bingnan (Chao Ping-nan)(acting)
 9 Jun 1916 - 18 Oct 1917  Tian Zhongyu (T'ien Chung-y)      (b. 1869 - d. 1935)
                            
(1st time)  
18 Oct 1917 - 29 Mar 1918  Zhang Jingyao
(Chang Ching-yao)    (b. 1881 - d. 1933)
29 Mar 1918 - 26 Dec 1919  Tian Zhongyu (2nd time)            (s.a.)
26 Dec 1919 - 21 Sep 1920  Wang Tingzhen (Wang T'ing-chen)    (b. 1876 - d. 1940)
21 Sep 1920 - 15 May 1922  Zhang Jinghui (Chang Ching-hui)    (b. 1871 - d. 1959)
15 May 1922 - 29 May 1922  Tan Qinglin (T'an Ch'ing-lin)      (b. 1878 - d. 1949)
                            
(acting)
29 May 1922 - 18 Dec 1924  Zhang Xiyuan (Chang Hsi-yan)      (b. 1870 - d. 1941)
18 Dec 1924 - 23 Mar 1926  Zhang Zhijiang (Chang Chih-chiang) (b. 1888 - d. 1966)
27 Aug 1926 -  3 Jun 1928  Gao Weiyue (Kao Wei-yeh)          (b. 1875 - d. 1938)
Jun 1928 -  1 Nov 1928     Zhao Daiwen (Chao Tai-wen)         (b. 1867 - d. 1943)
Chairmen of the government
27 Nov 1928 - 14 Jan 1931  Yang Aiyuan (Yang Ai-yan)         (b. 1886 - d. 1959)
14 Jan 1931 - 18 Aug 1932  Liu Yifei (Liu I-fei)              (b. 1893 - d. 1967)
18 Aug 1932 - 19 Jun 1935  Song Zheyuan (Sung Che-yan)       (b. 1885 - d. 1940)
22 Sep 1933 - 12 May 1936  Li Shouxin (Lee Shou-hsin)         (b. 1892 - d. 1970)
                             (chief executive of Special Eastern
                             Autonomous Region, at D
uolon)
19 Jun 1935 - 28 Aug 1935  Qin Dechun (Ch'in Te-ch'un)        (b. 1893 - d. 1963)
Aug 1935 - 26 Jun 1936     Zhang Zizhong (Chang Tzu-chung)    (b. 1892 - d. 1940)
26 Jun 1936 - Oct 1938     Liu Ruming (Liu Ju-ming)           (b. 1895 - d. 1975)
 
4 Sep 1937 -  1 Sep 1939  Yu Pinqing (Y P'in-ch'ing)        (b. 1886 - d. 1946)
                             (chairman of South Chahar
political
                             council
,
appointed by Japanese)
Oct 1938 - Jan 1939        Zhang Lisheng (Chang Li-sheng)     (b. 1901 - d. 1971)
14 Jan 1939 - Dec 1940     Shi Yousan (Shih Yu-san)           (b. 1891 - d. 1940)
Dec 1940 - Sep 1941        Zhang Su (Chang Su) (1st time)     (b. 1901 - d. 1988)
Sep 1941 - 15 Oct 1946     Feng Qinzai (Feng Ch'in-tsai)      (b. 1890 - d. 1963)
Nov 1945 - 11 Oct 1946     Zhang Su (2nd time)(Communist)     (s.a.)
15 Oct 1946 - Nov 1947     Fu Zuoyi (Fu Tso-i)(Nationalist)   (b. 1893 - d. 1974)

Nov 1947 - Apr 1952        Zhang Su (3rd time)
(Communist)     (s.a.)
Apr 1952 - Nov 1952        Yang Gengtian (Yang Keng-t'ien)    (s.a.)Fujian 

1299 - 1356                Part of Jiangzhe.
1656 - 1911                United with Zhejiang.
21 Nov 1933 - 21 Jan 1934  Under control of the People's Government at Fuzhou (Foochow).
21 Jan 1934 - 17 Aug 1949  Under Nationalist government.
Jun 1938 - 1945            Japanese occupation (in Swatow, and from May 1941 Fuzhou).
Nov 1949 -                 Fragment of Fujian (Fukien) province remains under Nationalist
                             control (
Kinmen, Matsu, and other islands)(see under Taiwan).

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
Jul 1949 - Oct 1954        Zhang Dingcheng                    (b. 1898 - d. 1981)
                            
(Chang Ting-ch'eng)
Oct 1954 - May 1967        Ye Fei (Yeh Fei)                   (b. 1914 - d. 1999)
1967 - 1970                Jiang Yizhen (Chiang I-chen)       (b. 1915 - d. 1994)
                            
(acting)
Apr 1971 - Dec 1973        Han Xianchu (Han Hsien-ch'u)       (b. 1913 - d. 1986)
Dec 1974 - 1980            Liao Zhigao (Liao Chih-kao)        (b. 1913 - d. 2000)
1980 - May 1986            Xiang Nan                          (b. 1918 - d. 1997)
May 1986 - 30 Dec 1993     Chen Guangyi                       (b. 1933)
30 Dec 1993 - 28 Oct 1996  Jia Qinglin                        (b. 1940)
28 Oct 1996 - 12 Dec 2000  Chen Mingyi                        (b. 1940)
12 Dec 2000 - 13 Dec 2004  Song Defu                          (b. 1946 - d. 2007)
13 Dec 2004 - 30 Nov 2009  Lu Zhangong                        (b. 1952)
30 Nov 2009 - 19 Dec 2012  Sun Chunlan (f)                    (b. 1950)
19 Dec 2012 - 28 Oct 2017  You Quan                           (b. 1954)
28 Oct 2017 -              Yu Weiguo                          (b. 1955)


Military governors

 9 Nov 1911 -  5 Dec 1913  Sun Daoren (Sun Tao-jen)           (b. 1867 - d. 1935)
 5 Dec 1913 - 18 Jul 1914  Liu Guanxiong (Liu Kuan-hsiung)    (b. 1861 - d. 1927)
18 Jul 1914 - 12 Jan 1923  Li Houji (Li Hou-chi)              (b. 1869 - d. 1942)
17 Jan 1923 - 20 Mar 1923  Wang Yongquan (Wang Yung-ch'an)   (b. 1886 - d. 1942)
20 Mar 1923 - 13 May 1924  Sun Chuanfang (Sun Ch'uan-fang)    (b. 1885 - d. 1935)
13 May 1924 -  5 Dec 1926  Zhou Yinren (Chou Yin-jen)         (b. 1885 - d. 1956)
Civil governors 
Nov 1911 - Sep 1912        Peng Shousong (P'eng Shou-sung)    (b. 1866 - d. 1918)
Sep 1912 - Nov 1912        Liu Ciyuan (Liu Tz'u-yan)     
                             (1st time)
16 Nov 1912 - 20 Nov 1913  Zhang Yuanqi (Chang Yan-ch'i)     (b. 1860 - d. 1922)
 9 May 1913 - 15 Jul 1913  Jiang Shejing (Chiang She-ching)
                             (acting for Zhang)
15 Jul 1913 - 20 Nov 1913  Liu Ciyuan (2nd time)   
                             (acting for Zhang)
20 Nov 1913 -  3 May 1914  Wang Shengling (Wang Sheng-ling)   (b. 1866 - d. 1934)
 3 May 1914 -  6 May 1916  Xu Shiying (Hs Shih-ying)         (b. 1873 - d. 1964)
17 Apr 1916 - 15 Oct 1922  Li Houji                           (s.a.)
                             (acting for Xu to 6 May 1916)
 6 Jul 1916 - 18 Jul 1917  Hu Ruilin (Hu Jui-lin)             (b. 1864 - d. 1943)
                            
(acting for Li) 
15 Oct 1922 -  8 Nov 1922  Sa Zhenbing
(Sa Chen-ping)         (b. 1859 - d. 1952)
                             (1st time)
 8 Nov 1922 - 30 Nov 1922  Wang Yongquan
(Wang Yung-ch'an)   (s.a.)
30 Nov 1922 -  1 Mar 1923  Lin Sen                            (b. 1867 - d. 1943)
 1 Mar 1923 -  4 Dec 1926  Sa Zhenbing (2nd time)             (s.a.)
 4 Dec 1926 - Jul 1927     Fang Shengtao (Fang Sheng-t'ao)    (b. 1885 - d. 1934)
Chairmen of the government

Jul 1927 - Jan 1930        Yang Shuzhuang (Yang Shu-chuang)   (b. 1882 - d. 1934)
 
5 Feb 1929 -  6 Jan 1930  Chen Naiyuan (chen Nai-yan)
                             (acting for Yang)
 6 Jan 1930 -  7 Dec 1932  Fang Shengtao (acting)             (s.a.)
 7 Dec 1932 - 20 Dec 1933  Jiang Guangnai (Chiang Kuang-nai)  (b. 1888 - d. 1967)
21 Nov 1933 - 21 Jan 1934  Cai Tingkai (Ts'ai T'ing-k'ai)     (b. 1892 - d. 1968)
                             (military governor of
People's Government at Fuzhou)
12 Jan 1934 - 28 Aug 1941  Chen Yi (Ch'en I)                  (b. 1883 - d. 1950)
28 Aug 1941 - 16 Sep 1948  Liu Jianxu (Liu Chien-hs)         (b. 1892 - d. 1978)
16 Sep 1948 - 20 Jan 1949  Li Hanhun (Li Han-hun)             (b. 1906 - d. 1967)
20 Jan 1949 -  4 Oct 1949  Zhu Shaoliang (Chu Shao-ling)      (b. 1891 - d. 1963)
                            
(at Kinmen from 17 Aug 1949)
18 Aug 1949 - 30 Sep 1949  Fang Zhi (Fang Chih) (Nationalist) (b. 1895 - d. 1989)
                            
(acting for Zhu)
Aug 1949 - Oct 1954        Zhang Dingcheng (Chang Ting-cheng) (s.a.)
                            
(Communist) 
30 Sep 1949 - 23 Nov 1949  Huang Jintao (Nationalist)         (b. 1888 - d. 1957)
                             (acting [for Zhu to 4 Oct 1949])
Oct 1954 - Feb 1955        Ye Fei (Yeh Fei)                   (s.a.)
Governors
Feb 1955 - Jan 1959        Ye Fei                             (s.a.)
Jan 1959 - Dec 1962        Jiang Yizhen (Chiang I-chen)       (s.a.)
Dec 1962 - Apr 1967        Wei Jinshui (Wei Chin-shui)        (b. 1906 - d. 1992)
Chairmen of the Revolutionary Committee
Apr 1967 - Dec 1973        Han Xianchu (Han Hsien-ch'u)       (s.a.)
Dec 1973 - Dec 1979        Liao Zhigao (Liao Chih-kao)        (s.a.)
Governors
Dec 1979 - Jan 1983        Ma Xingyuan                        (b. 1917 - d. 2005)
Jan 1983 - Sep 1987        Hu Ping                            (b. 1930)
Sep 1987 - Apr 1991        Wang Zhaoguo (acting to 1988)      (b. 1941)
Apr 1991 - Apr 1994        Jia Qinglin                        (s.a.)
Apr 1994 - 28 Oct 1996     Chen Mingyi                        (s.a.)
28 Oct 1996 -  9 Aug 1999  He Guoqiang (acting to Apr 1997)   (b. 1943)
 9 Aug 1999 - 13 Oct 2002  Xi Jinping (acting to 27 Jan 2000) (b. 1953)
13 Oct 2002 - 16 Dec 2004  Lu Zhangong (acting to Jan 2003)   (s.a.)
16 Dec 2004 - 11 Apr 2011  Huang Xiaojing                     (b. 1946)
                             (acting to 23 Jan 2005)
11 Apr 2011 - 26 Nov 2015  Su Shulin (acting to 21 Jul 2011)  (b. 1962)
26 Nov 2015 -  2 Jan 2018  Yu Weiguo (acting to 15 Jan 2016)  (s.a.)
 2 Jan 2018 -              Tang Dengjie                       (b. 1964)
                             (acting to 31 Jan 2018)Gansu (Kansu)

1368 - 1667                Part of Shaanxi.
1667 - 1670                Named Gongchang.
1749 - 1912                Part of Shengan (see 
Shaanxi).
26 Aug 1949                Under Communist control.

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
1949 - 1954                Zhang Desheng (Chang Te-sheng)     (b. 1909 - d. 1965)
1954 - 1961                Zhang Zhongliang                   (b. 1907 - d. 1983)
                            
(Chang Chung-liang)
1961 - 1966                Wang Feng                          (b. 1910 - d. 1998)
1966 - 1967                Hu Jizong (Hu Chi-tsung)           (b. 1920 - d. 1974)
1970 - Jun 1977            X
ian Henghan (Hsien Heng-shan)     (b. 1911 - d. 1991)
1977 - 1981                Song Ping (Sung P'ing)             (b. 1917)
1981 - 1983                Feng Jixin                         (b. 1916 - d. 2005)
1983 - 1990                Li Ziqi                            (b. 1923 - d. 2014)
1990 - 12 Oct 1993         Gu Jinchi                          (b. 1932 - d. 2009)
12 Oct 1993 - 1998         Yan Haiwang                        (b. 1939)
Apr 1998 -  3 Jan 2001     Sun Ying                           (b. 1936)
 3 Jan 2001 - Aug 2003     Song Zhaosu                        (b. 1941)
Aug 2003 - 28 Apr 2007     Su Rong                            (b. 1948)
28 Apr 2007 - 28 Apr 2012  Lu Hao                             (b. 1947)
28 Apr 2012 - 26 May 2017  Wang Sanyun                        (b. 1952)
26 May 2017 -              Lin Duo                            (b. 1956)

Military governors
Mar 1912                   Huang Yue (Huang Yeh)             (b. 1869 - d. 1943)
15 Mar 1912 -  1 May 1913  Zhao Weixi (Chao Wei-hsi)          (b. 1860 - d. 1917)
 1 May 1913 -  6 Mar 1914  Zhang Binghua (Chang Ping-hua)
                             (acting)
 6 Mar 1914 - 31 Dec 1920  Zhang Guangjian                    (b. 1864 - d. 1938)
                            
(Chang Kuang-chien)
31 Dec 1920 - 29 Aug 1925  Lu Hongtao (Lu Hung-t'ao)          (b. 1866 - d. 1927)
29 Aug 1925 -  9 Jan 1926  Feng Yuxiang (Feng Y-hsiang)      (b. 1882 - d. 1948)
29 Aug 1925 -  9 Jan 1926  Liu Yufen (Liu Y-fen)             (b. 1886 - d. 1943)
                            
(acting for Feng)    
 9 Jan 1926 - 17 Sep 1927  Li Mingzhong (Li Ming-chung)       (b. 1887 - d. 1949)
Civil governors
Mar 1912 - Sep 1912        Peng Yingjia (Beng Ying-chia)
Sep 1912 - Feb 1913        He Zouchi (Ho Tso-chi)
Feb 1913 -  1 May 1913     Zhao Weixi                         (s.a.)
 
1 May 1913 - Jun 1914     Zhang Binghua (Chang Ping-hua)
Jun 1914 - 31 Dec 1920     Zhang Guangjian                    (s.a.)
31 Dec 1920 -  6 Oct 1921  Cai Chengxun (Ts'ai Ch'eng-hsn)   (b. 1871 - d. 1946)
 6 Oct 1921 - 13 Jul 1922  Pan Linggao (P'an Ling-kao)        (b. 1867 - d. 1954)
13 Jul 1922 - 28 Mar 1924  Lin Xiguang (Lin Hsi-kuang)        (b. 1882 - d. 19..)
28 Mar 1923 -  9 Oct 1925  Lu Hongtao                         (s.a.)
30 Sep 1925 -  9 Oct 1925  Yang Si (Yang Szu) (acting for Lu) (b. 1882 - d. 1956)
 9 Oct 1925 - Jun 1927     Xue Dubi (Hseh Tu-pi)             (b. 1892 - d. 1973)
25 Jun 1927 - Nov 1928     Liu Yufen                          (s.a.)
Chairmen of the Provincial Council
Nov 1928 - Aug 1929        Liu Yufen                          (s.a.)
Aug 1929 - Apr 1930        Sun Lianzhong (Sun Lien-chung)     (b. 1893 - d. 1990)
Apr 1930 - Nov 1930        Wang Zhen (Wang Chen)
25 Nov 1930 - Aug 1931     Ma Hongbin (Ma Hung-pin)           (b. 1884 - d. 1960)
Aug 1931 - Dec 1931        Ma Wenche (Ma Wen-ch'e)            (b. 1890 - d. 1961)
Dec 1931 - Apr 1932        Sun Weiru (Sun Wei-ju)             (b. 1896 - d. 1979)
Apr 1932 - Jan 1933        Shao Lizi (Shao Li-tzu)            (b. 1882 - d. 1967)
Jan 1933 - May 1934        Deng Baoshan (Teng Pao-shan)       (b. 1893 - d. 1968)
                            
(1st time)  
May 1934 -  2 Nov 1935     Zhu Shaoliang (Chu Shao-liang)     (b. 1891 - d. 1963)
                            
(1st time)
 
2 Nov 1935 - Feb 1937     Yu Xuezhong (Y Hs
eh-chung)       (b. 1889 - d. 1964)
Feb 1937 - 28 Apr 1937     Tian Jinjiong (T'ien Ching-chiung)
28 Apr 1937 - 17 Dec 1937  He Yaozu (Ho Yao-tsu)              (b. 1889 - d. 1961)
17 Dec 1937 - 15 Nov 1940  Zhu Shaoliang (2nd time)           (s.a.)
15 Nov 1940 - 17 Oct 1946  Gu Zhenglun (Ku Cheng-lun)         (b. 1890 - d. 1953)
17 Oct 1946 - 11 Jul 1949  Guo Jiqiao (Kuo Ch'i-ch'iao)       (b. 1902 - d. 1998)
11 Jul 1949 - Sep 1949     Ma Hongkui (Ma Hung-k'uei)         (b. 1892 - d. 1970)
                            
(Nationalist) 
Jul 1949 - Oct 1949        Ding Yizhong (Ting I-chung)
                             (Communist)
Oct 1949 - Jan 1950        Wang Shitai (Wang Shi-t'ai)        (b. 1910 - d. 2008)
Jan 1949 - Dec 1954        Deng Baoshan (2nd time)            (s.a.)
Governor
Dec 1954 - May 1967        Deng Baoshan                       (s.a.)
Chairmen of the Revolutionary Committee
May 1967 - Jun 1977        Xian Henghan (Hsien Heng-shan)     (s.a.)
Jun 1977 - Dec 1979        Song Ping (Sung P'ing)             (s.a.)
Governors
Dec 1979 - Jan 1981        Feng Jixin                         (s.a.)
Jan 1981 - Apr 1983        Li Dengying                        (b. 1914 - d. 1996)
Apr 1983 - 17 May 1986     Chen Guangyi                       (b. 1933)
17 May 1986 - Feb 1993     Jia Zhijie                         (b. 1935)
Feb 1993 - Oct 1993        Yan Haiwang                        (s.a.)
Oct 1993 - Jul 1996        Zhang Wule                         (b. 1937)
Jul 1996 - Apr 1998        Sun Ying                           (s.a.)
Apr 1998 - Jan 2001        Song Zhaosu (acting to Jan 1999)   (s.a.)
Jan 2001 - 30 Oct 2006     Lu Hao                             (s.a.)
30 Oct 2006 - 29 Jul 2010  Xu Shousheng                       (b. 1953)
                             (acting to 31 Jan 2007)
29 Jul 2010 -  1 Apr 2016  Liu Weiping                        (b. 1953)
                             (acting to 18 Jan 2011)
 1 Apr 2016 - 11 Apr 2017  Lin Duo (acting to 24 May 2016)    (s.a.)
11 Apr 2017 -              Tang Renjian                       (b. 1962)
                             (acting to 5 May 2017)


Hexi

 2 Feb 1931 - 1931         Hexi (Hay Tay) province, split from Gansu by local
                             Warlord (not recognized by government of China). 

Governor
 2 Feb 1931 - 1931         Ma Zhongying (Ma Chung-ying)       (b. 1912 - d. 1937)Guangdong (Kwangtung)

1728 - 1736                Under the administration of Yungui province.
 5 Jan 1858 - 19 Oct 1861  Occupation of Guangzhou (Canton) by British, French and Allied
                             Forces.

1929 - 1936                Largely autonomous under local warlord.
1936 - 15 Oct 1949         Under Nationalist government.
21 Oct 1938 - 31 Aug 1945  Occupied by Japan.

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
1949 - 1955                Ye Jianying
(Yeh Chien-ying)       (b. 1897 - d. 1986)
1955 - 1965                T
ao Zhu (T'ao Chu)                 (b. 1908 - d. 1969)
1965 - 1967                Zhao Ziyang (Chao Tzu-yang)        (b. 1919 - d. 2005)
                            
(1st time)
1968 - 1969                H
uang Yongsheng (Huang Yung-sheng) (b. 1910 - d. 1983)
1969 - 1972                Liu Xingyuan (Liu Hsing-yan)      (b. 1908 - d. 1990)
1972 - 1973                Ding Sheng (Ting Sheng)            (b. 1913 - d. 1999)
1974 - Oct 1975            Zhao Ziyang (2nd time)             (s.a.)
Oct 1975 - Dec 1978        Wei Guoqing (Wei Kuo-ch'ing)       (b. 1913 - d. 1989)
Dec 1978 - Nov 1980        Xi Zhongxun (Hsi Chung-hsn)       (b. 1913 - d. 2002)
Nov 1980 - Jul 1985        Ren Zhongyi                        (b. 1914 - d. 2005)
Jul 1985 - Jan 1991        Lin Ruo                            (b. 1924 - d. 2012)
Jan 1991 -  2 Mar 1998     Xie Fei                            (b. 1932 - d. 1999)
 2 Mar 1998 - 23 Nov 2002  Li Changchun                       (b. 1944)
23 Nov 2002 -  1 Dec 2007  Zhang Dejiang                      (b. 1946)
 1 Dec 2007 - 18 Dec 2012  Wang Yang                          (b. 1955)
18 Dec 2012 - 28 Oct 2017  Hu Chunhua                         (b. 1963)
28 Oct 2017 -              Li Xi                              (b. 1956)

Governors-general of Liangguang (Guangdong and Guangxi)
1647 - 1651                Tong Yangjia (T'ung Yang-chia)
1652 1653                Hong Chengchou (Hung Ch'eng-ch'ou)
1653 - 1656                Li Huaitai (Li Huai-t'ai)          (b. 1608 - d. 1666)
1656 - 1658                Wang Guoyang (or Guoguang)
                             (Wang Kuo-yang)  
1658 - 1662                Li Qifeng (Li Ch'i-feng)           (d. 1665)
1662 - 1665                Lu Chongjun (Lu Ch'ung-chn)
                             (governor of Guangdong)
1662 1663                Yu Shiyue (Y Shih-y
eh)
                             (governor in Guangxi)
1663 1665                Qi Jinmei (Ch'i Chin-mei)
                             (governor in Guangxi)
1668 - 1670                Zhou Youde (Chou Yu-te)
1670 - 1682                Quan Guangzu (
Ch'an Kuang-tsu)    (d. 1690)
1682 - 1689                Wu Xingzuo (Wu Hsing-tso)          (b. 1632 - d. 1698)
1689 - 1702                Shilin (or Xi Lin) (Shih-lin)
1702 - 1707                Guo Shilong (Kuo Shih-lung)        (b. 1645 - d. 1716)
1707 - 1716                Zhao Hongcan (Chao Hung-ts'an)     (b. 16.. - d. 1717)
1716 - 1724                Yan Li (Yen Li)
1724 - 1729                Sun Yuxun (Sun Y
-hsn)
1729 - 1732                Hao Yulin (Hao Y
-lin)             (b. 16.. - d. 1745)  
                            
(in Guangdong)
1732 - 1738                Ortai (O-er-t'ai)                  (b. 1680 - d. 1745)

1738 - 1741                Martai (Mar-t'ai)(1st time)
1741 - 1743                Qingfu (Ch'ing-fu)                 (d. 1747)
1743 - 1744                Martai (2nd time)
1744 - 1745                Nasautu (Na-sau-t'u)
1745 - 1748                Cereng (Ts'e-jeng) (1st time)
1748                       Yin Jishan (Yin Chi-shan)          (b. 1694 - d. 1771)
1748 - 1750                Shise (Shih-se)                    (d. 1757)
1750 - 1751                Zhenda (Chen-ta)
1751 - 1752                Aligun (A-li-k'un)                 (d. 1769)
1752                       Yin Youban (Yin Yu-pan)
1752 - 1753                Cereng (2nd time)
1753 - 1754                Bandi (Pan-t'i)                    (d. 1755)
1754 - 1757                Yang Yingju (Yang Ying-ch)        (b. 1696 - d. 1766)
1757                       Haonian (Hao-nien)                 (d. 1758)
1757 - 1758                Li Shiyao (Li Shih-yao)(1st time)  (d. 1788)
                            
(acting)
1758                       Chen Hongmou (Ch'en Hung-mou)      (b. 1696 - d. 1771)
1758 - 1761                Li Shiyao (2nd time)               (s.a.)
1761 - 1764                Su Zhang (Su Chang)
1764 - 1765                Li Shiyao (3rd time)               (s.a.)
1765 - 1767                Yang Tingzhang (Yang T'ing-chang)  (b. 1668 - d. 1772)
                            
(acting)
1767 - 1777                Li Shiyao (4th time)               (s.a.)
1777 - 1779                Yang Jingsu (Yang Ching-su)        (b. 1711 - d. 1799)
1779 - 1780                Kuilin (K'uei-lin)                 (d. 1792)
1780 - 1784                Ba Yansan (Pa Yen-san)
1784 - 1785                Shuchang (Shu-ch'ang)
1785                       Sun Shiyi (Sun Shih-i) (1st time)  (b. 1720 - d. 1796)
1785 - 1786                Furgun (Fur-kun)                   (d. 1796)
1786 - 1789                Sun Shiyi (2nd time)               (s.a.)
1789 - 1793                Fu Kang'an (Fu K'ang-an)           (b. 1753 - d. 1796)
1793 - 1796                Chang-ling (Chang-ling)            (b. 1758 - d. 1838)
1796                       Zhu Gui (Chu Kuei)                 (b. 1731 - d. 1807)
1796 - 1802                Jiqing (Chi-ch'ing)                (b. 17.. - d. 1802)
1802 - 1803                Hutuli (Hu-t'u-li)
1803 - 1804                Woshibu (Wo-shih-pu)
1804 - 1805                Nayancheng (Na-yen-ch'eng)         (b. 1764 - d. 1833)
1805 - 1808                Wu Xiongguang (Wu Hsiung-kuang)    (b. 1750 - d. 1833)
1808 - 1809                Yong-bao (Yung-pao)                (b. 17.. - d. 1809)
1809 - 1810                Bailing (Pai-ling)                 (b. 1748 - d. 1816)
1811                       Malate Songyun (Sung-yn)          (b. 1752 - d. 1835)
1811 - 1817                Jiang Youxian (Chiang Yu-hsien)    (b. 1766 - d. 1830)
1817 - 1826                Ruan Yuan (Juan Yan)              (b. 1764 - d. 1849)
1826 - 1832                Li Hongbin (Li Hung-pin)           (b. 1767 - d. 1846)
1832 - 1835                Lu Kun (Lu K'un)                   (b. 1772 - d. 1835)
1835 - 1840                Deng Tingzhen (Teng T'ing-chen)    (b. 1776 - d. 1846)
1840                       Lin Zexu (Lin Tse-hs)             (b. 1785 - d. 1850)
1840 - 1841                Guarjia Yiliang (I-liang)          (b. 1791 - d. 1867)
1842 - 1842                (Borzigit) Qishan (Ch'i-shan)      (b. 1786 - d. 1854)
1842 - 1844                Qi Kong (Ch'i Kung)                (b. 1777 - d. 1844)
1844                       Cheng Mengcai (Ch'en Meng-ts'ai)   (d. 1854)
1844 - 1848                Aisin-Gioro Qiying (Ch'i-ying)     (b. 1787 - d. 1858)
1848 -  7 Sep 1852         Xu Guangjin (Hs Kuang-chin)       (b. 1797 - d. 1869)
 
7 Sep 1852 -  9 Jan 1858  Ye Mingchen (Yeh Ming-ch'en)       (b. 1807 - d. 1859)
                           
(Allied prisoner from 5 Jan 1858)
 
9 Jan 1858 - 1859         Bogui (Po-Kuei)                    (d. 1859)
10 Jan 1858 - 19 Oct 1861  Allied Joint Commission
(in Canton)
                           - Sir Harry Smith Parkes (U.K.)    (b. 1828 - d. 1885) 
                              (president)
                           - Sir Thomas Holloway (U.K.)       (b. 1810 - d. 1875)                            - Henri Edm Marie Martineau des   (b. 1816 - d. 1904)
                              Chesnez (France)

1859 - 1860
                Huang Zonghan (Huang Tsung-han)    (b. 1803 - d. 1864) 
1860                    
  Wang Qinyaun (Wang Ch'in-yan)     (b. 1798 - d. 1862)
1860 - 1862              
  Lao Chongguang (Lao Ch'ung-kuang)  (b. 1802 - d. 1867)
1862                       Liu Changyou (Liu Ch'ang-yu)       (b. 1818 - d. 1887)
1862 - 1863                Yan Duanshu (Yen Tuan-shu)         (b. 1803 - d. 1882)
1863 - 1865                Mao Hongbin (Mao Hung-pin)         (b. 1806 - d. 1868)
1865 - 1874                Ruilin (Jui-lin)                   (b. 1809 - d. 1874)
1874 - 1875                Zhang Zhaodong (Chang Chao-tung)   (b. 1821 - d. 1884)
                            
(acting) 
1875 - 1879                Liu Kunyi (Liu K'un-i)             (b. 1830 - d. 1902)
1879 - 1880                Yukuan (Y-k'uan) (acting)
1880 - 1882                Zhang Shusheng (Chang Shu-sheng)   (b. 1824 - d. 1884)
                            
(1st time) 
1882 - 1883                Zeng Guoquan (Tseng Kuo-c
h'an)    (b. 1824 - d. 1890)
1883 - 1884                Zhang Shusheng (2nd time)          (s.a.)
1884 - 1889                Zhang Zhidong (Chang Chih-tung)    (b. 1837 - d. 1909)
1889 - 1895                Li Hanzhang (Li Han-chang)         (b. 1821 - d. 1899)
1895 - 1899                Tan Zhonglin (T'an Chung-lin)      (b. 1822 - d. 1905)
1899 - 1900                Li Hongzhang (Li Hung-chang)       (b. 1823 - d. 1901)
1900 - 1902                Taomo (T'ao-mo)                    (b. 1835 - d. 1902)
1903 - 1906                Cen Chunxuan (Ts'en Ch'un-hsan)   (b. 1861 - d. 1933)
1906 - 1907                Zhou Fu (Chou Fu)                  (b. 1837 - d. 1921)
1907 - 1909                Zhang Renjun (Chang Jen-chn)      (b. 1846 - d. 1927)
1909 - 1910                Yuan Shuxun (Yan Shu-hsn)        (b. 1847 - d. 1915)
1910 -  8 Nov 1911         Zhang Mingqi (Chang Ming-ch'i)     (b. 1875 - d. 1945)
26 Nov 1911 - 1912         Lee Jun (Li Chn) (acting)         (b. 1871 - d. 1936)
Military governors

 9 Nov 1911 - Dec 1911     Hu Hanmin (Hu Han-min)(1st time)   (b. 1879 - d. 1936)
Dec 1911 - Feb 1912        Chen Jiongming (Ch'en Chiung-ming) (b. 1878 - d. 1933)
                            
(1st time)  
Feb 1912 - 14 Jun 1913     Hu Hanmin (2nd time)               (s.a.)
14 Jun 1913 - 26 Jul 1913  Chen Jiongming (2nd time)          (s.a.)
 3 Aug 1913 -  6 Jul 1916  Long Jiguang (Lung Chi-kuang)      (b. 1867 - d. 1925)
10 Jul 1916 - 10 Apr 1917  Lu Rongting (Lu Jung-t'ing)        (b. 1858 - d. 1928)
10 Apr 1917 - 29 Oct 1917  Chen Bingkun (Ch'en Ping-k'un)     (b. 1868 - d. 1927)
29 Oct 1917 - Nov 1917     Li Yaohan (Li Yao-han)             (b. 1878 - d. 1942)
Nov 1917 - 26 Oct 1920     Mo Rongxin (Mo Jung-hsin)          (b. 1853 - d. 1930)
29 Nov 1920 - 15 Jan 1923  Chen Jiongming (3rd time)          (s.a.)
20 Jan 1923 - 20 Mar 1923  Xu Chongzhi (Hs Ch'ung-chih)      (b. 1887 - d. 1965)
20 Mar 1923 - 18 May 1924  Shen Hongying (Shen Hung-ying)     (b. 1871 - d. 1938)
18 May 1924 - Jul 1925     Lin Hu                             (b. 1887 - d. 1960)
Civil governors
Feb 1912 - 14 Jun 1913     Hu Hanmin (1st time)               (s.a.)
Jun 1913 - 13 Sep 1913     Long Jiguang (1st time) (acting)   (s.a.)
13 Sep 1913 - 26 May 1914  Li Kaishen (Li K'ai-shen)          (b. 1871 - d. 1929)
26 May 1914 -  3 Jul 1915  Li Guoyun (Li Kuo-yn)             (b. 1878 - d. 19..)
 3 Jul 1915 - 18 Oct 1915  Zhang Mingqi (Chang Ming-ch'i)     (s.a.)
18 Oct 1915 -  6 Jul 1916  Long Jiguang (2nd time)            (s.a.)
 6 Jul 1916 - 25 Jul 1917  Zhu Qinglan (Chu Ch'ing-lan)       (b. 1874 - d. 1941)
25 Jul 1917 - 31 Aug 1917  Liu Cheng'en (Liu Ch'en-ken)       (b. 1863 - d. 1922)
31 Jul 1917 - 20 Sep 1918  Li Yaohan                          (s.a.)
20 Sep 1918 - 12 Jun 1919  Zhai Wang (Chai Wang)              (b. 1877 - d. 1941) 
12 Jun 1919                Zhang Jinfang (Chang Jin-fang)     (b. 1854 - d. 1921)
12 Jun 1919 - 10 Nov 1920  Mo Rongxin                         (s.a.)
10 Nov 1920 - 21 Apr 1922  Chen Jiongming                     (s.a.)
21 Apr 1922 - 27 Jun 1922  Wu Tingfang (Wu T'ing-fang)        (b. 1842 - d. 1922)
27 Jun 1922 - 28 Aug 1922  Wei Bangping (Wei Pang-p'ing)      (b. 1884 - d. 1935)
28 Aug 1922 - 20 Jan 1923  Chen Xiru (Ch'en Hsi-ju)           (b. 1859 - d. 1937)
20 Jan 1923 - 26 Jan 1923  Hu Hanmin (2nd time)               (s.a.)
22 Feb 1923 -  7 May 1923  Xu Shaozhen (Hs Shao-chen)        (b. 1861 - d. 1936)
 7 May 1923 -  7 Feb 1924  Liao Zhongkai (Liao Chung-k'ai)    (b. 1877 - d. 1925)
                            
(1st time) 
 7 Feb 1924 - 18 May 1924  Yang Shukan (Yang Shu-k'an)        (b. 1881 - d. 1942)
18 May 1924 - 13 Jun 1924  Ye Ju (Yeh Ch)                    (b. 1881 - d. 1934)
13 Jun 1924 - 13 Sep 1924  Liao Zhongkai (2nd time)           (s.a.)
13 Sep 1924 -  1 Jul 1925  Hu Hanmin (3rd time)               (s.a.)
 1 Jul 1925 - Aug 1925     Xu Chongzhi (Hs Ch'ung-chih)      (s.a.)
Aug 1925 - Jul 1926        Chen Shuren (Ch'en Shu-jen)        (b. 1883 - d. 1948)
Jul 1926 - Dec 1928        Li Jishen (Li Chi-shen)            (b. 1886 - d. 1959)
Chairmen of the government
Dec 1928 - Feb 1931        Chen Mingshu (Ch'en Ming-shu)      (b. 1889 - d. 1965)
Feb 1931 - May 1931        Xu Chongqing (Hs Ch'ung-ch'ing)   (b. 1888 - d. 1969)
May 1931 - Sep 1931        Chen Jitang (Ch'en Chi-t'ang)      (b. 1890 - d. 1954)
Sep 1931 - 1932            Wu Chaoshu (Wu Chao-shu)           (b. 1887 - d. 1934)
1932 - 29 Jul 1936         Lin Yungai (Lin Yn-kai)           (b. 1884 - d. 1948)
29 Jul 1936 - 20 Mar 1937  Huang Musong (Huang Mu-sung)       (b. 1884 - d. 1937)
24 Mar 1937 - 23 Dec 1938  Wu Tiecheng (Wu T'ieh-ch'eng)      (b. 1888 - d. 1953)
23 Dec 1938 - 13 Aug 1945  Li Liangron (Li Liang-jun)         (b. 1895 - d. 1987)
23 Apr 1940 -  8 Nov 1940  Chen Gongbo
(Ch'en Kung-po)        (b. 1892 - d. 1946)
                            
(appointed by Nanjing)
23 Apr 1940
 -  4 Apr 1944  Chen Yaozu (Ch'en Yao-tsu)         (b. 1892 - d. 1944)
                             (appointed by Nanjing)
                            
(acting for Chen to 8 Nov 1940)

14 Apr 1944 - 26 Apr 1945  Chen Chunpu (Ch'en Chun-p'u)       (b. 1900 - d. 1966)

                            
(appointed by Nanjing)
26 Apr 1945 - 31 Aug 1945  Chu Minyi (Ch'u Min-i)          
  (b. 1884 - d. 1946)
                            
(appointed by Nanjing)
31 Aug 1945 - 19 Sep 1945  Liu Yonghao (Liu Yung-hao)         (b. 1884 - d. 19..)
                             (commissioner) 
19 Sep 1945 - 20 Sep 1947  Luo Zhuoying (Luo Cho-ying)        (b. 1896 - d. 1961)
20 Sep 1947 - 21 Jan 1949  Song Ziwen (Sung Tzu-wen)          (b. 1894 - d. 1971)
21 Jan 1949 - May 1950     Xue Yue (Hseh Yeh) (Nationalist) (b. 1896 - d. 1998)
                            
(from 15 Oct 1949 in exile in Hainan, from 23 Apr 1950 Taiwan)
Oct 1949 - Sep 1953        Ye Jianying
(Yeh Chien-ying)       (s.a.)
                            
(Communist) 
Sep 1953 - Feb 1955        Tao Zhu (T'ao Chu)                 (s.a.)
Governors
Feb 1955 - Aug 1957        Tao Zhu                            (s.a.)
Aug 1957 - Mar 1967        Chen Yu (Ch'en Y)                 (b. 1902 - d. 1974)
Chairmen of the Revolutionary Council
Mar 1967 - Nov 1967        Chen De (Ch'en Te)                 (b. 1914 - d. 1983)
Nov 1967 - Jun 1969        Huang Yongsheng (Huang Yung-sheng) (s.a.)
Jun 1969 - Apr 1972        Liu Xingyuan (Liu Hsing-yan)      (s.a.)
Apr 1972 - Apr 1974        Ding Sheng (Ting Sheng)            (s.a.)
Apr 1974 - Oct 1975        Zhao Ziyang (Chao Tzu-yang)        (s.a.)
Oct 1975 - Jan 1979        Wei Guoqing (Wei Kuo-ch'ing)       (s.a.)
Governors
Jan 1979 - Feb 1981        Xi Zhongxun                        (s.a.)
Mar 1981 - Apr 1983        Liu Tianfu                         (b. 1907 - d. 2002)
Apr 1983 - Jul 1985        Liang Lingguang                    (b. 1916 - d. 2006)
Jul 1985 - May 1991        Ye Xuanping                        (b. 1924 - d. 2019)
May 1991 -  9 Feb 1996     Zhu Senlin                         (b. 1930)
 9 Feb 1996 - 20 Jan 2003  Lu Ruihua                          (b. 1938)
20 Jan 2003 -  4 Nov 2011  Huang Huahua                       (b. 1946)
 4 Nov 2011 - 30 Dec 2016  Zhu Xiaodan                        (b. 1953)
                             (acting to 17 Jan 2012)
30 Dec 2016 -              Ma Xingrui (acting to 23 Jan 2017) (b. 1959)


Hailufeng Soviet

[Hailufeng Soviet 1927-1928
         (Guangdong, China)]

Nov 1927 - Mar 1928        Hailufeng (Hai-lu-feng) Soviet declared in rebellion in Haifeng,
                             Lufeng area of northeastern Guangdong.

Chairman
Nov 1927 - Mar 1928        Peng Pai (P'eng P'ai)              (b. 1896 - d. 1929)


Guangxi: Guangxi Zhuang Autonomous Region


Guizhou (Kweichow)

1911                       Split from Yunnan.
1921 - 1935                Largely autonomous under local warlords
1935 - Nov 1949            Under Nationalist government.

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
1949 - 1954                Su Zhenhua (Su Chen-hua)           (b. 1912 - d. 1979)
1954 - 1964                Z
hou Lin (Chao Lin)                (b. 1912 - d. 1997)
1964 - 1965                Li Dazhang (Li Ta-chang)           (b. 1900 - d. 1976)
1965 - 1967                Jia 
Qiyun (Chia Ch'i-yn)          (b. 1914 - d. 2004)
1967 - 1969                Li Zaihan (Li Tsai-han)            (b. 1919 - d. 1975)
May 1971 - Sep 1973        L
an Yinong (Lan I-nung)            (b. 1919 - d. 2008)
Sep 1973 - Feb 1977        Lu Ruilin (Lu Jui-lin)             (b. 1912 - d. 1999)
Feb 1977 - Sep 1979        Ma Li                              (b. 1916 - d. 1979)
1979 - 1985                Chi Biqing                         (b. 1917 - d. 2007)
Apr 1985 - Aug 1985        Zhu Houze                          (b. 1931 - d. 2010)
1985 - Dec 1988            Hu Jintao                          (b. 1942)
Dec 1988 - 1993            Liu Zhengwei                       (b. 1930 - d. 2012)
1993 - 2001                Liu Fangren                        (b. 1936)
Jan 2001 - Dec 2005        Q
ian Yunlu                         (b. 1944)
Dec 2005 - 21 Aug 2010     Shi Zongyuan                       (b. 1946)
21 Aug 2010 - 18 Jul 2012  Li Zhanshu                         (b. 1950)
18 Jul 2012 - 31 Jul 2015  Zhao Kezhi                         (b. 1953)
31 Jul 2015 - 15 Jul 2017  Chen Min'er                        (b. 1960)
15 Jul 2017 -              Sun Zhigang                        (b. 1954)


Military governors

 4 Nov 1911 - 18 Mar 1912  Yang Jincheng (Yang Chin-ch'eng)   (b. 1880 - d. 1922)
18 Mar 1912 - 28 Sep 1913  Tang Jiyao (T'ang Chi-yao)         (b. 1881 - d. 1927)
28 Sep 1913 - 13 Nov 1920  Liu Xianshi (Liu Hsien-shih)       (b. 1870 - d. 1927)
                            
(1st time)
28 Jan 1921 -  2 Apr 1922  Lu Tao (Lu T'ao)                   (b. 1882 - d. 1949)
 2 Apr 1922 -  9 Apr 1922  Liu Xianshi (2nd time)             (s.a.)
21 Apr 1922 - 12 Mar 1923  Yuan Zuming (Yan Tsu-ming)        (b. 1889 - d. 1927)
12 Mar 1923 - 23 Jan 1925  Tang Jiyu (T'ang Chi-y)           (b. 1890 - d. 1925)
23 Jan 1925 - 17 Feb 1925  Peng Hanzhang (P'eng Han-chang)    (b. 1890 - d. 1927)
17 Feb 1925 -  1 Jun 1926  Wang Tianpei (Wang T'ien-p'ei)     (b. 1888 - d. 1927)
 1 Jun 1926 - Oct 1928     Zhou Xicheng (Chou Hsi-ch'eng)     (b. 1893 - d. 1929)
Civil governors
Nov 1911 - Mar 1912        Zhou Peiyi (Chou P'ei-i)           (b. 1879 - d. 1958)
Mar 1912 - Apr 1912        Tang Eryong (T'ang Erh-yung)
26 Apr 1912 - 24 Jun 1913  Tang Jiyao                         (s.a.)
24 Jun 1913 - 20 Nov 1915  Dai Kan (Tai K'an) (1st time)      (b. 1880 - d. 1917)
13 Nov 1914 - 15 Jan 1916  Long Jianzhang (Lung Chien-chang)  (b. 1872 - d. 19..)
                             (acting for Dai to 20 Nov 1915)
15 Jan 1916 -  6 Jul 1916  Liu Xianqian (Liu Hsien-ch'ien)    (b. 1865 - d. 1937)
 6 Jul 1916 -  9 Aug 1916  Dai Kan (2nd time)                 (s.a.)
 9 Aug 1916 - 13 Nov 1920  Liu Xianshi (1st time)             (s.a.)
28 Jan 1921 - Mar 1922     Ren Kecheng (Jen K'o-ch'eng)       (b. 1878 - d. 1945)
Mar 1922 - 18 Mar 1922     Wang Boqun (Wang Po-ch'n)         (b. 1885 - d. 1944)
18 Mar 1922 - 12 Mar 1923  Yuan Zuming (1st time)             (s.a.)
19 Apr 1923 - 24 Jan 1925  Liu Xianshi (2nd time)             (s.a.)
24 Jan 1925 - 17 Feb 1925  Lu Tao                             (s.a.)
24 Jan 1925 - 17 Feb 1925  Yuan Zuming (2nd time)             (s.a.)
                             (acting for Lu)
17 Feb 1925 -  1 Jun 1926  Peng Hanzhang                      (s.a.)
 1 Jun 1926 - Oct 1928     Zhou Xicheng                       (s.a.)
Chairmen of the government
1928 - Apr 1929            Zhou Xicheng                       (s.a.)
Jun 1929 - Jul 1929        Li Shen                            (b. 1889 - d. 1930)
Jul 1929 - Nov 1931        Mao Guangxiang (Mao Kuang-hsiang)  (b. 1893 - d. 1947)
Nov 1931 - May 1935        Wang Jialie (Wang Chia-lieh)       (b. 1893 - d. 1966)
May 1935 -  2 Aug 1936     Wu Zhongxin (Wu Chung-hsin)        (b. 1884 - d. 1959)
 2 Aug 1936 - 12 May 1937  Gu Zhutong (Ku Chu-t'ung)          (b. 1891 - d. 1987)
12 May 1937 - 30 Sep 1937  Xue Yue (Hseh Yeh) (acting)      (b. 1896 - d. 1998)
30 Sep 1937 - 20 Nov 1937  Sun Xiwen (Sun Hsi-wen) (acting)   (b. 1892 - d. 1948)
20 Nov 1937 - Apr 1945     Wu Dingchang (Wu T'ing-ch'ang)     (b. 1884 - d. 1950)
Apr 1945 - Jul 1948        Yang Sen                           (b. 1887 - d. 1977)
Jul 1948 - Nov 1949        Gu Zhenglun (Ku Cheng-lun)         (b. 1890 - d. 1953)
                            
(Nationalist)  
Dec 1949 - Dec 1954        Yang Yong (Yang Yung) (Communist)  (b. 1913 - d. 1983)
Dec 1954 - Feb 1955        Zhou Lin (Chou Lin)                (s.a.)
Governors
Feb 1955 - Jul 1965        Zhou Lin                           (s.a.)
Jul 1965 - Feb 1967        Li Li                              (b. 1908 - d. 2006)
Feb 1967 - Jul 1968        Li Zaihan (Li Tsai-han)            (s.a.)
Chairmen of the Revolutionary Committee
Jul 1968 - May 1971        Li Zaihan                          (s.a.)
May 1971 - Sep 1973        Lan Yinong (Lan I-nung)            (s.a.)
Sep 1973 - Feb 1977        Lu Ruilin (Lu Jui-lin)             (s.a.)
Feb 1977 - Sep 1979        Ma Li                              (s.a.)
Governors
Sep 1979 - Dec 1982        Su Gang                            (b. 1920 - d. 2002)
Dec 1982 - Jan 1993        Wang Zhaowen                       (b. 1930)
Jan 1993 - Jul 1996        Chen Shineng                       (b. 1938)
Jul 1996 - Dec 1998        Wu Yixia                           (b. 1943 - d. 1998)
Dec 1998 - Jan 2001        Qian Yunlu (acting to Jan 1999)    (s.a.)
Jan 2001 - 19 Jul 2006     Shi Xiushi (acting to 17 Jan 2001) (b. 1942)
19 Jul 2006 - 30 Aug 2010  Lin Shusen (acting to 27 Jan 2007) (b. 1946)
30 Aug 2010 - 28 Dec 2012  Zhao Kezhi (acting to 28 Sep 2010) (s.a.)
28 Dec 2012 - 16 Oct 2015  Chen Min'er (acting to 30 Jan 2013)(s.a.)
16 Oct 2015 -  6 Sep 2017  Sun Zhigang (acting to 30 Jan 2016)(b. 1954)
 6 Sep 2017 -              Shen Yiqin (f)                     (b. 1959)
                             (acting to 30 Jan 2018)Hainan

12 Aug 1928 - 10 Nov 1941  Qiongya Soviet declared in rebellion.
27 May 1932 - 1932         Qiongya (C
h'iung-ya) special district (within Guangdong).
10 Feb 1939 - Sep 1945     Occupied by Japan (renamed Kainan).
Apr 1949 -  1 May 1950     Hainan special administrative region (including the South China
                             Sea islands)(separated from Guangdong).

23 Apr 1950                Under Communist control.
 1 Oct 1984                Hainan administrative region (within Gugangdong).
13 Apr 1988                Hainan province (split from Gugangdong).

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
 5 Sep 1988 - 1990         Xu Shijie                          (b. 1920 - d. 1991)
1990 - Jan 1993            Deng Hongxun                       (b. 1931 - d. 2019)
Jan 1993 - 19 Feb 1998     Ruan Chongwu                       (b. 1933)
19 Feb 1998 - Aug 2001     Du Qinglin                         (b. 1946)
Aug 2001 - 23 Nov 2002     Bai Keming                         (b. 1943)
23 Nov 2002 - Apr 2003     Wang Qishan                        (b. 1948)
Apr 2003 -  4 Dec 2006     Wang Xiaofeng                      (b. 1944)
 4 Dec 2006 - Aug 2011     Wei Liucheng                       (b. 1946)
Aug 2011 - 28 Apr 2017     Luo Baoming                        (b. 1952)
28 Apr 2017 -              Liu Cigui                          (b. 1955)Chief Executive

Jun 1932 - Dec 1932        Wu Chaoshu (Wu Ch'ao-shu)          (b. 1887 - d. 1934)
Chairman of the
Qiongya Autonomy Committee (from 1942, Qiongya Interim Government)
May 1939 - 1945            Zhao Shihuan (Chao Shih-huan)      (b. 1903 - d. 1960)
                             (appointed by the Japanese)
Chief Executive

Apr 1949 -  1 May 1950     Chen Jitang (Ch'en Chi-t'ang)      (b. 1890 - d. 1954)
                             (Nationalist)

1949 - Apr 1950            Xue Yue
(Hseh Yeh) (Nationalist) (b. 1896 - d. 1896)
                             (military governor)
1950 - 1988                re-incorporated into Gugangdong
Administrators of the Special District
28 Jul 1982 - Mar 1985     Lei Yu                             (b. 1934)
1985 - 1987                Meng Qingping                      (b. 1937)
Sep 1987 - 25 Aug 1988     Liang Xiang                        (b. 1919 - d. 1998)
Governors

25 Aug 1988 - 14 Sep 1989  Liang Xiang                        (s.a.)
14 Sep 1989 -  3 Feb 1993  Liu Jianfeng                       (b. 1936)
 3 Feb 1993 - 27 Feb 1998  Ruan Chongwu                       (s.a.)
27 Feb 1998 - 22 Oct 2003  Wang Xiaofeng (acting to Apr 1998) (s.a.)
22 Oct 2003 - 10 Jan 2007  Wei Liucheng                       (s.a.)
                             (acting to 28 Feb 2004)
10 Jan 2007 - 30 Aug 2011  Luo Baoming (acting to 9 Feb 2007) (s.a.)
30 Aug 2011 -  4 Jan 2015  Jiang Dingzhi                      (b. 1954)
                             (acting to 13 Feb 2012)
 4 Jan 2015 -  7 Apr 2017  Liu Cigui (acting to 13 Feb 2015)  (s.a.)
 7 Apr 2017 -              Shen Xiaoming                      (b. 1963)
                             (acting to 19 May 2017)


Japanese Military governors of Hainan
10 Feb 1939 - 15 Nov 1939  Taiji Ōta  
                            (commander of 4th Base Group)
15 Nov 1939 - 15 Nov 1940  RyōFukuda                       (b. 1889 - d. 1980)
                            (commander of Hainan Island Base Group)
15 Nov 1940 -  4 Oct 1941  Yasuo Inoue                        (b. 1888 - d. 1981)   
                            (commander of Hainan Island Base Group)
Japanese Commanders of the Kainan Guard District
 4 Oct 1941 - 20 Nov 1941  Umataro Tanimoto                   (b. 1886 - d. 1942)
20 Nov 1941 - 15 Dec 1941  Kaneo Sunagawa                     (b. 1887 - d. 1948)
15 Dec 1942 -  1 Oct 1943  Shirō Koike                        (b. 1886 - d. 1961)
 1 Oct 1943 -  4 Nov 1944  Masukichi Matsuki                  (b. 1887 - d. 1963)
 4 Nov 1944 - Sep 1945     Keijirō Goga                       (b. 1889 - d. 1951)


Qiongya Soviet

[Qiongya Soviet flag,
         1928-1941 (Hainan, China)]

12 Aug 1928 - 10 Nov 1941  Qiongya (Ch'iung-ya) Soviet declared on Hainan, in rebellion.

Secretaries of the Communist Party of China
12 Aug 1928 - 17 Jan 1930  Wang Wenming (Wang Wen-ming)      (b. 1894 - d. 1930)
1931 - 1941                Feng Baiju (Feng Pai-ch)         (b. 1903 - d. 1973)

Chairmen of the Executive Committee
12 Aug 1928 - 17 Jan 1930  Wang Wenming                      (s.a.)
1930 - 19 Mar 1931         Chen Junye (Ch'en Ch
n-yeh)
19 Mar 1931 - 10 Nov 1941  Fu Mingjing (Fu Ming-ching)       (b. 1901 - d. 1945)Hebei 

1421                       Beiping province renamed Beizhili (North Zhili); administered
                             directly by central government until 1669.
1645                       Renamed Zhili (Chihli).
 8 Jun 1928 - 1935         Under Nationalist government.
20 Jun 1928                Zhili renamed Hebei. 
25 Nov 1935 - 14 Dec 1937  East Hebei Anti-Communist Autonomous Council created (includes
                             the demilitarized zone established on 31 May 1933).
 8 Aug 1937 - Aug 1945     Occupied by Japan.
1945 - 22 Jan 1949         Under Nationalist government.

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
1949 - 1966                L
in Tie (Lin T'ieh)                (b. 1904 - d. 1989)
1966 - 1967                Liu Zihou (Liu Tzu-hou)(1st time)  (b. 1911 - d. 2001)
1968 - 1971                Li Xuefeng (Li Hseh-feng)         (b. 1907 - d. 2003)
1971 - 1979                Liu Zihou (2nd time)               (s.a.)
1979 - 1982                Jin Ming                           (b. 1913 - d. 1998)
1982 - 1985                Gao Yang                           (b. 1909 - d. 1989)
1985 - 1993                Xing Chongzhi                      (b. 1927 - d. 2000)
1993 - Oct 1998            Cheng Weigao                       (b. 1933 - d. 2010)
Oct 1998 - 30 Jun 2000     Ye Liansong                        (b. 1935)
30 Jun 2000 - 23 Nov 2002  Wang Xudong                        (b. 1946)
23 Nov 2002 - 31 Aug 2007  Bai Keming                         (b. 1943)
31 Aug 2007 - Aug 2011     Zhang Yunchuan                     (b. 1946)
Aug 2011 - 20 Mar 2013     Zhang Qingli                       (b. 1951)
20 Mar 2013 - 31 Jul 2015  Zhou Benshun                       (b. 1953)
31 Jul 2015 - 28 Oct 2017  Zhao Kezhi                         (b. 1953)
28 Oct 2017 -              Wang Dongfeng                      (b. 1958)

Governors-general of Zhili, Henan, and Shandong
1649 - 1651                Zhang Cunren (Chang Ts'un-jen)     (d. 1652)
1651 - 1654                Ma Guanghui (Ma Kuang-hui)
1654 - 1658                Li Yinzu (Li Yin-tsu)              (b. 1629 d. 1664)
1658 - 1661                Zhang Xuanxi (Chang Hsan-hsi)
1661 - 1665                Miao Deng (Miao Teng)
                             (governor-general of Zhili)
1665 - 1667                Zhu Zhang (Chu Chang)              (b. 1627 - d. 1667)
1668 - 1670                Bai Bingzhen (Pai Ping-chen)
1670 - 1724                Post abolished
14 Dec 1724 - 1725         Li Weijun (Li Wei-chn)            (d. 1727)
1725                       Cai Ting (Ts'ai T'ing) (acting)    (d. 1743)
1725 - 1727                Li Fu                              (b. 1673 - d. 1750)
1727 - 1728                Yi Zhaoxiong (I Chao-hsiung)       (d. 1731)
1728 - 1729                He Shiqi (He Shih-ch'i)            (b. 1666 - d. 1729)
1730 - 1731                Tang Zhiyu (T'ang Chih-y)         (b. 1669 - d. 1733)
1732                       Liu Yuyi (Liu Y-i)                (b. 1678 - d. 1748)
1732 - 1738                Li Wei                             (b. 1687 - d. 1738)
1738 - 1741                Sun Jiagan (Sun Chia-kan)          (b. 1683 - d. 1753)
1742                       Gao Bin (Kao Pin)                  (b. 1683 - d. 1755)
1742 - 1745                Shi Yizhi (Shih I-chih)            (b. 1683 - d. 1763)
1745 - 1748                Nasutu (Na-shu-t'u)                (d. 1749)
1749 - 30 Oct 1755         Fang Guancheng (Fang Kuan-ch'eng)  (b. 1696 - d. 1768)
                            
(1st time) 
30 Oct 1755 - 1756         Omida                              (d. 1761)
1756 - 1768                Fang Guancheng (2nd time)          (s.a.)
1768 - 1772                Yang Tingzhang (Yang T'ing-chang)  (b. 1689 - d. 1772)
1772 - 1780                Zhou Yuanli (Chou Yan-li)         (b. 1706 - d. 1782)
1780                       Yang Jingsu (Yang Ching-su)        (b. 1711 - d. 1799)
1780 - 1782                Yuan Shoutong (Yan Shou-t'ung)    (b. 1723 - d. 1783)
1782                       Zhong Dajin (or Dong)              (b. 1709 - d. 1782)
                            
(Chung Ta-chin)   
1783 - 1791                Liu Mindanao (Liu Min-tan-ao)      (b. 1724 - d. 1795)
1792 - 1799                Liang Kentang (Liang K'en-t'ang)   (b. 1717 - d. 1801)
1799 - 1801                Hu Jitang (Hu Chi-t'ang)           (b. 1729 - d. 1800)
1801 - 1802                Jiang Sheng (Chiang Sheng)         (b. 1730 - d. 1810)
1802 - 1804                Chen Dawen (Ch'en Ta-wen)          (b. 17.. - d. 1815)
1804 - 1805                Yan Jian (Yen Chien) (1st time)    (b. 1757 - d. 1832)
1805                       Wu Xiongguang (Wu Hsiung-kuang)    (b. 1750 - d. 1833)
1805 - 1806                Qiu Xingjian (Ch'iu Hsing-chien)   (b. 17.. - d. 1809)
1807 - 1813                Wen Chenghui (Wen Ch'eng-hui)      (b. 1754 - d. 1832)
1813                       Zhang Xu (Chang Hs) (acting)      (b. 1745 - d. 1824)
1813 - 1817                Nayancheng (Na-yen-ch'eng)         (b. 1764 - d. 1833)
                            
(1st time)
1817 - 1822               
Fang Shouchou (Fang Shou-ch'ou)    (d. 1822)
1822                       Malate Songyun (Ma-la-t'e Sung-yn)(b. 1752 - d. 1835)
                            
(1st time)
1822 - 1823                Yan Jian (2nd time)                (s.a.)
1823 - 1825                Jiang Youxian (Chiang Yu-hsien)    (b. 1766 - d. 1830)
1825 - 1827                Nayancheng (2nd time)              (s.a.)
1827 - 1828                Tu Zhishen (T'u Chih-shen)
1828 - 1829                Nayancheng (3rd time)              (s.a.)
1829 - 1831                Malate Songyun (2nd time)          (s.a.)
1831 - 1840                (Borzigit) Qishan (Ch'i-shan)      (b. 1786 - d. 1854)
1840 - 1854                Feimo Narjinge                     (b. 1784 - d. 1857)
                            
(Fei-mo Nar-ch'ing-o)
1854 - 1858                Guiliang (Kuei-liang)              (b. 1785 - d. 1862)
1858                       Ruilin (Jui-lin) (acting)          (b. 1809 - d. 1874)
1858 - 1859                Tan Tingxiang (T'an T'ing-hsiang)  (d. 1870)
1859 - 1860                Qingqi (Ch'ing-ch'i)               (d. 1859)
1860 - 1862                Hengfu (Heng-fu)                   (d. 1862)
1862                       Wen Yu (Wen Y)                    (d. 1884)
1862 - 1863                Chonghou (Ch'ung-hou)              (b. 1826 - d. 1893)
1863 - 1867                Liu Changyou (Liu Ch'ang-yu)       (b. 1818 - d. 1887)
1867 - 1868                Guanwen (Kuan-wen)                 (b. 1798 - d. 1871)
1868 - 1871                Zeng Guofan (Tseng Kuo-fan)        (b. 1811 - d. 1872)
1871 - 1895                Li Hongzhang (Li Hung-chang)       (b. 1823 - d. 1901)
                            
(1st time)
1895 - 1898                Wang Wenshao (Wang Wen-shao)       (b. 1830 - d. 1908)
1898                       Ronglu (Jung-lu)                   (b. 1836 - d. 1903)
1898 - 1900                (Xitara) Yulu (Y-lu)              (b. 1844 - d. 1900)
1900 - 1901                Li Hongzhang (2nd time)            (s.a.)
1901 - 1907                Yuan Shi-kai (Yan Shi-k'ai)       (b. 1859 - d. 1916)
1907 - Jun 1909            Yang Shixiang (Yang Shih-hsiang)   (b. 1860 - d. 1909)
Jun 1909                   Natong (Na-t'ung) (acting)         (b. 1857 - d. 1925)
28 Jun 1909 - 23 Jan 1910  (Tokte) Duanfang (Tuan-fang)       (b. 1861 - d. 1911)
23 Jan 1910 -  3 Feb 1912  Chen Kuilong (Ch'en K'uei-lung)    (b. 1857 - d. 1948)
 3 Feb 1912 - 15 Mar 1912  Zhang Zhenfang (Chang Chen-fang)   (b. 1863 - d. 1933)
                            
(acting) 
Military governors

15 Mar 1912 -  8 Sep 1912  Zhang Xiluan (Chang Hsi-luan)      (b. 1843 - d. 1922)
 8 Sep 1912 - 16 Dec 1913  Feng Guozhang (Feng Kuo-chang)     (b. 1859 - d. 1919)
16 Dec 1913 - 27 Feb 1914  Zhao Bingjun (Chao Ping-chn)      (b. 1859 - d. 1914)
27 Feb 1914 - 16 Sep 1916  Zhu Jiabao (Chu Chia-pao)          (b. 1860 - d. 1923)
16 Sep 1916 - 12 Apr 1922  Cao Kun (T'sao K'un)               (b. 1862 - d. 1938)
12 Apr 1922 - 22 Oct 1923  Yang Yide (Yang I-te) (acting)     (b. 1873 - d. 1944)
22 Oct 1923 - 11 Nov 1924  Wang Chengbin (Wang Ch'eng-pin)    (b. 1874 - d. 1936)
11 Nov 1924 - 11 Dec 1924  Lu Yongxiang (Lu Yung-hsiang)      (b. 1867 - d. 1933)
11 Dec 1924 - 25 Dec 1925  Li Jinglin (Li Ching-lin)          (b. 1885 - d. 1931)
25 Dec 1925 - 21 Mar 1926  Sun Yue (Sun Yeh)                 (b. 1878 - d. 1928)
 7 Apr 1926 -  3 Jun 1928  Chu Yupu (Ch'u Y-p'u)             (b. 1887 - d. 1929)
Civil governors
15 Mar 1912 -  8 Sep 1912  Zhang Xiluan                       (s.a.)
 8 Sep 1912 - 17 Jul 1913  Feng Guozhang                      (s.a.)
17 Jul 1913 - 19 Feb 1914  Liu Ruozeng (Liu Jo-tseng)         (b. 1860 - d. 1929)
19 Feb 1914 - 27 Feb 1914  Zhao Bingjun                       (s.a.)
27 Feb 1914 -  8 Jul 1917  Zhu Jiabao                         (s.a.)
 8 Jul 1917 - 30 Jan 1918  Cao Kun                            (s.a.)
 8 Jul 1917 - 30 Jan 1918  Wang Shiyuan (Wang Shih-yan)      (b. 1877 - d. 1935?)
                            
(acting for Cao)
30 Jan 1918 - 17 Apr 1922  Cao Rui (Ts'ao Jui)                (b. 1868 - d. 1924)
17 Apr 1922 - 18 Jun 1922  Yang Yide (acting)                 (s.a.)
18 Jun 1922 - 24 Jun 1922  Gao Lingwei (Kao Ling-wei)         (b. 1870 - d. 1940)
24 Jun 1922 - 11 Nov 1924  Wang Chengbin                      (s.a.)
13 Nov 1924 - 25 Dec 1925  Li Jinglin                         (s.a.)
25 Dec 1925 - 21 Mar 1926  Sun Yue                            (s.a.)
 7 Apr 1926 -  3 Jun 1928  Chu Yupu                           (s.a.)
Chairmen of the government
26 Jun 1928 - 10 Aug 1929  Shang Zhen (Shang Chen)(1st time)  (b. 1888 - d. 1978)
10 Aug 1929 - 27 Sep 1930  Xu Yongchang (Hs Yung-ch'ang)     (b. 1887 - d. 1959)
27 Sep 1930 - 18 Aug 1932  Wang Shuchang (Wang Shu-ch'ang)    (b. 1886 - d. 1960)
27 Sep 1932 -  6 Jun 1935  Yu Xuezhong (Y Hseh-chung)       (b. 1889 - d. 1964)
25 Jun 1935 - 12 Dec 1935  Shang Zhen (2nd time)              (s.a.)
25 Nov 1935 - 14 Dec 1937  Yin
Rugeng (Yin Ju-keng)           (b. 1885 - d. 1947)
                             (chairman of East Hebei Anti-Communist Autonomous
Council)
12 Dec 1935 - 27 Nov 1936  Song Zheyuan (Sung Che-yan)       (b. 1885 - d. 1940)
                            
(also chairman of the HebeiChahar Political Council)
27 Nov 1936 -  2 Jun 1938  Feng Zhian (Feng Chih-an)          (b. 1896 - d. 1954)
 2 Jun 1938 -  3 Feb 1940  Lu Zhonglin (Lu Chung-lin)         (b. 1884 - d. 1966)
 3 Feb 1940 - 15 Jun 1943  Pang Bingxun (P'ang Ping-hsn)     (b. 1879 - d. 1963)
1938 - Jun 1939            Gao Lingwei (Kao Ling-wei)        
(b. 1869 - d. 1939)
                            
(appointed by Beiping)
Jun 1939 -  3 Mar 1943
    Wu Zanzhou (Wu Tsan-chou)          (b. 1885 - d. 1949)
                             (appointed by Beiping, from 1940 Nanjing)
 3 Mar 1943 - 20 Feb 1945  Du Xijun (Tu Hsi-chn)             (b. 1880 - d. 1945)
                            
(appointed by Nanjing)
20 Jan 1945 - 1945         R
ong Zhen (Jung Chen)              (b. 1891 - d. 1952)
                            
(appointed by Nanjing)
15 Jun 1943 - Sep 1945     Ma Fawu (Ma Fa-wu)                 (b. 1893 - d. 1992)
Sep 1945 - 17 Dec 1947     Sun Lianzhong (Sun Lien-chung)     (b. 1893 - d. 1990)
17 Dec 1947 - Jan 1949     Chu Xichun (Ch'u Ch'i-chun)        (b. 1896 - d. 1966)
                            
(Nationalist) 
Aug 1947 - Aug 1949        Dong Biwu
(Tung Pi-wu) (Communist) (b. 1886 - d. 1975)
Aug 1949 - Dec 1952        Yang Xiufeng (Yang Hsiu-feng)      (b. 1897 - d. 1983)
Dec 1952 - Feb 1955        Lin Tie (Lin T'ieh)                (s.a.)
Chairman of the North China Administrative Council
1951 - 1954                Liu Lantao (Liu Lan-t'ao)          (b. 1910 - d. 1997)
Governors
Feb 1955 - Apr 1958        Lin Tie                            (s.a.)
Apr 1958 - Feb 1968        Liu Zihou (Liu Tzu-hou)            (s.a.)
Chairmen of the Revolutionary Committee
Feb 1968 - Feb 1971        Li Xuefeng (Li Hseh-feng)         (s.a.)
Feb 1971 - Jan 1980        Liu Zihou                          (s.a.)
Governors
Jan 1980 - Aug 1982        Li Erzhong                         (b. 1914 - d. 2009)
Aug 1982 - Apr 1983        Liu Bingyan                        (b. 1915 - d. 1998)
Apr 1983 - Mar 1986        Zhang Shuguang                     (b. 1920 - d. 2002)
Mar 1986 - May 1988        Xie Feng                           (b. 1922 - d. 2004)
May 1988 - Jun 1990        Yue Qifeng                         (b. 1931 - d. 2008)
Jun 1990 - Jan 1993        Cheng Weigao                       (s.a.)
Jan 1993 -  6 Nov 1998     Ye Liansong                        (s.a.)
 6 Nov 1998 - 21 Dec 2002  Niu Maosheng                       (b. 1939)
                             (acting to 2 Feb 1999)
21 Dec 2002 - 31 Oct 2006  Ji Yunshi (acting to 18 Jan 2003)  (b. 1945)
31 Oct 2006 - 15 Apr 2008  Guo Gengmao                        (b. 1950)
                             (acting to 28 Jan 2008)
15 Apr 2008 - 15 Dec 2009  Hu Chunhua (acting to 12 Jan 2009) (b. 1963)
15 Dec 2009 - 27 Aug 2011  Chen Quanguo                       (b. 1955)
                             (acting to 16 Jan 2010)
27 Aug 2011 -  7 Apr 2017  Zhang Qingwei                      (b. 1961)
 
                             (acting to 10 Jan 2012)

 7 Apr 2017 -              Xu Qin (acting to 26 Apr 2017)     (b. 1961)Heilongjiang

Aug 1900 - 1902            Russian occupation (see under Liaoning).
Feb 1904 Jun 1906        Russian occupation (to Mar 1905, see under Liaoning).
Apr 1911                   Heilongjiang (Heilungkiang) province (previously part of
                             Manchuria). 

Nov 1931 - Aug 1945        Japanese occupation.
 9 Mar 1932 - 18 Aug 1945  Heilongjiang part of Manchukuo (from Dec 1934 divided into Heihe,
                             Longjiang, and Sanjiang provinces).
18 Aug 1945 - May 1946     Occupied by the Soviet Union (see under Manchukuo).
24 Apr 1946                Under Communist control.
1946 - 1954                Part of Liaoning.
 
7 Jan 1947 - 17 Sep 1947 
Merged with Nenjiang as Heinen.

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
1949 - 1950                Zhang Qilong (Chang Ch'i-lung)     (b. 1900 - d. 1987)
1950 - 1953                Z
hao Dezun (Chao Te-tsun)          (b. 1913 - d. 2012)
1953 - 1954                Feng Jixin (Feng Chi-hsin)         (b. 1915 - d. 2005)
1954 - 1965                Ouyang Qin (Ou-yang Ch'in)
        (b. 1900 - d. 1978)
1965 - 1967                Pan Fusheng (P'an Fu-sheng)        (b. 1908 - d. 1980)
1967 - 1971                Vacant
Aug 1971 - Dec 1974        Wang Jiadao (Wang Chia-tao)        (b. 1916 - d. 1992)
Feb 1977 - Dec 1977        Liu Guangtao (Liu Kuang-t'ao)      (b. 1920 - d. 2011)
Dec 1977 - Feb 1983        Yang Yichen (Yang I-ch'en)         (b. 1914 - d. 1997)
1983 - 1985                Li Lian                            (b. 1920)
1985 - Apr 1994            Sun Weiben                         (b. 1928)
Apr 1994 - Jul 1997        Yue Qifeng                         (b. 1931 - d. 2008)
Jul 1997 - Mar 2003        Xu Youfang                         (b. 1939)
Mar 2003 - Dec 2005        Song Fatang                        (b. 1940)
Dec 2005 - Apr 2008        Qian Yunlu                         (b. 1944)
Apr 2008 - 20 Mar 2013     Ji Bingxuan                        (b. 1951)
20 Mar 2013 -  3 May 2017  Wang Xiankui                       (b. 1952)
 3 May 2017 -              Zhang Qingwei                      (b. 1961)


Russian Commanders-in-chief

29 Mar 1905 -  1 Mar 1906  Nikolay Petrovich Linevich         (b. 1839 - d. 1908)
 1 Mar 1906 - Jun 1906     Nikolay Ivanovich Grodekov         (b. 1843 - d. 1913)
Military governors

15 Mar 1912 - 16 Jul 1913  Song Xiaolian (Sung Hsiao-lien)    (b. 1860 - d. 1926)
16 Jul 1913 - 30 Oct 1913  Bi Guifang (Pi Kuei-fang)(1st time)(b. 1865 - d. 1934)
                             (acting to 8 Aug 1913)
30 Oct 1913 -  3 May 1916  Zhu Qinglan (Chu Ch'ing-lan)       (b. 1874 - d. 1941)
 3 May 1916 - 31 Jul 1916  Bi Guifang (2nd time)              (s.a.)
                             (acting to 23 Jun 1916)
31 Jul 1916 - 11 Aug 1916  Zhang Guogan (Chang Kuo-kan)       (b. 1876 - d. 1959)
                            
(acting)
11 Aug 1916 - 16 Jun 1917  Bi Guifang (3rd time)              (s.a.)
16 Jun 1917 - 26 Jul 1917  Xu Lanzhou (Hs Lan-chou)          (b. 1872 - d. 1951)
26 Jul 1917 -  6 Jul 1919  Bao Guiqing (Pao Kuei-ch'ing)      (b. 1867 - d. 1934)
 6 Jul 1919 - 12 Mar 1921  Sun Liechen (Sun Lieh-ch'en)       (b. 1873 - d. 1924)
12 Mar 1921 -  3 Jun 1928  Wu Junsheng (Wu Chn-sheng)        (b. 1863 - d. 1928)
 5 Jun 1928 - 20 Jun 1928  Wu Taiqin (Wu T'ai-ch'in)
20 Jun 1928 - 29 Dec 1928  Wan Fulin (Wu Fu-lin)              (b. 1880 - d. 1951)
Civil governors
Nov 1911 - Feb 1912        Zhou Shumo (Chou Shu-mo)           (b. 1860 - d. 1925)
Feb 1912 - Aug 1912        Song Xiaolian (1st time)           (s.a.)
29 Aug 1912 - 24 Dec 1912  Qiu Tongyu (Ch'iu T'ung-y)        (b. 1849? - d. 19..)
24 Dec 1912 - 10 Jan 1913  Xu Nailin (Hs Nai-lin)            (b. 1867 - d. 1940)
10 Jan 1913 - 17 Jul 1913  Song Xiaolian (2nd time)           (s.a.)
17 Jul 1913 - 30 Oct 1913  Bi Guifang (1st time)              (s.a.)
                             (acting to 8 Aug 1913)
30 Oct 1913 -  3 May 1916  Zhu Qinglan                        (s.a.)
 3 May 1916 - 31 Jul 1916  Bi Guifang (2nd time)              (s.a.)
                             (acting to 23 Jun 1916)
31 Jul 1916 - 11 Aug 1916  Zhang Guogan                       (s.a.)
11 Aug 1916 - 26 Jul 1917  Bi Guifang (3rd time)              (s.a.)
26 Jul 1917 -  6 Jul 1919  Bao Guiqing                        (s.a.)
Jul 1919 - Aug 1919        Wang Shuhan (Wang Shu-han)         (b. 1880 - d. 1955)
11 Aug 1919 - 12 Mar 1921  Sun Liechen                        (s.a.)
12 Mar 1921 -  3 Jun 1928  Wu Junsheng                        (s.a.)
 3 Jun 1928 - 23 Jul 1928  Yu Sixing (Y Szu-hsing)(acting)   (b. 1878 - d. 1928)
23 Jul 1928 - 29 Dec 1928  Chang Yinhuai (Ch'ang Yin-huai)    (b. 1889 - d. 1929)
Chairmen of the government
31 Dec 1928 - 10 Jan 1929  Chang Yinhuai                      (s.a.)
 9 Feb 1929 - 17 Nov 1931  Wan Fulin                          (s.a.)
20 Oct 1931 -  5 Dec 1932  Ma Zhanshan (Ma Chan-shan)         (b. 1885 - d. 1950)
                             (1st time)
(acting for Fulin to 17 Nov 1931)
                             (from Jan 1932. appointed by Japanese;
                             then in rebellion from 7 Apr 1932)
18 Apr 1932 -  1 Sep 1932
 Cheng Zhiyuan (Ch'eng Chih-yan)   (b. 1878 - d. 19..)
                             (
appointed by Manchukuo)
 1 Sep 1932 - Jun 1933     Han Yunjie (Han Yn-chieh)         (b. 1894 - d. 1982)
                            
(appointed by Manchukuo)
Jun 1933 - Dec 1934
       Sun Qichang (Sun Ch'i-ch'ang)      (b. 1885 - d. 1954)
                             (
appointed by Manchukuo)
 3 May 1940 - Aug 1945     Ma Zhanshan (2nd time)             (s.a.)
 4 Sep 1945 - 28 Apr 1946  Han Junjie (Han Chn-chieh)        (b. 1894 - d. 1976)
                            
(in Shenyang exile to Nov 1948)
                             (Nationalist) 
Nov 1945 - Apr 1946        Chen Dafan (Ch'en Ta-fan)          (b. 1905? - d. 1993)
Apr 1946 - Jan 1947        Yang Yingjie (Yang Ying-chieh)     (b. 1912 - d. 1978)
 7 Jan 1947 - 17 Sep 1947  Part of Heinen
Sep 1947 - Apr 1949        Fan Shiren (Fan Shih-jen)          (b. 1909 - d. 1986)
Apr 1949 - Nov 1952        Yu Yifu (Y I-fu)                  (b. 1903 - d. 1982)
Nov 1952 - Dec 1953        Zhao Dezun (Chao Te-tsun)          (s.a.)
Dec 1953 - Aug 1954        Chen Lei (Ch'en Lei)               (b. 1917 - d. 2006)
Aug 1954 - Jan 1955        Han Guang (Han Kuang)              (b. 1912 - d. 2008)
Governors
Jan 1955 - Jun 1956        Han Guang                          (s.a.)
Jun 1956 - Sep 1958        Ouyang Qin (Ou-yang Ch'in)         (s.a.)
Sep 1958 - Jan 1967        Li Fanwu (Li Fan-wu)               (b. 1912 - d. 1986)
Jan 1967 - Mar 1967        Fan Zhengmei (Fan Cheng-mei)
Mar 1967 - Aug 1971        Pan Fusheng (P'an Fu-sheng)        (s.a.)
Aug 1971 - Dec 1974        Wang Jiadao (Wang Chia-tao)        (s.a.)
Dec 1974 - Dec 1977        Liu Guangtao (Liu Kuang-t'ao)      (s.a.)
Dec 1977 - Dec 1979        Yang Yichen (Yang I-ch'en)         (s.a.)
Dec 1979 - Dec 1985        Chen Lei                           (s.a.)
Dec 1985 - Dec 1988        Hou Jie                            (b. 1931 - d. 2000)
Dec 1988 - May 1994        Shao Qihui                         (b. 1934)
May 1994 -  8 Jan 2000     Tian Fengshan (acting to 1995)     (b. 1940)
 8 Jan 2000 - 12 Apr 2003  Song Fatang (acting to Feb 2000)   (s.a.)
12 Apr 2003 - 25 Dec 2007  Zhang Zuoji                        (b. 1945)
                             (acting to 24 Apr 2003
)
25 Dec 2007 - 27 Aug 2010  Li Zhanshu (acting to 27 Jan 2008) (b. 1950)
27 Aug 2010 - 25 Mar 2013  Wang Xiankui                       (s.a.)
                             (acting to 9 Nov 2010)
25 Mar 2013 - 26 Mar 2018  Lu Hao (acting to 5 Jun 2013)      (b. 1967)
26 Mar 2018 -              Wang Wentao                        (b. 1964)
                             (acting to 15 May 2018)


Heinen

 7 Jan 1947 - 17 Sep 1947  Nenjiang and Heilongjiang merged as Heinen province.

Chairman of the government
 
7 Jan 1947 - 17 Sep 1947  Yu Yifu (Y I-fu)                  (b. 1903 - d. 1982)


Hejiang

 7 Nov 1945                Hejiang
(Hokiang) province (previously part of Heilongjiang).
1946                       Under Communist control.
21 Apr 1949                Part of Songjiang.

Secretary of the Provincial Committee of the Communist Party of China
May 1946 1949            Zhang Wentian (Chang Wen-t'ien)    (b. 1900 - d. 1976)

Chairmen of the government
 4 Sep 1945 - 194.         Wu Hantao (Wu Han-t'ao)            (b. 1894/8 - d. 1988)
                            
(Nationalist)
1946 - 1949                Zhang Wentian (Communist)          (s.a.)


Nenjiang 

1945                       Nenjiang (Nunkiang) province (previously part of Heilongjiang).
24 Apr 1946                Under Communist control.
 7 Jan
1947 - 17 Sep 1947  Merged with Heilongjiang as Heinen province.
16 Sep 1947                Nenjiang province (restored).
15 May 1949                Re-incorporated into Heilongjiang.

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
 9 Nov 1945 - Jan 1947     Liu Xiwu (1st time)                (b. 1904 - d. 1970)
Sep 1947 - 20 Oct 1948     Liu Xiwu (2nd time)                (s.a.)
20 Oct 1948 - May 1949     Gu Zhuoxin                         (b. 1910 - d. 2002)

Chairmen of the government
 4 Sep 1945 - 24 Apr 1946  Peng Jiqun (P'eng Chi-ch'n)
                             (Nationalist; in Shenyang exile to Nov 1948)
14 Nov 1945 - Jan 1947     Yu Yifu (Y I-fu) (1st time)       (b. 1903 - d. 1982)
                            
(Communist) 
 
4 Feb 1947 - 17 Sep 194re-incorporated into Heilongjiang
Sep 1947 - May 1949        Yu Yifu (2nd time
) (Communist)     (s.a.)


Songjiang

 1 Oct 1945                Binjiang (Pinkiang) province (previously part of Heilongjiang).
12 Jan 1946                Renamed Songjiang (Sunkiang) province.
20 Jun 1946                Under Communist control.
19 Jun 1954                Re-incorporated into Heilongjiang.

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
Aug 1948 Jun 1952        Zhang Ce (Chang Ts'e)              (b. 1911 - d. 1999)
Jun 1952 Jul 1954        Li Changqing (Li Ch'ang-ch'ing)    (b. 1904 - d. 1960)


Chairmen of the government

 1 Oct 1945 - 12 Jan 1946  Xie Yuqin (Hsieh Y-ch'in)
12 Jan 1946 - 20 Jun 1946  Guan Jiyu (Kuan Chi-y)            (b. 1899 - d. 1975)
                             (in Shenyang exile to Nov 1948)
                             (Nationalist)
24 Apr 1946 - Jun 1952     Feng Zhongyun (Feng Chung-yn)     (b. 1908 - d. 1968)
                            
(Communist) 
Jun 1952 - Jul 1954        Qiang Xiaochu (Ch'iang Hsiao-ch'u) (b. 1918 - d. 2007)


Suining

10 Apr 1946                Suining (Sui-ning) province (previously part of Heilongjiang).
 
1 Oct 1947                Renamed Mudanjiang (Mutankiang) province.
Aug 1948                   Incorporated into Songjiang.

Secretary of the Provincial Committee of the Communist Party of China
Sep 1946 - Aug 1948        He Wei (Ho Wei)                    (b. 1910 - d. 1973)

Governor
1946 - 1948                Zhang Jingzhi (Chang Ching-chih)   (b. 1913 - d. 1968)
                             (acting) (Communist)


Xingan

1929 - Sep 1931            Xing'an (Hsingan) settlements (split from Heilongjiang by
                             Manchurian warlord
Zhang Xueliang)(not recognized by central
                             government).

Sep 1931 - Aug 1945        Japanese occupation.
 1 Mar 1932 - 18 Aug 1945  Part of Manchukuo.
28 May 1946                Xingan (Xing'an) province, split from Heilongjiang.
23 Apr 1947                Incorporated into Nei Mongol.

Secretary of the Provincial Work Committee of the Communist Party of China
May 1946 - 1947            Temuerbagen (T'e-mu-erh-pa-ken)    (b. 1901 - d. 1969)

Supervisor
1929 - 1931                Zou Zuohua (Tsou Tso-hua)          (b. 1894 - d. 1973)
 
1 Mar 1932 - Aug 1945     part of Manchukuo
Chairmen of the government
May 1946 - 23 Apr 1947     Temuerbagen (T'e-mu-erh-pa-ken)    (s.a.)
                            
(Communist) 
Sep 1945 -
Apr 1946        Wu Huanzhang (Wu Huan-chang)       (b. 1901 - d. 1988)
                             (in exile in Shenyang to 2 Nov 1948)
                             (Nationalist)  


Eastern Provinces Special Region

28 Dec 1920                Special District of the Three Eastern Provinces formed
                             to administer Harbin and the former Chinese Eastern Railway
                             Zone (by 31 Oct 1920 decree).
 
1 Mar 1923                Renamed Special Administrative Region of the Eastern Provinces.
Sep 1923                   Given full administrative independence equal to a province.
Nov 1931 - Aug 1945        Japanese occupation.
 1 Mar 1932 - 18 Aug 1945  Part of Manchukuo.
14 Mar 1932                Renamed Eastern District Special Administrative Region
.

21 Jun 1935                Renamed Northern Manchuria Special District.
31 Dec 1935                Divided between Heilongjiang and Jilin provinces.

Chief Administrators

1920 - 1922                Song Xiaolu (Sung Hsiao-lu)
1922 -  2 Dec 1922         Wang Jingchun (Wang Ching-ch'un)   (b. 1882 - d. 1956)
 2 Dec 1922 - 1924         Zhu Qinglan (Chu Ch'ing-lan)       (b. 1874 - d. 1941)
1924 - 1925                Wang Shuhan (Wang Shu-han)         (b. 1880 - d. 1955)
1925 - 1926                Yu Chonghan (Y Ch'ung-han)        (b. 1871 - d. 1932)
1926 - Nov 1928            Zhang Huanxiang (Chang Huan-hsiang)(b. 1882 - d. 1962)
1928 - 14 Mar 1932         Zhang Jinghui (Chang Ching-hui)    (b. 1871 - d. 1959)
Chief Executive
14
Mar 1932 - 31 Dec 1935  Zhang Jinghui                      (s.a.)Henan (Honan)

1277 - 1644                Part of Huguang (see Hubei).
1664 - 1912                Part of 
Zhili (see Hebei).                
1930 - May 1949            Under Nationalist government.

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
May 1949 - Nov 1952        Zhang Xi (Chang Hsi)               (b. 1912 - d. 1959)
Nov 1952 - Aug 1958        P
an Fusheng (P'an Fu-sheng)        (b. 1908 - d. 1980)
Aug 1958 - Jul 1961        Wu Zhipu (Wu Chih-p'u)             (b. 1906 - d. 1967)
Jul 1961 - Sep 1966        Liu Jianxun (Liu Chien-hsn)       (b. 1913 - d. 1983)
                            
(1st time) 
Sep 1966 - Aug 1967        Wen Minsheng (Wen Min-sheng)
       (b. 1915 - d. 1997)
                            
(acting) 
Aug 1967 - Mar 1971        ....
Mar 1971 - Oct 1978        L
iu Jianxun (2nd time)             (s.a.)
Oct 1978 - Jan 1981        Duan Junyi (Tuan Chn-i)           (b. 1910 - d. 2004)
Jan 1981 - 25 May 1985     Liu Jie                            (b. 1915 - d. 2018)
25 May 1985 - 28 Mar 1990  Yang Xizong                        (b. 1928 - d. 2007)
28 Mar 1990 - Dec 1992     Hou Zongbin                        (b. 1929 - d. 2017)
Dec 1992 -  2 Mar 1998     Li Changchun                       (b. 1944)
 2 Mar 1998 - Oct 2000     Ma Zhongchen                       (b. 1936)
Oct 2000 - Dec 2002        Chen Kuiyuan                       (b. 1941)
Dec 2002 - 13 Dec 2004     Li Keqiang                         (b. 1955)
13 Dec 2004 - 30 Nov 2009  Xu Guangchun                       (b. 1944)
30 Nov 2009 - 20 Mar 2013  Lu Zhangong                        (b. 1952)
20 Mar 2013 - 26 Mar 2016  Guo Gengmao                        (b. 1950)
26 Mar 2016 - 21 Mar 2018  Xie Fuzhan                         (b. 1954)
21 Mar 2018 -              Wang Guosheng                      (b. 1956)

Military governors
15 Mar 1912 - 23 Mar 1912  Qi Yaolin (Ch'i Yao-lin)           (b. 1862 - d. 1949)
23 Mar 1912 - 13 Feb 1914  Zhang Zhenfang (Chang Ch'en-fang)  (b. 1863 - d. 1933)
                             (acting to 28 Oct 1912)
13 Feb 1914 -  3 Apr 1914  Duan Qirui (Tuan Ch'i-jui)(acting) (b. 1865 - d. 1936)
 3 Apr 1914 - 20 Sep 1914  Tian Wenlie (T'ien Wen-lieh)       (b. 1853 - d. 1924)
20 Sep 1914 - 10 May 1922  Zhao Ti (Chao T'i)                 (b. 1871 - d. 1933)
10 May 1922 - 31 Oct 1922  Feng Yuxiang (Feng Y-hsiang)      (b. 1882 - d. 1948)
31 Oct 1922 -  1 Nov 1924  Zhang Fulai (Chang Fu-lai)         (b. 1871 - d. 1925)
 6 Dec 1924 - 10 Apr 1925  Hu Jingyi (Hu Ch'ing-i)            (b. 1892 - d. 1925)
24 Apr 1925 -  5 Mar 1926  Yue Weijun (Yeh Wei-chn)         (b. 1883 - d. 1932)
17 Mar 1926 - Jun 1927     Kou Yingjie (K'ou Ying-chieh)      (b. 1880 - d. 19..)
Civil governors
Feb 1912 - Jul 1912        Ni Sichong (Ni Szu-ch'ung)         (b. 1868 - d. 1924)
Jul 1912 - Jan 1913        Wang Zutong (Wang Tsu-t'ung)       (b. 1861 - d. 1919)
10 Jan 1913 -  5 Jul 1913  Zhang Zhenfang                     (s.a.)
 5 Jul 1913 - 11 Feb 1914  Zhang Fengtai (Chang Feng-t'ai)    (b. 1857 - d. 1925)
                            
(1st time)  
11 Feb 1914 -  1 Dec 1917  Tian Wenlie                        (s.a.)
 4 Dec 1917 - 26 Feb 1920  Zhao Ti                            (s.a.)
26 Feb 1920 - 24 Jul 1920  Wang Yinchuan (Wang Yin-ch'uan)    (b. 1878 - d. 1939)
24 Jul 1920 - 12 Dec 1923  Zhang Fengtai (2nd time)           (s.a.)
12 Dec 1923 -  7 Nov 1924  Li Jichen (Li Ch'i-ch'en)          (b. 1885 - d. 1959)
 7 Nov 1924 - 29 Aug 1925  Sun Yue (Sun Yeh)                 (b. 1878 - d. 1928)
29 Aug 1925 -  5 Mar 1926  Yue Weijun                         (s.a.)
 5 Mar 1926 - 31 May 1926  Jin Yune (Chin Yn-e)              (b. 1881 - d. 1935)
31 May 1926 - Dec 1926     Kou Yingjie                        (s.a.)
Dec 1926 - May 1927        Xiong Bingqi (Hsiung Ping-ch'i)    (b. 1884 - d. 1959)
Chairmen of the government

13 Jun 1927 - 18 Dec 1928  Feng Yuxiang                       (s.a.)
18 Dec 1928 - Apr 1930     Han Fuju (Han Fu-ch)              (b. 1890 - d. 1938)
Apr 1930 - May 1930        Wan Xuancai (Wang Hsan-ts'ai)     (b. 1886 - d. 1930)
May 1930 - Oct 1930        Zhang Fang (Chang Fang) (1st time) (b. 1886 - d. 1966)
 7 Oct 1930 - 12 Dec 1935  Liu Zhi (Liu Chih)                 (b. 1892 - d. 1971)
12 Dec 1935 - Jul 1937     Shang Zhen (Shang Chen)            (b. 1888 - d. 1978)
Jul 1937 - Feb 1938        Zhang Fang (2nd time)              (s.a.)
 2 Feb 1938 - Feb 1939     Zheng Qian (Cheng Ch'ien)          (b. 1870 - d. 1929)
28 Apr 1938 - 19 Jun 1939  Xiao Ruichen (Hsiao Jui-ch'en)
                             (appointed by 
Beiping)
11 Feb 1939 - 20 Sep 1939  Fang Ce (Fang Ts'e) (acting)       (b. 1886 - d. 1945)
20 Sep 1939 -  9 Jan 1942  Wei Lihuang (Wei Li-huang)         (b. 1897 - d. 1960) 
19 Jun
1939 -  3 Mar 1943  Chen Jingzhai (Ch'en Ching-chai)
                            
(appointed by Beiping; from 25 May 1940 Nanjing) 
 3 Mar 1943 - 29 May 1944  Tian Wenbing (T'ien Wen-ping)     
(b. 1891 - d. 1944)
                            
(appointed by Nanjing)
29 May 1944 - 26 Apr 1945  Shao Wenkai
(Shao Wen-k'ai)        (b. 1890 - d. 1987)
                            
(acting to 19 Jun 1944)
                             (appointed by Nanjing)
26 Apr 1945 - 1945         Bao Wenyue (Pao Wen-y
eh)          (b. 1892 - d. 1980) 
                            
(appointed by Nanjing)
 9 Jan 1942 - 22 Jul 1944  Li Peiji (Li P'ei-chi)             (b. 1885 - d. 1970)
Jul 1944 - Aug 1948        Liu Maoen (Liu Mao-en)             (b. 1898 - d. 1981)

26 Aug 1948 - 24 Jun 1949  Zhang Zhen (Chang Chen)            (b. 1894 - d. 1981)
24 Jun 1949 - Dec 1949     Zhao Zili (Chao Tzu-li)            (b. 1908 - d. 1992)
                            
(Nationalist)   
Apr 1949 - Feb 1955        Wu Zhifu (Wu Chih-fu) (Communist)  (s.a.)
Governors
Feb 1955 - Jul 1962        Wu Zhifu                           (s.a.)
Jul 1962 - Jun 1967        Wen Minsheng (Wen Min-sheng)       (s.a.)
Chairmen of the Revolutionary Committee
Jun 1967 - Oct 1978        Liu Jianxun (Liu Chien-hsn)       (s.a.)
Oct 1978 - Sep 1979        Duan Junyi (Tuan Chn-i)           (s.a.)
Governors
Sep 1979 - Dec 1981        Liu Jie                            (s.a.)
Dec 1981 - Apr 1983        Dai Suli                           (b. 1919 - d. 2000)
Apr 1983 - Jun 1987        He Zhukang                         (b. 1932)
Jun 1987 - Jun 1990        Cheng Weigao                       (b. 1933 - d. 2010)
Jun 1990 - Dec 1992        Li Changchun                       (s.a.)
Dec 1992 - Jul 1998        Ma Zhongchen (acting to Apr 1993)  (s.a.)
Jul 1998 - Jan 2003        Li Keqiang (acting to 6 Feb 1999)  (s.a.)
18 Jan 2003 - Apr 2008     Li Chengyu                         (b. 1946)
Apr 2008 -  2 Apr 2013     Guo Gengmao                        (s.a.)
                             (acting to 17 Jan 2009)
 2 Apr 2013 - 27 Mar 2016  Xie Fuzhan                         (b. 1954)
27 Mar 2016 -              Chen Run'er (acting to 7 Apr 2016) (b. 1957)


Pingyuan

 1 Aug 1949                Pingyuan (Bingyuan) a separate province (split from Henan).
15 Nov 1952                Re-incorporated into Henan.

Secretaries of the Provincial
Committee of the Communist Party of China

Oct 1949 Jul 1950        Pan Fusheng (P'an Fu-sheng)        (b. 1908 - d. 1980)
                            
(1st time) 
Jul 1950 - Jan 1952        Wu De (Wu Te)                      (b. 1913 - d. 1995)
Jan 1952 Nov 1952        Pan Fusheng (2nd time)             (s.a.)

Chairman of the government

1949 - Nov 1952            Chao Zhefu (Ch'ao Che-fu)          (b. 1894 - d. 1970)Hubei (Hupeh)

1277 - 1664                Part of Huguang (Hu-kang)(Hubei and Hunan).
1929 - Oct 1949            Under Nationalist government.
25 Oct 1938 - Aug 1945     Partly occupied by Japan.

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
1949 - 1954                Li Xiannian (Li Hsien-nien)        (b. 1909 - d. 1992)
1954 - 1966                Wang Renzhong (Wang Jen-chung)     (b. 1917 - d. 1992)
1966 - 1967                Z
hang Tixue (Chang T'i-hseh)      (b. 1915 - d. 1973)
1970 - 1973                Zeng Siyu (Tseng Szu-y)           (b. 1911 - d. 2012)
1973 - 1978                Zhao Xinchu (Chao Hsin-ch'u)       (b. 1915 - d. 1991)
1978 - 1982                Chen Pixian (Ch'en P'i-hsien)      (b. 1916 - d. 1995)
1983 - Dec 1994            Guan Guangfu                       (b. 1931 - d. 2016)
Dec 1994 - Jan 2001        Jia Zhijie                         (b. 1935)
Jan 2001 -  7 Dec 2001     Jiang Zhuping                      (b. 1937)
 7 Dec 2001 - 27 Oct 2007  Yu Zhengsheng                      (b. 1945)
27 Oct 2007 - Dec 2010     Luo Qingquan                       (b. 1945)
Dec 2010 - 29 Oct 2016     Li Hongzhong                       (b. 1956)
29 Oct 2016 - 13 Feb 2020  Jiang Chaoliang                    (b. 1957)
13 Feb 2020 -              Ying Yong                          (b. 1957)

Governors
1645 1652                Luo Xiujin (Luo Hsiu-chin)
1652 1656                Zu Zeyuan (Tsu Tse-yan)
1655 1656                Hong Chenghou (Hung Ch'eng-hou)
                            (governor-general of Huguang, Guangdong,
                             Guagnxi, Guizhou and Yunnan)
1656 1662                Li Yinzu (Li Yin-tsu)              (b. 1629 d. 1664)
1662 1668                Zhang Chenggeng (Chang Ch'eng-keng)
1669 1670                Liu Zhaoqi (Liu Chao-ch'i)
                             (governor in Sichuan)
1670 1682                Zan Yurong (Tsan Y-jung)
                             (governor-general in Huzhuan)
1682 1684                Dong Weiguo (Tung Wei-kuo)
1684 1688                Xu Guoxiang (Hs Kuo-hsiang)
1688 1694                Ding Sikong (Ting Szu-k'ung)
1694 1696                Wutian (Wu-t'ien)
1698 1699                Li Huizu (Li Hui-tsu)              (b. 1631 d. 1702)
1699 - 1703                Kuo Xiu (K'uo Hsiu)                (b. 1638 - d. 1715)
1703 - 1705                Yu Chenglong (Y Ch'eng-lung)
1705 - 1707                Shi Wensheng (Shih Wen-sheng)
1707 - 1710                Ku Shilong (Gu Shih-lung)
1710 - 1713                Ohai (O-hai)                       (d. 1725)
1713 - 1716                Olunte (O-lun-t'e)
1716 - 1722                Manpei (Man-p'ei)
1722 - 1725                Yang Zongren (Yang Tsung-jen)      (b. 1661 - d. 1725)
1725 - 1726                Li Chenglong (Li Ch'eng-lung)
1726 - 1727                Fumin (Fu-min)                     (b. 1673 - d. 1756)
1727 - 1735                Maigui (Mai-kuei)
1735                       Zhang Guangsi (Chang Kuang-szu)    (d. 1749)
1735 - 1737                Shi Yizhi (Shih Yi-chih)           (b. 1682 - d. 1763)
1737 - 1739                Depei (Te-p'ei)                    (b. 1688 - d. 1752)
1739 - 1740                Bandi (Pan-ti)                     (d. 1755)
1740 - 1741                Nasutu (Na-su-t'u)                 (d. 1749)
1741 - 1743                Sun Jiagan (Sun Chia-kan)          (b. 1683 - d. 1753)
1743 - 1744                Arsai (Ar-sai) 
1744 - 1745                Ortai (O-er-t'ai)                  (b. 1680 - d. 1745)
1745 - 1748                Sai Leng'e (Sai Leng-o)
1748 - 1749                Xin Gui (Hsin Kuei)
1749                       Hunbao (Hun-pao)
1749 - 1750                Yongxing (Yung-hsing)
1750 - 1751                Aligun (A-li-kun)                  (d. 1769)
1751 - 1753                Yongchang (Yung-ch'ang)            (d. 1755)
1753 - 1755                Kaitai (K'ai-t'ai)
1755 - 1759                Shise (Shih-se)
1759 - 1761                Su Zhang (Su Chang)
1761 - 1763                Aibida (Ai-pi-ta)
1763                       Chen Hongmou (Ch'en Hungmou)       (b. 1696 - d. 1771)
                             (acting)
1763 - 1764                Li Shiyao (Li Shih-oyo) (1st time) (d. 1788)
1764 - 1766                Udashan (U-ta-shan)(1st time)      (d. 1771)
1766                       Liu Zao (Liu Tsao)
1766 - 1768                Ding Zhang (Ting Chang)
1768                       Gao Jin (Kao Jin) (acting)
1768 - 1771                Udashan (2nd time)                 (s.a.)
1771 - 1772                Fu Ming'an (Fu Ming-an)            (d. 1774)
1772                       Haiming (Hai-ming)
1772 - 1773                Fu Leigun (1st time)
1773 - 1776                Wenshou (Wen Shou)
1776 - 1777                Fu Leigun (2nd time)
1777 - 1779                San Bao (San Pao)
1779                       Tu'ende (T'u-en-te)
1779 - 1780                Fu Leigun (3rd time)
1780 - 1784                Shuchang (Shu-ch'ang)              (d. 1799)
1784 - 1786                Techeng'e (T'e-ch'eng-o)
1786 - 1787                Li Shiyao (2nd time)               (s.a.)
1787 - 1788                Chang Qing (Ch'ang Ch'ing)         (d. 1793)
1788 - 1794                Bi Yuan (Pi Yan) (1st time)       (b. 1730 - d. 1797)
1794 - 1795                Funing (Fu-ning)
1795 - 1796                Bi Yuan (2nd time)                 (s.a.)
1796 - 1797                Feimo Lebao (Fei-mo Le-pao)        (b. 1740 - d. 1819)
1797 - 1799                Jing'an (Ching-an)
1799 - 1800                Woshenbu (Wo-shen-pu)
1800                       Jiang Sheng (Chiang Sheng)         (b. 1730 - d. 1810)
1800 - 1801                Gao Shulin (Kao Shu-lin)           (b. 17.. - d. 1801)
1801 - 1805                Wu Xiongguang (Wu Hsiung-kuang)    (b. 1750 - d. 1833)
1805                       Bailing (Pai-ling)                 (b. 1748 - d. 1810)
1805 - 1806                Quan Bao (Ch'an Pao)              (d. 1807)
1806 - 1810                Wang Zhiyi (Wang Chih-i)           (b. 1743 - d. 1818)
1810 - 1816                Ma Huiyu (Ma Hui-y)
1816                       Sun Yuting (Sun Yu-t'ing)          (b. 1752 d. 1834)
1816 - 1817                Ruan Yuan (Juan Yan)              (b. 1764 - d. 1849)
1817 - 1820                Qing Bao (Ch'ing Pao)
1820                       Zhang Yinhan (Chang Yin-han)
1820 - 1822                Chen Ruolin (Ch'en Jo-lin)
1822 - 1826                Li Hongbin (Li Hung-pin)           (b. 1767 - d. 1846)
1826 - 1830                Song Fu (Sung Fu)
1830                       Yang Yizeng (Yang I-ch'eng)(acting)
1830 - 1832                Lu Kun (Lu K'un)                   (b. 1772 - d. 1835)
1832 - 1837                Na'erjing'e (Nar-ching-k'o)
Feb 1837 - Dec 1838        Lin Zexu (Lin Tse-hs)             (b. 1785 - d. 1850)
Jun 1839 - Dec 1839        Guiliang (Kuei-liang)              (b. 1785 - d. 1862)
Dec 1838 - Dec 1840        Zhou Tianjue (Chou T'ien-cheh)    (b. 1772 - d. 1853)
Dec 1840 - Dec 1851        Yutai (Y-t'ai)                    (b. 1788 - d. 1851)
Dec 1851 - Oct 1852        Cheng Yucai (Ch'eng Y-ts'ai)      (d. 1858)
Oct 1852 - Feb 1853        Xu Guangxin (Hsu Kuang-hsin)       (b. c.1786 - d. c.1858)
                             (acting)
Feb 1853 - Sep 1853        Zhang Lianji (Chang Lien-chi)      (b. 1807 - d. 1871)
Sep 1853 - Feb 1854        Wu Wenrong (Wu Wen-jung)           (b. 1792 - d. 1854)
Mar 1854 - 1854            Taiyong (Tai-yung)
Oct 1854 - Jun 1855        Yang Pai (Yang P'ai)               (b. 1790 - d. 18..)
Jun 1855 - Feb 1867        Guanwen (Kuan-wen)                 (b. 1798 - d. 1871)
1867 - 1868                Li Hanzhang (Li Han-chang)         (b. 1821 - d. 1899)
                            
(1st time) (acting) 
1868 - 1869                Guo Boyin (Kuo Po-yin) (acting)    (b. 1807 - d. 1884)
Feb 1869 - Aug 1870        Li Hongzhang (Li Hung-chang)       (b. 1823 - d. 1901)
Aug 1870 - 1875            Li Hanzhang (2nd time)             (s.a.)
1875 - 1876                Wang Wenshao (Wang Wen-shao)       (b. 1830 - d. 1908)
1876 - Apr 1882            Li Hanzhang (3rd time)             (s.a.)
Apr 1882 - Jun 1883        Xu Zongying (Hs Tsung-ying)
Jun 1883 - Apr 1885        Bian Baodi (Pien Pao-ti)(acting)   (b. 1823 - d. 1892)
Apr 1885 - Aug 1889        Yulu (Y-lu) (acting)              (b. 1844 - d. 1900)
Aug 1889 - Nov 1894        Zhang Zhidong (Chang Chih-tung)    (b. 1837 - d. 1909)
                            
(1st time)
Nov 1894 - Jan 1896        Tan Jixun (T'an Chi-hsn)          (b. 1823 - d. 1901)
Jan 1896 - Nov 1902        Zhang Zhidong (2nd time)           (s.a.)
Nov 1902 - 1904            Duanfang (Tuan-fang) (acting)      (b. 1861 - d. 1911)
Viceroys of Huguang and Governor of Hubei
1904 - Aug 1907            Zhang Zhidong                      (s.a.)
Aug 1907 - Mar 1908        Zhao Erxun (Chao Erh-hsn)         (b. 1844 - d. 1927)
Mar 1908 - Oct 1909        Chen Kuilong (Ch'en K'uei-lung)    (b. 1857 - d. 1948)
Oct 1909 - 14 Oct 1911     (Borzigit) Ruizheng (Jui-cheng)    (b. 1864 - d. 1912)
                             
(acting)
Military governors
10 Oct 1911 - 19 Dec 1913  Li Yuanhong (Li Yan-hung)         (b. 1864 - d. 1928)
19 Dec 1913 -  1 Feb 1914  Duan Qirui (Tuan Ch'i-jui) (acting)(b. 1864 - d. 1936)
 1 Feb 1914 - 22 Aug 1915  Duan Zhigui (Tuan Chih-kuei)       (b. 1869 - d. 1925)
22 Aug 1915 - 22 Dec 1915  Zhang Xiluan (Chang Hsi-luan)      (b. 1843 - d. 1922)
22 Dec 1915 -  9 Aug 1921  Wang Zhanyuan (Wang Chan-yan)     (b. 1861 - d. 1934)
 9 Aug 1921 - 14 Feb 1926  Xiao Yaonan (Hsiao Yao-nan)        (b. 1875 - d. 1926)
14 Feb 1926 - 10 Oct 1926  Chen Jiamo (Ch'en Chia-mo)         (d. 1927)
Civil governors
Jan 1912 - Apr 1912        Liu Xinyuan (Liu Hsin-yan)        (b. 1848 - d. 1915)
                            
(1st time)
19 Apr 1912 - 13 May 1912  Fan Zengxiang (Fan Tsen-hsiang)    (b. 1846 - d. 1931)
13 May 1912 - 30 Oct 1912  Liu Xinyuan (2nd time) (acting)    (s.a.)
30 Oct 1912 - 25 Sep 1913  Xia Shoukang (Hsia Shou-k'ang)     (b. 1871 - d. 1923)
                            
(1st time) 
25 Sep 1913 - 12 Dec 1913  Rao Hanxiang (Jao Han-hsiang)      (b. 1883 - d. 1927)
12 Dec 1913 -  7 Oct 1914  Lu Diaoyuan (Lu Tiao-yan)         (b. 1865 - d. 1932)
                            
(acting to 23 May 1914)
 7 Oct 1914 -  2 May 1916  Duan Shuyun (Tuan Shu-yn)         (b. 1856 - d. 1924)
 2 May 1916 - 24 Jul 1916  Fan Shouyou (Fan Shou-yu)          (b. 18.. - d. 1916)
                             (acting to 16 Jul 1916)
24 Jul 1916 - 29 Mar 1919  Wang Zhanyuan                      (s.a.)
29 Mar 1919 - 28 Aug 1920  He Peirong (Ho P'ei-jung)          (b. 1880 - d. 1942)
                            
(acting to 13 Nov 1920)
28 Aug 1920 - 18 Sep 1920  Sun Zhenjia (Sun Chen-chia)        (b. 1858 - d. 19..)
18 Sep 1920 -  8 Mar 1921  Xia Shoukang (2nd time)            (s.a.)
 8 Mar 1921 -  6 Jul 1922  Liu Cheng'en (Liu Ch'en-ken)       (b. 1863 - d. 1922)
 6 Jul 1922 -  8 Jan 1924  Tang Xiangming (T'ang Hsiang-ming) (b. 1885 - d. 1975)
 8 Jan 1924 - 14 Feb 1926  Xiao Yaonan (acting)               (s.a.)
14 Feb 1926 - 21 Feb 1926  Du Xijun (Tu Hsi-chn)             (b. 1880 - d. 1951)
21 Feb 1926 - 10 Oct 1926  Liu Zuolong (Liu Tso-lung)         (b. 1874 - d. 1934)
Oct 1926 - Apr 1927        Deng Yanda (Teng Yen-ta)           (b. 1895 - d. 1931)
Apr 1927 - Nov 1927        Kong Geng (K'ung Keng)             (b. 1876 - d. 1950)
Chairmen of the government

Dec 1927 - Apr 1929        Zhang Zhiben (Chang Chih-pen)      (b. 1881 - d. 1976)
Apr 1929 - May 1929        Xiao Xuan (Hsiao Hsan)
May 1929 - Dec 1929        Fang Benren (Fang Pen-jen)         (b. 1880 - d. 1951)
Dec 1929 - 24 Mar 1932     He Chengjun (Ho Ch'eng-chn)       (b. 1882 - d. 1961)
                            
(1st time)
24 Mar 1932 -  7 Jul 1933  Xia Douyin (Hsia Tou-yin)          (b. 1884 - d. 1951)
 7 Jul 1933 - 17 Dec 1935  Zhang Qun (Chang Ch'n)            (b. 1889 - d. 1990)
Dec 1935 - 25 Oct 1936     Yang Yongtai (Yang Yung-t'ai)      (b. 1880 - d. 1936)
Oct 1936 - Dec 1936        Lu Zhi (Lu Chih)
 2 Dec 1936 - 20 Nov 1937  Huang Shaohong (Huang Shao-hung)   (b. 1895 - d. 1966)
Nov 1937 - 15 Jun 1938     He Chengjun (2nd time)             (s.a.)
15 Jun 1938 -  4 Feb 1939  Chen Cheng (Ch'en Ch'eng)(1st time)(b. 1898 - d. 1965)
 4 Feb 1939 - 31 Aug 1940  Yan Lisan (Yen Li-san)             (b. 1892 - d. 1944)
31 Aug 1940 - Feb 1943     Chen Cheng (2nd time)              (s.a.) 
 5 Nov 1939 -  7 Jun 1942  He Peirong
(Ho P'ei-jung)          (s.a.)
                            
(appointed by Nanjing)
28 Jun 1942 -  3 Mar 1945  Yang Kuiyi
(Yang K'uei-i)          (b. 1885 - d. 1945)
                            
(appointed by Nanjing)
 3 Mar 1945 - Aug 1945     Ye Peng (Yeh P'eng)                (b. 1897 - d. 1947)
                             (appointed by Nanjing)
Feb 1943 - Jul 1944        Zhu Huaibing (Chu Huai-ping)       (b. 1881 - d. 1968)
22 Jul 1944 -  9 Apr 1946  Wang Dongyuan (Wang Tung-yan)     (b. 1899 - d. 1997)
 9 Apr 1946 -  3 Apr 1948  Wan Yaohuang (Wan Yao-huang)       (b. 1893 - d. 1977)
 3 Apr 1948 - 21 Feb 1949  Zhang Dulun (Chang Tu-lun)         (b. 1894 - d. 1958)
21 Feb 1949 - Nov 1949     Zhu Dingqing (Chu Ting-ch'ing)     (b. 1902 - d. 1982)
                            
(Nationalist)
Apr 1949 - 1951            Li Xiannian (Li Hsien-nien)        (s.a.)
                            (also chairman Central South Administrative Council
                            [Guangdong, Guangxi, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsi], 1950-1954)
                           
(Communist)  
1951 - 1954                Liu Jianxun (Liu Chien-hs
n)       (b. 1913 - d. 1983)
May 1954 - Feb 1955        Liu Zihou (Liu Tzu-hou)            (b. 1911 - d. 2001)
Governors
Feb 1955 - Jan 1956        Liu Zihou                          (s.a.)
Jan 1956 - Jul 1967        Zhang Tixue (Chang T'i-hseh)      (s.a.)
Chairmen of the Revolutionary Government
Jul 1967 - Mar 1974        Zeng Siyu (Tseng Szu-y)           (s.a.)
Mar 1974 - Aug 1978        Zhao Xinchu (Chao Hsin-ch'u)       (s.a.)
Governors
Aug 1978 - Dec 1979        Chen Pixian (Ch'en P'i-hsien)      (s.a.)
Jan 1980 - Apr 1983        Han Ningfu                         (b. 1915 - d. 1995)
Apr 1983 - Jan 1986        Huang Zhizhen                      (b. 1920 - d. 1993)
Jan 1986 - May 1990        Guo Zhenqian                       (b. 1932 - d. 2019)
May 1990 - Feb 1993        Guo Shuyan                         (b. 1935)
Feb 1993 - Feb 1995        Jia Zhijie                         (s.a.)
Feb 1995 - 14 Jan 2001     Jiang Zhuping                      (s.a.)
14 Jan 2001 - Oct 2002     Zhang Guoguang                     (b. 1945)
                             (acting to 18 Feb 2001)
Oct 2002 -  6 Dec 2007     Luo Qingquan (acting to Jan 2003)  (s.a.)
 6 Dec 2007 - 16 Dec 2010  Li Hongzhong                       (b. 1956)
                             (acting to 29 Jan 2008)
16 Dec 2010 - 14 Sep 2016  Wang Guosheng                      (b. 1956)
                             (acting to 26 Feb 2011)
14 Sep 2016 -              Wang Xiaodong                      (b. 1960)

                             (acting to 20 Jan 2017)


Hunan

1277 - 1664                Part of Huguang.
 4 Aug 1949                Under Communist control.

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
1949 - Oct 1952            Huang Kecheng (Huang K'o-ch'eng)   (b. 1902 - d. 1986)
1952 - 1953                Jin Ming (Chin Ming)               (b. 1913 - d. 1998)
1953 - 1957                Zhou Xiaozhou (Chou Hsiao-chou)    (b. 1912 - d. 1966)
1957 - 1959                Zhou Hui (Chou Hui)                (b. 1918 - d. 2004)
1959 - 1966                Z
hang Pinghua (Chang P'ing-hua)    (b. 1907 - d. 2001)
Jul 1966 - Jan 1967        Wang Yanchun (Wang Yen-ch'un)      (b. 1910 - d. 1984)
1967 - 1970                H
ua Guofeng (Hua Kuo-feng)         (b. 1921 - d. 2008)
                            
(1st time)  
1970                       Li Yuan
(Li Yan)                  (b. 1917 - d. 2008)
Dec 1970 - Jun 1977        Hua Guofeng (2nd time)             (s.a.)
Jun 1977 - Apr 1988        Mao Zhiyong (Mao Chih-yung)        (b. 1929 - d. 2019)
Apr 1988 - Sep 1993        Xiong Qingquan                     (b. 1927)
Sep 1993 - Oct 1998        Wang Maolin                        (b. 1934)
Oct 1998 - Dec 2005        Yang Zhengwu                       (b. 1941)
Dec 2005 - Apr 2010        Zhang Chunxian                     (b. 1953)
Apr 2010 - 20 Mar 2013     Zhou Qiang                         (b. 1960)
20 Mar 2013 - 28 Aug 2016  Xu Shousheng                       (b. 1953)
28 Aug 2016 -              Du Jiahao                          (b. 1955)

Military Governors
23 Oct 1911 - 31 Oct 1911  Jiao Dafeng (Chiao Ta-feng)        (b. 1887 - d. 1911)
31 Oct 1911 - 24 Oct 1913  Tan Yankai (T'an Yen-k'ai)         (b. 1879 - d. 1930)
                            
(1st time)
24 Oct 1913 -  4 Jul 1916  Tang Xiangming (T'ang Hsiang-ming) (b. 1885 - d. 1975)
 4 Jul 1916 -  6 Jul 1916  Zeng Jiwu (Tseng Chi-wu) (acting)  (b. 1878 - d. 1944)
 6 Jul 1916 - 16 Jul 1916  Chen Huan (Ch'en Huan)             (b. 1870 - d. 1939)
16 Jul 1916 -  3 Aug 1916  Liu Renxi (Liu Jen-hsi) (acting)   (b. 1844 - d. 1919)
 3 Aug 1916 -  6 Aug 1917  Tan Yankai (2nd time)              (s.a.)
 6 Aug 1917 - 18 Nov 1917  Fu Liangzuo (Fu Liang-tso)         (b. 1873 - d. 1924)
18 Nov 1917 -  7 Dec 1917  Wang Ruxian (Wang Ju-hsien)(acting)(b. 1874 - d. 1944)
 7 Dec 1917 - 27 Mar 1918  Tan Yankai (3rd time)              (s.a.)
27 Mar 1918 - 29 Jun 1920  Zhang Jingyao (Chang Ching-yao)    (b. 1881 - d. 1934)
29 Jun 1920 - 29 Jul 1920  Wu Guangxin (Wu Kuang-hsin)        (b. 1881 - d. 1939)
29 Jul 1920 - 23 Nov 1920  Tan Yankai (4th time)              (s.a.)
26 Nov 1920 - 11 Mar 1926  Zhao Hengti (Chao Heng-t'i)        (b. 1880 - d. 1971)
11 Mar 1926 - 14 Jul 1926  Tang Shengzhi (T'ang Sheng-chih)   (b. 1889 - d. 1970)
Civil governors
12 Sep 1912 -  7 Oct 1913  Tan Yankai (1st time)              (s.a.)
 7 Oct 1913 - 24 Oct 1913  Wang Hu                            (b. 1865 - d. 1933)
24 Oct 1913 - 15 Jul 1914  Tang Xiangming (1st time)          (s.a.)
                             (acting to 2 Apr 1914)
15 Jul 1914 - 25 May 1915  Liu Xinyuan (Liu Hsin-yan)        (b. 1848 - d. 1915)
25 May 1915 - 31 Jul 1915  Tao Sicheng (T'ao Szu-cheng)       (b. 1883 - d. 19..)  
31 Jul 1915 - 26 Sep 1915  Han Guojun (Han Kuo-chn)          (b. 1857 - d. 1942)
31 Jul 1915 - 26 Sep 1915  Yan Jiachi (Yen Chia-ch'ih)        (b. 1885 - d. 1952)
                            
(acting for Han)  
26 Sep 1915 - 25 Apr 1916  Shen Jingjian (Shen Ching-chien)   (b. 1875 - d. 1924)
25 Apr 1916 -  4 Jul 1916  Tang Xiangming (2nd time)          (s.a.)
 6 Jul 1916 - 25 Jul 1916  Chen Huan                          (s.a.)
25 Jul 1916 -  3 Aug 1916  Liu Renxi                          (s.a.)
 3 Aug 1916 -  9 Oct 1917  Tan Yankai (2nd time)              (s.a.)
25 Jul 1917 - 18 Nov 1917  Zhou Zhaoxiang (Chou Chao-hsiang)  (b. 1880 - d. 1954)
                             (acting [for Tan to 9 Oct 1917] to 18 Oct 1917)
 7 Dec 1917 - 27 Mar 1918  Tan Yankai (3rd time)              (s.a.)
27 Mar 1918 - 29 Jun 1920  Zhang Jingyao                      (s.a.)
29 Jun 1920 - 29 Jul 1920  Wu Guangxin                        (s.a.)
29 Jul 1920 - 23 Nov 1920  Tan Yankai (4th time)              (s.a.)
26 Nov 1920 - 28 Nov 1920  Zhao Hengti (1st time)             (s.a.)
28 Nov 1920 -  6 Apr 1921  Lin Zhiyu (Lin Chih-y)            (b. 1876 - d. 1930)
 6 Apr 1921 - 11 Mar 1926  Zhao Hengti (2nd time)             (s.a.)
 7 Aug 1923 - Nov 1923     Tan Yankai (5th time)              (s.a.)
                             (nominated by Southern government)
25 Mar 1926 - Apr 1927     Tang Shengzhi (T'ang Sheng-chih)   (s.a.)
Apr 1927 - Jun 1927        Zhang Yipeng (Chang I-p'eng)       (b. 1876 - d. 1944)
Jun 1927 - Feb 1928        Zhou Lantao (Chou Lan-t'ao)        (b. 1892 - d. 1952)
Chairmen of the government
Feb 1928 - May 1928        Cheng Qian (Ch'eng Ch'ien)         (b. 1882 - d. 1968)
                            
(1st time)
28 May 1928 - Feb 1929     Lu Diping (Lu Ti-p'ing)            (b. 1887 - d. 1935)
Feb 1929 - 20 Nov 1937     He Jian (Ho Chien)                 (b. 1887 - d. 1956)
20 Nov 1937 - 23 Nov 1938  Zhang Zhizhong (Chang Chih-chung)  (b. 1891 - d. 1969)
21 Jan 1939 - 26 Jun 1945  Xue Yue (Hseh Yeh)               (b. 1896 - d. 1998)
26 Jun 1945 -  9 Apr 1946  Wu Qiwei (Wu Ch'i-wei)             (b. 1890 - d. 1953)
 9 Apr 1946 - 22 Jun 1948  Wang Dongyuan (Wang Tung-yan)     (b. 1899 - d. 1997)
22 Jun 1948 - May 1949     Cheng Qian (2nd time)              (s.a.)
May 1949 - Aug 1949        Chen Mingren (Ch'en Ming-jen)      (b. 1903 - d. 1974)
                            
(1st time) 
 5 Aug 1949 - Oct 1949     Huang Jie (Huang Chieh)            (b. 1902 - d. 1995)
                            
(Nationalist) 
Aug 1949 - Apr 1950        Chen Mingren (2nd time)            (s.a.)
                            
(Communist)
Apr 1950 - Dec 1952        Wang Shoudao (Wang Shou-tao)       (b. 1906 - d. 1996)
Dec 1952 - Feb 1955        Cheng Qian (3rd time)              (s.a.)
Governor
Feb 1955 - Aug 1967        Cheng Qian                         (s.a.)
Chairmen of the Revolutionary Committee
Aug 1967 - May 1970        Li Yuan (Li Yan) (1st time)       (s.a.)
May 1970 - 1973            Hua Guofeng (Hua Kuo-feng)         (s.a.)
1973 - 1976                Li Yuan (2nd time)                 (s.a.)
1976 - Nov 1977            Zhang Pinghua (Chang P'ing-hua)    (s.a.)
Nov 1977 - Dec 1979        Mao Zhiyong (Mao Chih-yung)        (s.a.)
Governors
Dec 1979 - Apr 1983        Sun Guozhi                         (b. 1917 - d. 2005)
Apr 1983 - Jul 1985        Liu Zheng                          (b. 1929 - d. 2006)
Jul 1985 - Feb 1993        Xiong Qingquan                     (s.a.)
Feb 1993 - Feb 1995        Chen Bangzhu                       (b. 1934)
Feb 1995 - Sep 1998        Yang Zhengwu                       (s.a.)
Sep 1998 - 16 Aug 2001     Chu Bo (acting to 1 Feb 1999)      (b. 1944)
16 Aug 2001 - 31 Mar 2003  Zhang Yunchuan                     (b. 1946)
                             (acting to 2 Feb 2002)
31 Mar 2003 - 30 Sep 2006  Zhou Bohua (acting to 15 Jan 2004) (b. 1948)
30 Sep 2006 - 29 Jul 2010  Zhou Qiang (acting to 3 Feb 2007)  (s.a.)
29 Jul 2010 - 11 Apr 2013  Xu Shousheng                       (s.a.)
                             (acting to 29 Sep 2010)
11 Apr 2013 -  5 Sep 2016  Du Jiahao (acting to 31 May 2013)  (b. 1955)
 5 Sep 2016 -              Xu Dazhe (acting to 5 Dec 2016)    (b. 1956)


Inner Monglia: see Nei Monggol
Jehol: see Rehe


Jiangsu (Kiangsu)

1421 - 1644                Nanzhili (South Zhili)(Jiangsu and Anhui).
1645 - 1661                Part of Jiangnan (Chiang-nan).
1853 - 1864                Under the rule of the Taiping rebels.
1928 - 27 May 1949         Under Nationalist government.
 8 Nov 1937 - Aug 1945     Occupied by Japan.
23 Apr 1949                Under Communist rule (in Shanghai from 27 May 1949).
1950 - 15 Nov 1952         Divided into North Jiangsu (Subei) and South Jiangsu (Sunan).

Secretaries of the Provincial (1950 Nov 1952 District) Committee of
the Communist Party
of China
Apr 1949 - 1950            Xiao Wangdong (Hsiao Wang-tung)    (b. 1910 - d. 1989)

Mar 1950 Nov 1952        Hui Yuyu
(Hui Y-y)(North Jiangsu)(b. 1909 - d. 1989)
Apr 1950 - Aug 1952        Chen Pixian (Ch'en P'i-hsien)      (b. 1916 - d. 1995)
                            
(South Jiangsu)  
Nov 1952 - Aug 1954        Ke Qingshi (K'o Ch'ing-shih)       (b. 1902 - d. 1965)
1954 - 1967                Jiang Weiqing (Chiang Wei-ch'ing)  (b. 1910 - d. 2000)
1967 - 1970                ....
1970 - 1973                X
u Shiyou (Hs Shih-yu)            (b. 1905 - d. 1985)
1974 - 1977                Peng Chong (P'eng Ch'ung)          (b. 1915 - d. 2010)
1977 - Apr 1983            Xu Jiatun (Hs Chia-t'un)          (b. 1916 - d. 2016)
Apr 1983 - 26 Dec 1989     Han Peixin                         (b. 1921 - d. 2017)
26 Dec 1989 - Sep 1993     Shen Daren                         (b. 1928 - d. 2017)
Sep 1993 -  6 Jan 2000     Chen Huanyou                       (b. 1934)
 6 Jan 2000 - Dec 2002     Hui Liangyu                        (b. 1944)
Dec 2002 - Oct 2007        Li Yuanchao                        (b. 1950)
Oct 2007 - Dec 2010        Liang Baohua                       (b. 1945)
Dec 2010 - 30 Jun 2016     Luo Zhijun                         (b. 1951)
30 Jun 2016 - 29 Oct 2017  Li Qiang                           (b. 1959)
29 Oct 2017 -              Lou Qinjian                        (b. 1959)

Governors-General of Liangjiang (Jiangxi, Jiangsu, Anhui)
1646 - 1647                Ma Mingpei (Ma Ming-p'ei)(1st time)(b. 1600 - d. 1666)
1647 - 1654                Ma Guogui (Ma Kuo-kuei)
                             (governor-general of Jingnan and Jiangxi)
1654 1655?               Ma Mingpei (2nd time)              (s.a.)
1655 - 1668                Lang Tingzuo (Lang T'ing-tso)      (d. 1676)
1661 1665                Zhang Chaolin (Chang Ch'ao-lin)
                             (governor in Jiangxi)
1668 - 1673                Maleji (Ma-le-chi) (in Jiangnan)
1672 1682                Dong Weiguo (Tung Wei-kuo)
                             (governor in Jiangxi)
1673 - 1681                Axixi (A-hsi-hsi) (in Jiangnan)
1682 - 1684                Yu Chenglong (Y Ch'eng-lung)                 
                             (governor-general of Laingjiang)
1684 - 1687                Wang Xinming (Wang Hsin-ming)
1687                       Dongna (Tung-na)                   (d. 1689)
1687 - 1694                Fulata (Fu-la-t'a)                 (d. 1694)
1694 - 1698                Fan Chengxun (Fan Ch'eng-hsn)     (b. 1641 - d. 1714)
1698 - 1700                Zhang Pengge (Chang P'eng-ke)      (b. 1649 - d. 1725)
1700                       Daidao (Tai-tao) (acting)
1700 - 1706                Ashan (A-shan)                     (b. 16.. - d. 1714)
1706 - 1710                Shaomubu (Shao-mu-pu)
1710 - 1712                Gali (Ka-li)                       (b. 16.. - d. 1714)
1712                       Lang Tingji (Lang T'ing-chi)       (b. 1663 - d. 1715)
                            
(acting) 
1712 - 1717                Heshou (Ho-shou)
1717 - 1722                Changding (Ch'ang-ting)
1722 - 1726                Zhabina (Cha-pi-na)
1726 - 1730                Fan Shiyi (Fan Shih-i)             (d. 1741)
1730                       Shi Yizhi (Shih I-chih)            (b. 1682 - d. 1763)
1730 - 1731                Gao Qizhuo (Kao Ch'i-cho)(1st time)(b. 1676 - d. 1738)
1731 - 1732                Zhangjia Yinjishan (1st time)      (b. 1695 - d. 1771)
                            
(Chang-chia Yin-chi-shan)
1732 - 1733                Wei Tingzhen (Wei T'ing-chen)      (b. 1669 - d. 1756)
1733                       Gao Qizhuo (2nd time)              (s.a.)
1733 - 1737                Zhao Hong'en (Chao Hung-en)
1737                       Qingfu (Ch'ing-fu)                 (d. 1747)
1737 - 1739                Nasutu (Na-su-t'u) (1st time)      (d. 1749)
1739 - 1740                Hao Yulin (Hao Y-lin)             (b. 16.. - d. 1745)
1740 - 1741                Yang Chaozen (Yang Chao-tsen)      (b. 1693 - d. 1742)
                            
(acting)
1741 - 1742                Nasutu (2nd time)                  (s.a.)
1742 - 1743                Depei (Te-p'ei)                    (b. 1688 - d. 1752)
1743 - 1748                Zhangjia Yinjishan (2nd time)      (s.a.)
1748                       Celeng (Ts'e-leng)                 (d. 1759)
1748 - 1751                Huang Tinggui (Huang T'ing-kuei)   (b. 1691 - d. 1759)
1751 - 1753                Zhangjia Yinjishan (3rd time)      (s.a.)
1753 - 1754                E Rong'an (O Jung-an)              (d. 1755) 
1754 - 1765                Zhangjia Yinjishan (4th time)      (s.a.)
1765 - 1779                Gao Jin (Kao Chin)                 (b. 1707 - d. 1779)
1779 - 1786                Sazai (Sa-tsai)                    (d. 1786)
1786 - 1787                Li Shijie (Li Shih-chieh)
1787 - 1790                Gao Shulin (Kao Shu-lin) (1st time)(b. 17.. - d. 1801)
1790                       Fu Songjian (Fu Sung-chien)(acting)
1790 - 1791                Sun Shiyi (Sun Shih-i)             (b. 1720 - d. 1796)
1791 - 1794                Gao Shulin (2nd time)              (s.a.)
1794 - 1795                Fugang (Fu-kang)            
1795 - 1796                Funing (Fu-ning) 
1796                       Suling'a (Su-lin-ka)               (d. 1799) 
1796 - 1798                Li Fenghan (Li Feng-shan)
1798 - 1803                Fei Chun (Fei Ch'un)               (b. 1739 - d. 1811)
1803 - 1805                Zhen Dawen (Chen Ta-wen)           (d. 1815)
1805 - 1809                Tiebao (T'ieh-pao)                 (b. 1752 - d. 1824)
1809 - 1810                Alinbao (A-lin-pao)
1810 - 1811                Malate Songyun (Ma-la-t'e Sung-yn)(b. 1754 - d. 1835)
                            
(1st time)
1811                       Feimo Lebao (Fei-mo Le-pao)        (b. 1740 - d. 1819)
1811 - 1816                Bai Ling (Pai Ling)                (b. 1748 - d. 1816)
1816                       Malate Songyun (2nd time)          (s.a.)
1816 - 1824                Sun Yuting (Sun Y-t'ing)          (b. 1752 - d. 1834)
1824 - 1825                Wei Yuanyu (Wei Yan-y)           (d. 1825)
1825 - 1827                (Borzigit) Qishan (Ch'i-shan)      (b. 1786 - d. 1854)
1827 - 1830                Jiang Youxian (Chiang Yu-hsien)    (b. 1766 - d. 1830)
1830 - 1839                Tao Zhu (T'ao Chu)                 (b. 1779 - d. 1839)
1839 - 1840                Aisin-Gioro Yilibu (I-li-pu)       (b. 1772 - d. 1843)
                            
(1st time)
1840 - 1841                Yuqian (or Yutai) (Y-ch'ien)      (b. 1793 - d. 1841)
1841                       Aisin-Gioro Yilibu (2nd time)      (s.a.)
1841 - 1842                Niu Jian (Niu Chien)               (b. 1785 - d. 1858)
1842 - 1844                Aisin-Gioro Qiying (Ch'i-ying)     (b. 1790 - d. 1858)
1844 - 1847                Bichang (Pi-ch'ang)
1847                       Lu Jianying (Lu Chien-ying)        (b. 1792 - d. 1853)
                            
(1st time)
1847 - 1849                Li Xingyuan (Li Hsing-yan)        (b. 1797 - d. 1851)
1849 - 1853                Lu Jianying (2nd time)             (s.a.)
1853 - 1857                Guarjia Yiliang                    (b. 1791 - d. 1867)
                             (Kuar-chia I-liang)  
                            
(in Nanchang, Jiangxi)
1857 - 1860                He Guiqing (Ho Kuei-ch'ing)        (b. 1816 - d. 1862)
                             (in Nanchang, Jiangxi)
1860 - 1867                Zeng Guofan (Tseng Kuo-fan)        (b. 1811 - d. 1872)
                            
(in Nanchang, Jiangxi, to 1864)
                             (1st time) 
1867 - 1868                Li Hongzhang (Li Hung-chang)       (b. 1823 - d. 1901)
1868 - 1870                Ma Xinyi (Ma Hsin-i)               (b. 1821 - d. 1870)
1870 - 1872                Zeng Guofan (2nd time)             (s.a.)
1872 - 1873                Zhang Susheng (Chang Su-sheng)     (b. 1824 - d. 1884)
1873 - 1874                Li Zongxi (Li Tsung-hsi)           (b. 1818 - d. 1884)
1875                       Liu Kunyi (Liu K'un-i) (1st time)  (b. 1830 - d. 1902)
1875 - 1879                Shen Baozhen (Shen Pao-chen)       (b. 1820 - d. 1879)
1879                       Wu Yuanbing (Wu Yan-ping)         (b. 1824 - d. 1886)
1879 - 1881                Liu Kunyi (2nd time)               (s.a.)
1881                       Yulin (Y-lin)                     (b. 1816 - d. 1890)
1882 - 1884                Zuo Zongtang (Tso Tsung-t'ang)     (b. 1812 - d. 1885)
1884                       Yulu (Y-lu) (acting)              (b. 1844 - d. 1900)
1884 - 1890                Zeng Guoquan (Tseng Kuo-c
h'an)    (b. 1824 - d. 1890)
1890 - 1891                Chen Bing (Ch'en Ping) (acting)    (b. 1823 - d. 1895)
1891 - 1894                Liu Kunyi (3rd time)               (s.a.)
1894 - 1895                Zhang Zhidong (Chang Chih-tung)    (b. 1837 - d. 1909)
                            
(1st time)
1895 - 1899                Liu Kunyi (4th time)               (s.a.)
1899 - 1900                Lu Chuandao (Liu Ch'uan-tao)
1900 - 1902                Liu Kunyi (5th time)               (s.a.)
1902 - 1903                Zhang Zhidong (2nd time)           (s.a.)
1903 - 1904                Wei Guangdao (Wei Kuang-tao)       (b. 1837 - d. 1916)
1904                       Li Xingrui (Li Hsin-jui)           (b. 1827 - d. 1904)
1904 - 1906                Zhou Fu (Chou Fu)                  (b. 1837 - d. 1921)
1906 - 28 Jun 1908         (Tokte) Duanfang (Tuan-fang)       (b. 1861 - d. 1911)
28 Jun 1909 - 23 Jan 1912  Zhang Renjun (Chang Jen-chn)      (b. 1846 - d. 1927)
23 Jan 1912 - 12 Feb 1912  Zhang Xun (Chang Hsn) (acting)    (b. 1854 - d. 1923)
Military governors
11 Nov 1911 -  1 Jan 1912  Cheng Dequan (Ch'eng Te-ch'an)    (b. 1860 - d. 1930)
                            
(1st time)
 1 Jan 1912 - 12 Mar 1912  Zhuang Yunkuan (Chuang Y
n-k'uan)  (b. 1867 - d. 1932)
                            
(acting)
12 Mar 1912 - 17 Jul 1913  Cheng Dequan (2nd time)            (s.a.)
17 Jul 1913 -  3 Sep 1913  Zhang Zi (Chang Tzu) (acting)
 3 Sep 1913 - 16 Dec 1913  Zhang Xun (Chang Hsn)             (b. 1854 - d. 1923)
16 Dec 1913 -  8 Jul 1917  Feng Guozhang (Feng Kuo-chang)     (b. 1859 - d. 1919)
 8 Jul 1917 -  6 Aug 1917  Qi Yaolin (Ch'i Yao-lin)(acting)   (b. 1862 - d. 1949)
 6 Aug 1917 - 12 Oct 1920  Li Chun (Li Ch'un)                 (b. 1875 - d. 1920)
15 Oct 1920 - 11 Dec 1924  Qi Xieyuan (Ch'i Hsieh-yan)       (b. 1885 - d. 1946)
                            
(acting to 3 Dec 1920)
11 Dec 1924 - 16 Jan 1925  Han Guojun (Han Kuo-chn)          (b. 1857 - d. 1942)
16 Jan 1925 -  3 Aug 1925  Lu Yongxiang (Lu Yung-hsiang)      (b. 1867 - d. 1933)
29 Aug 1925 - 25 Nov 1925  Yang Yuting (Yang Y-t'ing)        (b. 1886 - d. 1929)
25 Nov 1925 - 24 Mar 1927  Sun Chuanfang (Sun Ch'uan-fang)    (b. 1885 - d. 1935)
Civil governors
Mar 1912 - 19 Nov 1912     Li Pingshu (Li P'ing-shu)          (b. 1854 - d. 1927)
19 Nov 1912 -  6 Sep 1913  Ying Dehong (Ying Te-hung)         (b. 1863 - d. 19..)
 6 Sep 1913 - 15 Jul 1914  Han Guojun (1st time)              (s.a.)
15 Jul 1914 - 18 Sep 1920  Qi Yaolin                          (s.a.)
18 Sep 1920 - 15 Jun 1922  Wang Hu                            (b. 1865 - d. 1933)
15 Jun 1922 - 14 Feb 1925  Han Guojun (2nd time)              (s.a.)
14 Feb 1925 -  1 Dec 1925  Zheng Qian (Cheng Ch'ien)          (b. 1870 - d. 1929)
 1 Dec 1925 - 24 Dec 1926  Chen Taoyi (Ch'en T'ao-i)          (b. 1881 - d. 1946)
24 Dec 1926 - 24 Mar 1927  Xu Dingkang (Hs Ting-k'ang)       (b. 1876 - d. 1938)
Chairmen of the government
Mar 1927 - Jul 1930        Niu Yongjian (Niu Yung-chien)      (b. 1870 - d. 1965)
Jul 1930 - Jul 1931        Ye Chucang (Yeh Ch'u-ts'ang)       (b. 1887 - d. 1946)
Jul 1931 -  3 Oct 1933     Gu Zhutong (Ku Chu-t'ung)(1st time)(b. 1891 - d. 1987)
 
3 Oct 1933 - Aug 1937     Chen Guofu (Ch'en Kuo-fu)          (b. 1892 - d. 1951)
Aug 1937 - Dec 1939        Gu Zhutong (2nd time)              (s.a.)
Dec 1939 -  2 Jan 1945     Han Deqin (Han Te-ch'in)           (b. 1892 - d. 1988) 
 9 Apr 1938 - 20 Jun 1940  Chen Zemin (Ch'en Tse-min)         (b. 1881 - d. 1951)

                            
(appointed by Nanjing)
20 Jun 1940 - 20 Jan 1943  Gao Guanwu (Kao Kuan-wu)          
(b. 1892 - d. 1957)
                            
(appointed by Nanjing)
1943 -  2 Nov 1944         Chen Qun
(Ch'en Ch'n)             (b. 1890 - d. 1945)
                            
(appointed by Nanjing)
 
2 Nov 1944 - 1945         Ren Yuandao (Jen Yan-tao)         (b. 1891 - d. 1980)
                            
(appointed by Nanjing)
 
2 Jan 1945 -  1 Sep 1948  Wang Maogong (Wang Mao-kung)       (b. 1891 - d. 1961) 
 
1 Sep 1948 - May 1950     Ding Zhipan (Ting Chih-p'an)       (b. 1894 - d. 1988)
                            
(in Guangdong Apr - 18 May 1949, then Taiwan exile)
                             (Nationalist)  
Apr 1949 - Mar 1950        He Ximing (Ho Hsi-ming)            (b. 1910 - d. 1979)
                            
(Communist)(North Jiangsu)  
Dec 1950 - Nov 1952        Guan Wenwei (Kuan Wen-wei)         (b. 1903 - d. 1993)
                            
(South Jiangsu) 
Mar 1950 - Nov 1952        Hui Yuyu (Hui Y-y
)(North Jiangsu)(s.a.)
Nov 1952 - Feb 1955        Tan Zhenlin (T'an Chen-lin)        (b. 1902 - d. 1983)
Governors
Feb 1955 - Mar 1967        Hui Yuyu (1st time)                (s.a.)
Mar 1967 - Dec 1973        Xu Shiyou (Hs Shih-yu)            (s.a.)
Nov 1974 - Feb 1977        Peng Chong (P'eng Ch'ung)          (s.a.)
Feb 1977 - Dec 1979        Xu Jiatun (Hs Chia-t'un)          (s.a.)
Dec 1979 - Jul 1982        Hui Yuyu (2nd time)                (s.a.)
Jul 1982 - Apr 1983        Han Peixin                         (s.a.)
Apr 1983 - Apr 1989        Gu Xiulian (f)                     (b. 1936)
Apr 1989 - Sep 1994        Chen Huanyou                       (s.a.)
Sep 1994 - Sep 1998        Zheng Silin                        (b. 1940)
Sep 1998 - 17 Dec 2002     Ji Yunshi (acting to 7 Feb 1999)   (b. 1945)
17 Dec 2002 -  4 Jan 2008  Liang Baohua (acting to Feb 2003)  (s.a.)
 4 Jan 2008 -  8 Dec 2010  Luo Zhijun (acting to 31 Jan 2008) (s.a.)
 8 Dec 2010 -  4 Dec 2015  Li Xueyong (acting to 14 Feb 2011) (b. 1950)
 4 Dec 2015 - 31 May 2017  Shi Taifeng                        (b. 1956)
                             (acting to 28 Jan 2016)
31 May 2017 -              Wu Zhenglong                       (b. 1964)
                             (acting to 31 Jan 2018) 


Huaihai

24 Jan 1942                Suhuai Special Administrative District (nominally within Jiangsu),
                             established by the Wang Jingwei national government.
15 Jan 1944                Huaihai (Huai-hai) province, split from Jiangsu by
the Wang Jingwei
                            
national government (not recognized by Republic of China).
Aug 1945                   Re-incorporated into Jiangsu.

Chief Executives of Suhuai Special District (appointed by Nanjing)
27 Jan 1942 -  2 Sep 1943  Hao Peng (Hao P'eng)               (b. 1881 - d. 19..)
 2 Sep 1943 - 15 Jan 1944  Hao Pengju (Hao P'eng-ch)         (b. 1903 - d. 1974)
Ch
airman of Huaihai Province
15
Jan 1944 - Aug 1945     Hao Pengju (Hao P'eng-ch)         (s.a.)
                             (
appointed by Nanjing)Jiangxi 

1369 - 1911                Administered from Guangdong.
1927 - 1934                Southern Jiangxi (Kiangsi) core territory of Chinese 
                             communists (1931-1934 Jiangxi Soviet Republic).
1934 - 22 May 1949         Under Nationalist government.
1943 - 1945                Occupied by Japan.
22 May 1949                Under Communist rule.

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
1949 - 1952                Chen Zhengren (Ch'en Cheng-jen)    (b. 1907 - d. 1972)
1952 - 1967                Yang Shangkui (Yang Shang-k'uei)   (b. 1905 - d. 1967)
1968 - 1972                C
heng Shiqing (Ch'eng Shih-ch'ing) (b. 1918 - d. 2008)
1974 - 1982                Jiang Weiqing (Chiang Wei-ch'ing)  (b. 1910 - d. 2000)
1982 - 16 Jun 1985         Bai Dongcai                        (b. 1916 - d. 2014)
16 Jun 1985 - 28 Apr 1988  Wan Shaofen (f)                    (b. 1930)
28 Apr 1988 - Apr 1995     Mao Zhiyong                        (b. 1929 - d. 2019)
Apr 1995 - Apr 1997        Wu Guanzheng                       (b. 1938)
Apr 1997 -  1 Apr 2001     Shu Huiguo                         (b. 1938)
 1 Apr 2001 - 30 Nov 2007  Meng Jianzhu                       (b. 1947)
30 Nov 2007 - 20 Mar 2013  Su Rong                            (b. 1948)
20 Mar 2013 - 29 Jun 2016  Qiang Wei                          (b. 1953)
29 Jun 2016 - 21 Mar 2018  Lu Xinshe                          (b. 1956)
21 Mar 2018 -              Liu Qi                             (b. 1957)

Military governors
 2 Nov 1911 - 12 Nov 1911  Wu Jiezhang (Wu Chieh-chang)       (b. 1875 - d. 1926)
12 Nov 1911 - Dec 1911     Peng Chengwan (P'eng Ch'eng-wan)   (b. 1880 - d. 1978)
Dec 1911 -  8 Jan 1912     Ma Yubao (Ma Y-pao)               (b. 1864 - d. 1933)
 8 Jan 1912 -  9 Jun 1913  Li Liejun (Li Lieh-chn)           (b. 1882 - d. 1946)
 9 Jun 1913 - 29 Sep 1913  Li Yuanhong (Li Yan-hung        (b. 1864 - d. 1928)
 9 Jun 1913 - 15 Aug 1913  Ouyang Wu (Ou-yang Wu)             (b. 1881 - d. 1976)
                            
(in rebellion)
29 Sep 1913 -  6 Aug 1917  Li Chun (Li Ch'un)                 (b. 1875 - d. 1920)
 6 Aug 1917 - 15 Jun 1922  Chen Guangyuan (Ch'en Kuang-yan)  (b. 1873 - d. 1939)
15 Jun 1922 - 14 Dec 1924  Cai Chengxun (Ts'ai Ch'eng-hsn)   (b. 1871 - d. 1946)
14 Dec 1924 - 24 Mar 1926  Fang Benren (Fang Pen-jen)         (b. 1880 - d. 1951)
24 Mar 1926 -  6 Oct 1926  Deng Ruzhuo (Teng Ju-cho)          (b. 1888 - d. 1944)
 6 Oct 1926 -  8 Nov 1926  Zheng Junyan (Cheng Chn-yen)
Civil governors
Oct 1911 - 16 Dec 1912     Liu Fengqi (Liu Feng-ch'i)
16 Dec 1912 - 11 Mar 1913  Wang Ruikai (Wang Jui-kan)         (b. 1875 - d. 1941)
11 Mar 1913 -  9 Jun 1913  Zhao Congfan (Chao Ts'ung-fan)
                             (1st time) (acting)
 9 Jun 1913 - 29 Sep 1913  He Guochang (Ho Kuo-chang)         (b. 1856 - d. 1919)
29 Sep 1913 - 24 Jan 1914  Li Chun                            (s.a.)
24 Jan 1914 - 21 Feb 1921  Qi Yang (Ch'i Yang)                (b. 1857 - d. 1945)
                            
(acting to 25 Mar 1914)
21 Feb 1921 - 13 May 1921  Zhao Congfan (2nd time)
21 Feb 1921 - 15 Jun 1922  Yang Qingluan (Yang Ch'ing-luan)   (b. 1874 - d. 19..)
                             (acting for Zhao to 13 May 1921)
15 Jun 1922 - 23 Mar 1923  Xie Yuanhan (Hsieh Yan-han)       (b. 1875 - d. 1950)
17 Sep 1922 -  4 Oct 1922  Li Tingyu (Li T'ing-y)            (b. 1869 - d. 1952)
                            
(acting for Xie)   
23 Mar 1923 - 11 Dec 1923  Xu Yuanhao (Hs
Yan-hao)          (b. 1878 - d. 1955)
 4 Oct 1922 -  1 Dec 1924  Cai Chengxun (Ts'ai Ch'eng-hsn)   (s.a.)
                             (in rebellion to 11 Dec 1923)
 1 Dec 1924 - 16 Mar 1925  Hu Siyi (Hu Szu-i)                 (b. 1879 - d. 19..)
16 Mar 1925 - 24 Mar 1925  Wen Qun (Wen Ch'n)                (b. 1884 - d. 1969)
24 Mar 1925 - Mar 1926     Li Dingkui (Li Ting-k'uei)         (b. 1879 - d. 1947)
Mar 1926 - Apr 1927        Yang Ruxuan (Yang Ju-hsan)        (b. 1888 - d. 1979)
Apr 1927 - May 1927        Zhu Peide (Chu P'ei-te)            (b. 1889 - d. 1937)
Chairmen of the government
May 1927 - Aug 1929        Li Xiehe (Li Hsieh-ho)
Aug 1929 - 15 Dec 1931     Lu Diping (Lu Ti-p'ing)            (b. 1887 - d. 1935)
15 Dec 1931 - 25 Feb 1942  Xiong Shihui (Hsiung Shih-hui)     (b. 1892 - d. 1974)
25 Feb 1942 - Sep 1945     Cao Haosen (Ts'ao Hao-sen)         (b. 1888 - d. 1952)
 6 May 1943 - 30 Dec 1943  Deng Zuyu (Teng Tsu-y)            (b. 1891 - d. 19..)
                             (appointed by Nanjing)

30 Dec 1943 -  3 Mar 1945  Gao Guanwu
(Kao Kuan-wu)           (b. 1892 - d. 1957)
                            
(appointed by Nanjing) 
 3 Mar 1945 - 1945         Huang Ziqiang (Huang Tzu-ch'iang) 
(b. 1895 - d. 1947)
                             (appointed by Nanjing)
 
1945 - Aug 1945            Luo Junqiang (Luo Chn-ch'iang)    (b. 1902 - d. 1970)
                             (appointed by Nanjing)
Sep 1945 -  3 Apr 1948     Wang Lingji (Wang Ling-chi)        (b. 1883 - d. 1967)
 3 Apr 1948 - 20 Jan 1949  Hu Jiafeng (Hu Chia-feng)          (b. 1886 - d. 1962)
20 Jan 1949 - 30 Nov 1949  Fang Tian (Fang T'ien)(Nationalist)(b. 1902 - d. 1991)
                             (in Guangdong Aug - Sep 1949, then Taiwan exile)
Jun 1949 - Feb 1955        Shao Shiping (Shao Shih-p'ing)     (b. 1900 - d. 1965)
                            
(Communist)
Governors

Feb 1955 - Mar 1965        Shao Shiping                       (s.a.)
Mar 1965 - Aug 1967        Fang Zhichun (Fang Chih-ch'un)     (b. 1905 - d. 1993)
Chairmen of the Revolutionary Committee
Aug 1967 - Jun 1972        Cheng Shiqing (Ch'eng Shih-ch'ing) (s.a.)
Dec 1974 - Dec 1979        Jiang Weiqing (Chiang Wei-ch'ing)  (s.a.)
Governors
Dec 1979 - Aug 1982        Bai Dongcai                        (s.a.)
Aug 1982 - Jul 1985        Zhao Zengyi                        (b. 1920 - d. 1993)
Jul 1985 - 23 Oct 1986     Ni Xiance                          (b. 1935)
Oct 1986 - Apr 1995        Wu Guanzheng                       (s.a.)
Apr 1995 - 17 May 2001     Shu Shengyou                       (b. 1936)
                             (acting to 11 Feb 1996)
17 May 2001 - 31 Oct 2006  Huang Zhiquan                      (b. 1942)
31 Oct 2006 -  8 Jun 2011  Wu Xinxiong                        (b. 1949)
                             (acting to 29 Jan 2007)
 8 Jun 2011 -  8 Jul 2016  Lu Xinshe (acting to 5 Feb 2012)   (s.a.)
 8 Jul 2016 - 
6 Aug 2018  Liu Qi (acting to 28 Sep 2016)     (b. 1957)
 6 Aug 2018 -              Yi Lianhong                        (b. 1959)
                             (acting to 23 Oct 2018)Jilin 

Oct 1900 1902            Russian occupation (see under Liaoning).
Feb 1904 1906            Russian occupation (see under Liaoning, then Heilongjiang).
Aug 1908                   Jilin (Kirin) province (previously part of Manchuria).
 9 Mar 1932 - 18 Aug 1945  Jilin part of Manchukuo
15 Aug 1945 - May 1946     Occupied by the Soviet Union (see under Manchukuo).
15 Oct 1948                Under Communist control (Jilin city from 9 Mar 1948).
1946 - 1954                Part of Northeast (see under Liaoning).

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
1949 - 1952                Liu Xiwu (Liu Hsi-wu)              (b. 1904 - d. 1970)
1952 - 1955                Li Mengling (Li Meng-ling)         (b. 1903 - d. 1985)
1955 - 1966                Wu De (Wu Te)                      (b. 1913 - d. 1995)
1966 - 1967                Zhao Lin (Chao Lin)                (b. 1906 - d. 2003)
1967 - 1977                
Wang Huaixiang (Wang Huai-hsiang)  (b. 1920 - d. 2013)
1977 - 1981                Wang Enmao (Wang En-mao)           (b. 1913 - d. 2001)
1981 - May 1985            Qiang Xiaochu                      (b. 1918 - d. 2007)
May 1985 - 28 Apr 1988     Gao Di                             (b. 1927)
28 Apr 1988 - Jun 1995     He Zhukang                         (b. 1932)
Jun 1995 - Sep 1998        Zhang Dejiang                      (b. 1946)
Sep 1998 - Dec 2006        Wang Yunkun                        (b. 1942)
Dec 2006 - 30 Nov 2009     Wang Min                           (b. 1950)
30 Nov 2009 - 18 Dec 2012  Sun Zhengcai                       (b. 1963)
18 Dec 2012 - 31 Aug 2014  Wang Rulin                         (b. 1953)
31 Aug 2014 -              Bayanqolu                          (b. 1955)

Military governors
Aug 1908 - 13 Jun 1913     Chen Zhaochang (Ch'en Chao-ch'ang) (b. 1867 - d. 1914)
13 Jun 1913 -  3 Jun 1914  Zhang Xiluan (Chang Hsi-luan)      (b. 1843 - d. 1922)
13 Jun 1913 - 18 Oct 1917  Meng Enyuan (Meng En-yan)         (b. 1856 - d. 1933)
                             (1st time)(acting for Zhang to 3 Jun 1914)
18 Oct 1917 - 29 Mar 1918  Tian Zhongyu (T'ien Chung-y)      (b. 1869 - d. 1935)
29 Mar 1918 -  6 Jul 1919  Meng Enyuan (2nd time)             (s.a.)
 6 Jul 1919 - 12 Mar 1921  Bao Guiqing (Pao Kuei-ch'ing)      (b. 1867 - d. 1934)
12 Mar 1921 - 25 Apr 1924  Sun Liechen (Sun Lieh-ch'en)       (b. 1873 - d. 1924)
28 Apr 1924 - 29 Dec 1928  Zhang Zuoxiang (Chang Tso-hsiang)  (b. 1881 - d. 1949)
Civil governors
15 Mar 1912 - 13 Jun 1913  Chen Zhaochang                     (s.a.)
13 Jun 1913 - 15 Jul 1914  Qi Yaolin (Ch'i Yao-lin)           (b. 1862 - d. 1949)
15 Jul 1914 - 19 Aug 1915  Meng Xianyi (Meng Hsian-i)         (b. 1866 - d. 1924)
19 Aug 1915 - 22 Apr 1916  Wang Yitang (Wang I-t'ang)         (b. 1877 - d. 1948)
 1 May 1916 - 23 Oct 1919  Guo Zongxi (Kuo Tsung-hsi)         (b. 1878 - d. 1934)
23 Oct 1919 -  2 Sep 1920  Xu Nailin (Hs Nai-lin)            (b. 1867 - d. 1940)
 2 Sep 1920 - 12 Mar 1921  Bao Guiqing                        (s.a.)
12 Mar 1921 - 25 Apr 1924  Sun Liechen                        (s.a.)
29 Apr 1924 - Dec 1924     Zhang Zuoxiang (Chang Tso-hsiang)  (s.a.)
                            
(1st time)
Dec 1924 - Jun 1927        Wang Shuhan (Wang Shu-han)         (b. 1880 - d. 1955)
Jun 1927 - 29 Dec 1928     Zhang Zuoxiang (2nd time)          (s.a.)
Chairmen of the government
31 Dec 1928 - Nov 1931     Zhang Zuoxiang (Chang Tso-hsiang)  (s.a.)
Nov 1931 - Jul 1932        Cheng Yun (Ch'eng Yn)
 2 Jul 1932 - Dec 1932     Ding Chao (Ting Ch'ao)             (b. 1883 - d. 1939)
Mar 1932 - Mar 1934        Xi Qia (Hsi Ch'ia)                 (b. 1883 - d. 1950)
                            
(appointed by Manchukuo)
Mar 1934 - Jul 1937        Li Mingshu
(Li Ming-shu)           (b. 1878 - d. 1939)
                             (appointed by Manchukuo)

Jul 1937 - Sep 1942        Yan Fufu (Yen Fu-fu)
                            
(appointed by Manchukuo)
May 1940 - Aug 1945        Zou Zuohua (Tsou Tso-hua)          (b. 1894 - d. 1973)
Sep 1942 - 15 Apr 1944     Jin Mingshi (Chin Ming-shih)       (b. 1886 - d. 1964)
                             (appointed by Manchukuo)
15 Apr 1944 - 25 Aug 1945  Xu Jiahuan (Hs Chia-huan)         (b. 1892 - d. 1951)
                            
(appointed by Manchukuo)
 4 Sep 1945 -  1 Jun 1946  Zheng Daoru (Cheng Tao-ju)         (b. 1897 - d. 1977)

Jan 1946 - Apr 1946        Wang Ninghua (Wang Ning-hua)       (b. 1904 - d. 1951)
                             (acting for Zheng)
 1 Jun 1946 -  4 Feb 1948  Liang Huasheng (Liang Hua-sheng)   (b. 1904 - d. 1999)
 4 Feb 1948 - 21 Oct 1948  Zheng Dongguo (Cheng Tung-kuo)     (b. 1903 - d. 1991)
                            
(Nationalist) 
27 Dec 1945 - Apr 1950     Zhou Baozhong (Chou Pao-chung)     (b. 1902 - d. 1964)
                            
(Communist) 
Apr 1950 - Mar 1952        Zhou Chiheng (Chou Ch'ih-heng)     (b. 1915 - d. 1986)
Mar 1952 - Jan 1955        Li Youwen (Li Yu-wen)              (b. 1901 - d. 1984)
Governors
Jan 1955 - Mar 1968        Li Youwen                          (s.a.)
Mar 1968 - Feb 1977        Wang Huaixiang (Wang Huai-hsiang)  (s.a.)
Feb 1977 - Apr 1980        Wang Enmao (Wang En-mao)           (s.a.)
Apr 1980 - Jan 1982        Yu Ke                              (b. 1913 - d. 2004)
Jan 1982 - Apr 1983        Zhang Gensheng                     (b. 1923 - d. 2008)
Apr 1983 - May 1985        Zhao Xiu                           (b. 1921 - d. 1992)
May 1985 - Jun 1987        Gao Dezhan                         (b. 1932)
Jun 1987 - Jan 1989        He Zhukang                         (s.a.)
Jan 1989 - Mar 1993        Wang Zhongyu                       (b. 1933)
Mar 1993 - 18 Jun 1995     Gao Yan                            (b. 1942)
18 Jun 1995 - Sep 1998     Wang Yunkun (acting to 7 Feb 1996) (s.a.)
Sep 1998 - 30 Oct 2004     Hong Hu (acting to 10 Feb 1999)    (b. 1940)
30 Oct 2004 - Dec 2006     Wang Min (acting to 29 Jan 2005)   (s.a.)
Dec 2006 -  2 Dec 2009     Han Changfu                        (b. 1954)
                             (acting to 24 Jan 2007)
 2 Dec 2009 - 19 Dec 2012  Wang Rulin (acting to 23 Jan 2010) (b. 1953)
19 Dec 2012 -  5 Sep 2014  Bayanqolu (acting to 31 Jan 2013)  (s.a.)
 5 Sep 2014 - 12 Dec 2016  Jiang Chaoliang                    (b. 1957)
                             (acting to 29 Oct 2014)
12 Dec 2016 -  2 Dec 2018  Liu Guozhong                       (b. 1962)
                             (acting to 19 Jan 2017)

 2 Jan 2018 -              Jing Junhai (acting to 31 Jan 2018)(b. 1960)Dongan (Dong'an) 


1945                       Dongan (Dong'an) province (previously part of Jilin).
May 1947                   Under Communist control.
1949                       Re-incorporated into Jilin.

Chairmen of the government
 4 Sep 1945 - 18 Feb 1948  Gao Xibing (Kao Hsi-ping)          (b. 1894 - d. 1984)
                             (Nationalist)
18 Feb 1948 - 1949?        Dong Yanping (Tung Yen-p'ing)
     (b. 1896 - d. 1976)
                             (Nationalist)(nominal)


Liaoning
[Manchuria
             autonomy flag Three Eastern Provinces
             1922-1928 of Government of Autonomous Three
             Eastern Provinces (China)]Three Eastern Provinces 1922 - 1928

1897 - 1917               Manchuria part of Russian sphere of influence (from Sep 1905, only
                             over northern Manchuria). 
Aug 1900 - 1902            Russian occupation (in Mukden from 13 Oct 1900).
Feb 1904 - Mar 1905        Russian occupation (in Mukden to 23 Mar 1905).
10 Mar 1905 - 15 Apr 1907  Southern Manchuria occupied by Japan.

1907                       Province of Fengtian (Feng t'ien)(previously part of Manchuria).
1918 - 29 Dec 1928         Largely autonomous under local warlords.
May 1922                   Manchurian autonomy declared by warlord Zhang Zuolin (as the
                             "Government of the Autonomous Three Eastern Provinces of
                             the Republic of China" [Fengtian, Jilin, and Heilongjiang])
.
28 Jan 1929                Fengtian renamed Liaoning (Liao-ning).
18 Sep 1931                Japanese invasion begins.
 9 Mar 1932 - 18 Aug 1945  Part of Manchukuo.
15 Aug 1945 - May 1946     Occupied by the Soviet Union (see under Manchukuo).
Oct 1948                   Under Communist control.
1946 - 1954                United with Jilin and Heilongjiang as Northeast.
19 Jun 1954                Province of Liaoning (restored).

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
Aug 1954 - Jun 1958
       Huang Oudong (Huang Ou-tung)       (b. 1905 - d. 1993)
Jun 1958 - Jan 1971        Huang Huoqing (Huang Huo-ch'ing)   (b. 1901 - d. 1999)
Jan 1971 - Dec 1973        Chen Xilian (Ch'en Hsi-lien)       (b. 1915 - d. 1999)
Sep 1975 - Sep 1978        Zeng Shaoshan (Tseng Shao-shan)    (b. 1914 - d. 1995)
Sep 1978 - Nov 1980        Ren Zhongyi (Jen Chung-i)          (b. 1914 - d. 2005)
Nov 1980 - Jun 1985        Guo Feng                           (b. 1915 - d. 2005)
Jun 1985 - Apr 1986        Li Guixian                         (b. 1937)
1986 - 12 Oct 1993         Quan Shuren                        (b. 1930 - d. 2008)
12 Oct 1993 - 26 Aug 1997  Gu Jinchi                          (b. 1932 - d. 2009)
26 Aug 1997 - 13 Dec 2004  Wen Shizhen                        (b. 1940)
13 Dec 2004 - 29 Oct 2007  Li Keqiang                         (b. 1955)
29 Oct 2007 - 30 Nov 2009  Zhang Wenyue                       (b. 1944)
30 Nov 2009 -  4 May 2015  Wang Min                           (b. 1950)
 4 May 2015 - 28 Oct 2017  Li Xi                              (b. 1956)
28 Oct 2017 -              Chen Qiufa                         (b. 1954)


Russian Commanders-in-chief 

Aug 1900 - 1902            Yevgeniy Ivanovich Alekseyev       (b. 1843 - d. 1918)
                             (1st time)
23 Feb 1904 -  7 Nov 1904  Yevgeniy Ivanovich Alekseyev       (s.a.)
                             (2nd time)
 7 Nov 1904 - 29 Mar 1905  Aleksey Nikolayevich Kuropatkin    (b. 1848 - d. 1925)

Viceroys of the Three Northeast Provinces (Manchuria) and Governors of Fengtian

12 Jun 1907 -  8 Feb 1909  Xu Shichang (Hs Shih-ch'ang)      (b. 1855 - d. 1939)
 8 Feb 1909 - 20 Apr 1911  (
Bayuete) Xiliang (Hsi-liang)      (b. 1853 - d. 1917)
20 Apr 1911 - 12 Feb 1912  Zhao Erxun (Chao Erh-hsn)         (b. 1844 - d. 1927)
Inspector General of the Three Eastern Provinces (de factor ruler of Manchuria)
Sep 1918 -  3 Jun 1928     Zhang Zuolin (Chang Tso-lin)       (b. 1873 - d. 1928)
Military governors

Nov 1911 - 15 Mar 1912     Zhang Rong (Chang Jung)            (b. 1884 - d. 1912)
15 Mar 1912 -  3 Nov 1912  Zhao Erxun                         (s.a.)
 3 Nov 1912 - 22 Aug 1915  Zhang Xiluan (Chang Hsi-luan)      (b. 1843 - d. 1922)
22 Aug 1915 - 23 Apr 1916  Duan Zhigui (Tuan Chih-kuei)       (b. 1869 - d. 1925)
23 Apr 1916 -  3 Jun 1928  Zhang Zuolin (Chang Tso-lin)       (s.a.)
                             (viceroy 1-12 Jul 1917)
 4 Jun 1928 - 29 Dec 1928  Zhang Xueliang (Chang H
seh-liang) (b. 1901 - d. 2001)
Civil governors

Nov 1911 - 15 Mar 1912     Wu Jinglian (Wu Ching-lien)        (b. 1873 - d. 1944)
15 Mar 1912 -  3 Nov 1912  Zhao Erxun                         (s.a.)
 3 Nov 1912 - 13 Oct 1913  Zhang Xiluan (1st time)            (s.a.)
13 Oct 1913 -  9 Jan 1914  Xu Shiying (Hs Shih-ying)         (b. 1873 - d. 1964)
 9 Jan 1914 - 27 Sep 1914  Zhang Xiluan (2nd time)            (s.a.)
27 Sep 1914 - 18 Sep 1915  Zhang Yuanqi (Chang Yan-ch'i)     (b. 1860 - d. 1922)
18 Sep 1915 - 23 Apr 1916  Duan Zhigui                        (s.a.)
23 Apr 1916 - 18 Jun 1922  Zhang Zuolin                       (s.a.)
18 Jun 1922 -  7 Apr 1926  Wang Yongjiang (Wang Yung-chiang)  (b. 1872 - d. 1927)
 7 Apr 1926 -  3 Oct 1927  Mo Dehui (Mo Te-hui)               (b. 1883 - d. 1968)
 3 Oct 1927 - 23 Jul 1928  Liu Shangqing (Liu Shang-ch'ing)   (b. 1868 - d. 1945)
Chairmen of the government
Jul 1928 - 13 Jan 1930     Zhai Wenxuan (Chai Wen-hsan)      (b. 1878 - d. 1950)
13 Jan 1930 - Mar 1932     Zang Shiyi (Tsang Shih-i)          (b. 1885 - d. 1956)
18 Sep 1931 -  9 Mar 1932  Jirō Minami                        (b. 1874 - d. 1957)
                             (Japanese military governor)
Mar 1932 - 1935            Yuan Jinkai (Yan Chin-k'ai)       (b. 1870 - d. 1947)
Mar 1932 - Mar 1934        Zang Shiyi (appointed by Manchukuo)(s.a.)
Mar 1934 - Jul 1938        Bao Kang (Pao K'ang)               (b. 1882 - d. 1938)
                            
(appointed by Manchukuo)
Jul 1937 - Aug 1945        Wan Fulin (Wan Fu-lin)             (b. 1880 - d. 1951)
                            
(Nationalist)  
Jul 1938 - Sep 1942
       Jin Ronggui (Chin Jung-kuei)       (b. 1876 - d. 1944)
                             (appointed by 
Manchukuo)
Sep 1942 - Apr 1943        Xu Shaoqing (Hs Shao-ch'ing)      (b. 1892 - d. 19..)
                            
(appointed by Manchukuo)
Apr 1943 - Mar 1945        Yu Jingtao (Y Ching-t'ao)         (b. 1909 - d. 1986)
                            
(appointed by Manchukuo)
Mar 1945 - Aug 1945
       Wei Huanzhang (Wei Huan-chang)     (b. 1892 - d. 1945)
                             (appointed by 
Manchukuo)   
Dec 1945 - Feb 1948        Zhang Xuesi (Chang Hseh-szu)      (b. 1916 - d. 1970)
                            
(Communist)  
Sep 1945 - Feb 1948        Xu Zhen (Hs Chen)(Nationalist)    (b. 1899 - d. 1949)
18 Feb 1948 - Oct 1948     Wang Tiehan (Wang T'ieh-han)       (b. 1905 - d. 1995)  
                            
(Nationalist)  
Aug 1954 - Feb 1955        Du Zheheng (Tu Che-heng)           (b. 1909 - d. 1975)
Governors
Feb 1955 - Dec 1958        Du Zheheng                         (s.a.)
Dec 1958 - May 1968        Huang Oudong (Huang Ou-tung)       (s.a.)
Chairmen of the Revolutionary Committee
May 1968 - Jul 1973        Chen Xilian (Ch'en Hsi-lien)       (s.a.)
Jul 1975 - Sep 1978        Zeng Shaoshan (Tseng Shao-shan)    (s.a.)
Sep 1978 - Jan 1980        Ren Zhongyi (Jen Chung-i)          (s.a.)
Governors
Jan 1980 - Apr 1983        Chen Puru                          (b. 1918 - d. 1998)
Apr 1983 - Apr 1986        Quan Shuren                        (s.a.)
Apr 1986 - Jun 1990        Li Changchun (acting to Mar 1987)  (b. 1944)
Jun 1990 - May 1994        Yue Qifeng                         (b. 1931 - d. 2008)
May 1994 - Jan 1998        Wen Shizhen (acting to Feb 1995)   (s.a.)
Jan 1998 - Jan 2001        Zhang Guoguang                     (b. 1945)
Jan 2001 - 17 Feb 2004     Bo Xilai (acting to 24 Feb 2001)   (b. 1949)
17 Feb 2004 - 22 Dec 2007  Zhang Wenyue                       (s.a.)
                             (acting to 27 Feb 2004)
22 Dec 2007 -  5 May 2014  Chen Zhenggao                      (b. 1952)
                             (acting to 28 Jan 2008)
 5 May 2014 -  8 May 2015  Li Xi (acting to 17 Oct 2014)      (s.a.)
 8 May 2015 - 30 Oct 2017  Chen Qiufa (acting to 10 Jun 2015) (s.a.)
30 Oct 2017 -              Tang Yijun (acting to 31 Jan 2018) (b. 1961)


Andong

1945                       Province of Andong (Antung)(previously part of Liaoning and
                             Jilin).
Nov 1945 - 1947            Under Communist rule.
1947 - May 1947            Under Nationalist control.
21 Apr 1949               
Incorporated into Liaodong.

Chairmen of the government
Nov 1945 - 1947            .... (Communist)
1947 - 1948                Gao Xibing (Kao Hsi-ping)         (b. 1895 - d. 1984)
                             (Nationalist)
18 Feb 1948 - 1949         Dong Yanping (Tung Yen-p'ing)     (b. 1896 - d. 1976)

                             (Communist)

 
Liaobei 

1946                       Province of Liaobei (Liaopeh)(previously part of Liaoning).
21 Apr 1949                Incorporated into Liaodong


Chairmen of the government

1946 - 1947                Li Yuwen (Li Y-wen)(Communist)
Jan 1946 - Feb 1948        Liu Handong (Liu Han-tung)          (b. 1894 - d. 1950)
                             (Nationalist)
1947 - 1949                Yan Baohang (Yen Pao-hang)          (b. 1895 - d. 1968)
                            
(Communist)  
18 Feb 1948 - Mar 1948     Xu Liang (Hs
Liang)(Nationalist)   (b. 1893 - d. 1951)


  
Liaodong

29 Apr 1949                Province of Liaodong (Liao-tung)(previously part of Liaoning).
19 Jun 1954                Re-incorporated into Liaoning.

Secretaries the Provincial Committee of the Communist Party of China
May 1949 Mar 1950        Luo Fu (= Zhang Wentian)           (b. 1900 - d. 1976)
Mar 1950 Jun 1952        Zhang Qilong (Chang Ch'i-lung)     (b. 1900 - d. 1987) 
Jun 1952 Jun 1954        Gao Yang
(Kao Yang)                (b. 1909 - d. 1989)

Chairmen of the government
1949 - 1950                Liu Lanbo (Liu Lan-po)             (b. 1904 - d. 1982)
Jun 1950 - Aug 1952        Gao Yang                           (s.a.)
Aug 1952 Jun 1954        Li Tao (Li T'ao)                   (b. 1905 - d. 1970)


Liaoxi

21 Apr 1949                Province of Liaoxi (Liao-hsi)(previously part of Liaoning).
19 Jun 1954                Re-incorporated into Liaoning.

Secretaries the Provincial Committee of the Communist Party of China
May 1949 May 1952        Guo Feng (Kuo Feng)                (b. 1915 - d. 1985)
Jun 1952 Nov 1952        Yang Yingjie (Yang Yin-chieh)      (b. 1912 - d. 1978)
Jan 1953 Jun 1954        Yang Yichen (Yang I-ch'en)        
(b. 1905 - d. 1980)

Chairmen of the government
1949                       Luo Chengde (Luo Ch'eng-t'e)       (b. 1909 - d. 1990)
1949 - Jun 1954            Yang Yichen                        (s.a.)


Ningxia (Ningsha): Ningxia Hui Autonomous Region
Outer Mongolia: see MongoliaQinghai 

1912                       Qinghai (Tsinghai) split from Gansu.
Jan 1929                   Qinghai province
 5 Sep 1949                Under Communist control.

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
Oct 1949 - Aug 1954        Zhang Zhongliang
                   (b. 1907 - d. 1983)       
                             (Chang Chung-liang)
Aug 1954 - Oct 1961        Gao Feng (Kao Feng)                (b. 1914 - d. 1976)
Nov 1961 - May 1962        Wang Zhao (Wang Chao)              (b. 1917 - d. 1970)
May 1962 - Oct 1966        Yang Zhilin (Yang Chih-lin)        (b. 1911 - d. 1992)
1967 - Sep 1976            Liu Xianquan (Liu Hsien-chu'
an)   (b. 1914 - d. 1992)
Mar 1977 - Jan 1980        Tan Qilong (T'an Ch'i-lung)        (b. 1913 - d. 2003)
Jan 1980 - Jan 1983        Liang Buting                       (b. 1921)
Apr 1983 - Jul 1985        Zhao Haifeng                       (b. 1921 - d. 2006)
Jul 1985 - Apr 1997        Yin Kesheng                        (b. 1932 - d. 2011)
Apr 1997 - Jun 1999        Tian Chengping                     (b. 1945)
Jun 1999 - Oct 2001        Bai Enpei                          (b. 1946)
Oct 2001 - Aug 2003        Su Rong                            (b. 1948)
Aug 2003 - 26 Mar 2007     Zhao Leji                          (b. 1957)
26 Mar 2007 - 19 Mar 2013  Qiang Wei                          (b. 1953)
19 Mar 2013 - 29 Jun 2016  Luo Huining                        (b. 1954)
29 Jun 2016 - 21 Mar 2018  Wang Guosheng                      (b. 1956)
21 Mar 2018 -              Wang Jianjun                       (b. 1958)

Commissioners at Xining
1725 - 1732                Danai (Ta-nai)
1733                       Zhongfobao (Chung-fo-pao) (1st time)
1733 - 1735                Deling (Te-ling)
1736 - 1737                Baozhu (Pao-chu)                   (d. 1747)
1737 - 1740                Balinga (Pa-lin-ka)
1740 - 1745                Manggulai (Mang-ku-lai)
1745 - 1749                Zhongfobao (2nd time)
1749 - 1750                Bandi (Pan-ti)                     (d. 1755)
1750                       Jishan (Chi-shan)
1750 - 1753                Shuming (Shu-ming)
1753 - 1758                Deersu (Te-erh-su)
1758 - 1759                Jifu (Chi-fu)
1759 - 1762                Duo'erji (or Zhaohui)(To-erh-chi)  (b. 1708 - d. 1764)
1762 - 1763                Rongbao (Jung-pao)
1763 - 1766                Qishiwu (Ch'i-shih-wu)
1767 - 1770                Fujing (Fu-ching)
1770 - 1773                Wumitai (Wu-mi-t'ai)               (b. 1713 - d. 1786)
1773 - 1775                Fulu (Fu-lu) (1st time)
1775 - 1777                Huiling (Hu-ling)
1777 - 1780                Fafuli (Fa-fu-li)
1780 - 1781                Nuomuhuan (No-mu-han)
1781 - 1784                Liubaozhu (Liu-pao-chu)
1784 - 1786                Fulu (2nd time)
1786 - 1788                Pu-fu (P'u-fu)                      (d. 1805?)
1788 - 1792                Kuishu (K'uei-shu)(1st time)
1792 - 1795                Te-ke-shen (T'eh-k'o-shen)
1795 - 1797                Ce-ba-ke (
Ts'e-pa-k'o
1797 - 1799                Kuishu (2nd time)
1799 - 1800                Tai-fe-yin (T'ai-fei-yin)
1800 - 1803                Taibu (T'ai-pu)
1803 - 1804                Douerjia
(Tou-erh-chia)
1804 - 1805                Wenyu (Wen-y)
1805 - 1806                Gong-chu-ke-zha-bu
                             (Kung-ch'u-k'o-cha-pu)

1806 - 1807                Heng-bo (Heng-po)
1807 - 1808                Nayancheng (Na-yen-ch'eng)          (b. 1764 - d. 1833)
1808 - 1811                Wenfu (Wen-fu)
1812 - 1815                Fukejinga (Fu-k'o-chin-ka)
1815 - 1816                Xuzhuang (Hs
-chuang)
1816 - 1817                Songning (Sung-ning)                (d. 1823)
1817 - 1818                Naersonga (Na-erh-sung)
1818 - 1820                Funing (Fu-ning)
1820 - 1821                Suna (Su-na)
1821 - 1822                Songting (Sung-t'ing) (1st time)
1822 - 1823                Wulonga (Wu-lung)
1823 - 1823                Songting (2nd time)
1823 - 1830                Mulandai (Mu-lan-tai)               (d. 1830)
1830                       Buyantai (Pu-yen-t'ai)              (b. 1791 - d. 1880)
1830 - 1832                Hengjing (Heng-ching)
1832 - 1836                Shutonga (Shu-t'ung)
1836 - 1837                Delenge (Te-leng-o)
1837 - 1838                Sulefanga (Su-le-fang)
1838 - 1840                Neerjinge (Te-erh-ching-o)
1840 - 1843                Fafenga (Fa-fen-ka)
1843 - 1845                Dexing (Te-hsing)
1845 - 1846                Dahonga (Ta-hung)                   (d. 1854)
1846 - 1851                Halejina (Ha-le-chin)
1850                       Sabinga (Sa-ping)
1851 - 1854                Wu Bichun (Wu Pi-ch'un)
1854 - 1856                Dongchun (Tung-ch'un)
1854                       Yi Tang (I T'ang)
1854                       Alehanga (A-le-hang)
1856 - 1858                Tuqiebu (T'u-ch'ieh-pu)              (d. 1860)
1858 - 1860                Fuji (Fu-ji)
1860                       Wenjun (Wen-chn)
1860 - 1862                Duohui (To-hui)
1862                       Yuke (Y
-k'o)
1862 - 1870                Yutong (Y
-t'ung)
1870 - 1878                Liu Yushi (Lu Y
-shih)
1878                       Fuyu (Fu-y
) (1st time)
1878 - 1880                Xichang (Hsi-ch'ang)
1880 - 1882                Fukun (Fu K'un)                     (b. 1834 - d. 1896)
1882 - 1888                Li Shen
1886 - 1887                Fuyu (2nd time)
1888 - 1892                Salinga (Sa-lin-ka)
1892 - 1898                Kuishun (K'uei-shun)
1897 - 1898                Liankui (Lien-k'uei)
1898 - 1903                Kuoputongwu (K'uo-p'u-t'ung-wu)
1903 - 1905                Zhunliang (Chun-liang)
1905 - 1905                Hu Fujun (Hu Fu-ch
n)
1905 - 1912                Qing Shu (Ch'ing Shu)
Military governors

Feb 1912 - 14 Jul 1912     Qing Shu
14 Jul 1912 - 31 Aug 1912  Ma Fuxiang (Ma Fu-hsiang)          (b. 1876 - d. 1932)
31 Aug 1912 -  6 Sep 1915  Lian Xing (Lien Hsing)
Oct 1915 - Dec 1928        Ma Qi (Ma Ch'i)                    (b. 1869 - d. 1931)
Chairmen of the government
24 Sep 1928 - 10 Mar 1933  Sun Lianzhong (Sun Lien-chung)     (b. 1893 - d. 1990)
 
6 Jan 1931 - 10 Mar 1933  Ma Qi (acting for Lianzhong)       (s.a.)
11 Aug 1931 -  5 Mar 1938  Ma Lin (Ma Lin)                    (b. 1875 - d. 1945)
                            
(acting for Lianzhong to 10 Mar 1933) 
Nov 1936 - Sep 1949        Ma Bufang (Ma Pu-fang)(Nationalist)(b. 1903 - d. 1975)
                             (acting for Ma Lin to 5 Mar 1938) 
Oct 1949 - Nov 1952        Zhao Shoushan
(Chao Shou-shan)     (b. 1894 - d. 1965)
                            
(Communist)  
Nov 1952 - Sep 1954        Zhang Zhongliang                   (s.a.)
                            
(Chang Chung-liang) 
Sep 1954 - Mar 1958        Sun Zuobin (Sun Tso-pin)           (b. 1908 - d. 2002)
Mar 1958 - Jun 1958        Sun Junyi (Sun Chun-i)             (b. 1911 - d. 1967)
Jun 1958 - Jun 1962        Yuan Renyuan (Yan Jen-yan)       (b. 1898 - d. 1986)
Jun 1962 - Feb 1967        Wang Zhao (Wang Chao)              (s.a.)
Chairmen of the Revolutionary Committee
Feb 1967 - Feb 1977        Liu Xianquan (Liu Hsien-ch'an)    (s.a.)
Feb 1977 - Apr 1979        Tan Qilong (T'an Ch'i-lung)        (s.a.)
Apr 1979 - Sep 1979        Zhang Guosheng (Chang Kuo-sheng)   (b. 1912 - d. 1997)
Governors
Sep 1979 - Dec 1982        Zhang Guosheng                     (s.a.)
Dec 1982 - Aug 1985        Huang Jingbo                       (b. 1919 - d. 2014)
Aug 1985 - Nov 1989        Song Ruixiang                      (b. 1939)
Nov 1989 - Dec 1992        Jin Jipeng                         (b. 1934 - d. 2009)
Dec 1992 -  1 Apr 1997     Tian Chengping (acting to 1993)    (s.a.)
 
1 Apr 1997 - Jun 1999     Bai Enpei (acting to Jan 1998)     (s.a.)
Jun 1999 - 20 Oct 2003     Zhao Leji (acting to 10 Jan 2000)  (s.a.)
20 Oct 2003 - 23 Dec 2004  Yang Chuantang                     (b. 1954)
                             (acting to 14 Jan 2004)
23 Dec 2004 - 12 Jan 2010  Song Xiulian (f)                   (b. 1955)
                             (acting to 22 Jan 2005)
12 Jan 2010 - 28 Mar 2013  Luo Huining                        (s.a.)
                             (acting to 30 Jan 2010)
28 Mar 2013 - 20 Dec 2016  Hao Peng (acting to 28 Apr 2013)   (b. 1960)
20 Dec 2016 - 
7 Aug 2018  Wang Jianjun                       (b. 1958)
                             (acting to 20 Jan 2017)
 7 Aug 2018 -              Liu Ning (acting to 21 Sep 2018)   (b. 1962)Rehe

1912                       Rehe special administrative region
                             (previously part of Manchuria).
17 Sep 1928                Jehol province
21 Jan 1933 - 18 Aug 1945  Occupied by Japan, annexed to Manchukuo (as Rehe province).
Jun 1948                   Under Communist control.
30 Jul 1955                Part of Nei Mongol (Inner Mongolia).

Secretaries of the Provincial
Committee of the Communist Party of China

Dec 1948 Nov 1949        Li Yunchang (Li Y
n-ch'ang)        (b. 1908 - d. 2008)
Nov 1949 Jul 1955        Wang Guoquan (Wang Kuo-ch'
an)     (b. 1911 - d. 2004)

Governors

 6 Apr 1912 - 12 Dec 1912  Jiang Guiti (Chiang Kuei-t'i)      (b. 1843 - d. 1922)
                            
(1st time)
12 Dec 1912 - 31 Jul 1913  Xiong Xiling (Hsiung Hsi-ling)     (b. 1870 - d. 1937)
 1 Aug 1913 - 11 Sep 1921  Jiang Guiti (2nd time)             (s.a.)
29 Jul 1920 - 11 Sep 1921  Shu Hejun (Shu Ho-chn)
                             (acting for Jiang)
11 Sep 1921 - 29 May 1922  Ji Jinchun (Chi Chin-ch'un)        (b. 1877 - d. 1948)
29 May 1922 -  1 Jul 1924  Wang Huaiqing (Wang Huai-ch'ing)   (b. 1876 - d. 1953)
 1 Jul 1924 - 11 Dec 1924  Mi Zhenbiao (Mi Chen-piao) (acting)(b. 1860 - d. 1928)
11 Dec 1924 - 30 Nov 1925  Kan Chaoxi (K'an Chao-hsi)         (b. 1884 - d. 1951)
30 Nov 1925 -  4 Dec 1925  Zhang Pengfei (Chang P'eng-fei)    (b. 1876 - d. 1927)
                             (acting)
 4 Dec 1925 -  5 Apr 1926  Song Zheyuan (Sung Che-yan)       (b. 1885 - d. 1940)
Chairmen of the government
(Nationalist)
 5 Apr 1926 - Jul 1932     Tang Yulin (T'ang Y-lin)          (b. 1871 - d. 1949)
                            
(acting to 18 Aug 1927)
Jul 1932 - 1935            Zhang Bingyi (Chang Ping-i)        (b. 1884 - d. 19..)
1935 - 1940                Li Yunchang (Li Yn-chang)         (s.a.)
Provincial Heads (Manchukuo)
May 1933 - 17 Nov 1934     Zhang Haipeng (Chang Hai-p'eng)    (b. 1867 - d. 1949)
17 Nov 1934 -  1 Jul 1937  Liu Menggeng (Liu Meng-keng)       (b. 1881 - d. 19..)
 1 Jul 1937 - May 1940     Jin Mingshi (Chin Ming-shi)        (b. 1886 - d. 1964)

21 May 1940 - Jan 1941     Wang Yunqing (Wang Yn-ch'ing)     (b. 1890 - d. 1954)
16 Jan 1941 - Jul 1942     Zhang Lianwen (Chang Lien-wen)     (b. 1895 - d. 19..)
18 Jul 1942 - Sep 1943     Ma Guanbiao (Ma Kuan-piao)         (b. 1890 - d. 19..)
13 Sep 1943 - 1945         Jiang Quanwo (Chiang Ch'an-wo)    (b. 1874 - d. 1945)
12 May 1945 - Nov 1945     Sun Baifang (Sun Pai-fang)         (b. 1891 - d. 1946)
Governors
(Nationalist)
 3 May 1940 -  9 Dec 1941  Miao Chengliu (Miao Ch'eng-liu)    (b. 1901 - d. 1990)
 9 Dec 1941 - 18 Feb 1948  Liu Duoquan (Liu To-
ch'an)        (b. 1897 - d. 1985)
18 Feb 1948 - 22 Jun 1948  Fan Hanjie (Fan Han-chieh)         (b. 1894 - d. 1976)
22 Jun 1948 - Dec 1949     Sun Du (Sun Tu)                    (b. 1898 - d. 1967)
                            
(from Nov 1948 in Yunnan)
Chairmen of the government
(Communist)
Nov 1945 - Jan 1949        Li Yunchang (Li Yn-chang)         (s.a.)
Jan 1949 - Apr 1949        Li Ziguang (Li Tzu-kuang)          (b. 1902 - d. 1967)
Apr 1949 - 19 Jan 1953     Luo Chengde (Lu Ch'eng-t'e)        (b. 1909 - d. 1990)
                             (deposed de facto Oct 1952)
Oct 1952 - Sep 1954        Shen Zhao (Shen Chao)
(= Shen Yeh) (b. 1916 - d. 1992)
                             (acting to Jan 1953)
Sep
1954 - Jul 1955        Wang Guoquan (Wang Kuo-ch'an)     (s.a.)Shaanxi (Shensi)

1666                       United with Shanxi.
1672 - 1749                Part of Shenzhuan (Shen-chen)(Shaanxi, Shanxi [and from 1680-1731
                             and from 1735 Sichuan]).
1749 - 1912                Part of Shengan (Sheng'an)(Shaanxi, Shanxi, and Gansu).
1935/37 - 20 May 1949      Partly under Nationalist government.

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
1949 - 1952                Ma M
ingfang (Ma Ming-fang)         (b. 1905 - d. 1974)
1952 - 1954                Pan Zili (P'an Tzu-li)             (b. 1904 - d. 1972)
1954 - 1964                Zhang Desheng (Chang Te-sheng)     (b. 1909 - d. 1965)
1964 - 1966                Hu Yaobang (Hu Yao-pang)           (b. 1915 - d. 1989)
1966 - 1970                Huo Shilian (Huo Shih-lien)        (b. 1910 - d. 1996)
1970 - 1978                L
i Ruishan (Li Jui-shan)           (b. 1920 - d. 1997)
1978 - 1979                Wang Renzhong (Wang Jen-chung)     (b. 1917 - d. 1992)
1979 - Aug 1984            Ma Wenrui                          (b. 1912 - d. 2004)
Aug 1984 - Sep 1987        Bai Jinian                         (b. 1926 - d. 2015)
Sep 1987 - Dec 1994        Zhang Boxing                       (b. 1930)
Dec 1994 - Aug 1997        An Qiyuan                          (b. 1933)
Aug 1997 - 25 Mar 2007     Li Jianguo                         (b. 1946)
25 Mar 2007 - 18 Dec 2012  Zhao Leji                          (b. 1957)
18 Dec 2012 - 27 Mar 2016  Zhao Zhengyong                     (b. 1951)
27 Mar 2016 - 29 Oct 2017  Lou Qinjian                        (b. 1956)
29 Oct 2017 -              Hu Heping                          (b. 1962)

Governors of Shaanxi
1644                       Wang Wenkui (Wang Wen-k'uei)       (b. 1598 - d. 1654)
1644 - 1654                Meng Jiaofang (Meng Chiao-fang)    (b. 1595 - d. 1656)
1654 - 1656                Jin Li (Chin Li) (in Sanbian)      (d. 1662)
Governors of Shaanxi/Shanxi
1656 - 1657                Ma Zhixian (Ma Chih-hsien)
                             (also governor of Shanxi)
1657 - 1660                Li Guoying (Li Kuo-ying)           (d. 1666)
1660 - 1665                Bai Rumei (Pai Ju-mei)
1666 - 1668                Lu Chongjun (in Shanxi)
1668 - 1670                Moluo (Mo-luo)                     (d. 1674)
1670 - 1671                Luotuo (Luo-t'o)
1671 - 1672                Oshan (or Eshan) (O-shan)
Governors-general of Shenzhuan (Shaanxi, Shanxi, and Sichuan)
1672 - 1683                Hazhan (Ha-chan)
1683 - 1686                Xifo (Hsi-fo)
1686 - 1688                Tuna (or Futuna)(Fu-t'u-na)
1688 - 1692                Gesitai (Ke-szu-t'ai)
1692 - 1694                Folun (Fo-lun)                     (d. 1701)  
1694 - 1699                Wuhe
(Wu-he)
1699 - 1702                Xirda (Hsi-jta) (acting)
1702 - 1704                Jiaoluoweixian                     (d. 1704)
                            
(Chiao-luo-wei-hsien)   
1704 - 1708                Boji (Po-chi)
1708 - 1709                Qi Shiwu (Ch'i Shih-wu)
1709 - 1713                Yintai (Yin-t'ai)
1713 - 1718                Ohai (O-hai)                       (d. 1725)
1718 - 1724                Nian Gengyao (Nien Keng-yao)       (b. 1679 - d. 1726)
                             (governor-general of Sichuan)
1724 - 1729                Yue Chongqi (Yeh Ch'ung-ch'i)     (b. 1686 - d. 1754)
1729 - 1732                Jalangga (Ch'a-lang-ka) (1st time) (b. af.1680 - d. 1747)
1732 - 1736                Liu Yuyi (Liu Y-i)                (b. 1678 - d. 1748)
1736 - 1738                Jalangga (2nd time)                (s.a.)
1738 - 1741                Omida (O-mi-ta)                    (d. 1761)
1741 - 1742                Zhangjia Yinjishan (1st time)      (b. 1695 - d. 1771)
                            
(Chang-chia Yin-chi-shan) 
1742 - 1743                Martai (Ma-er-t'ai) (acting)
1743 - 1747                Qingfu (Ch'ing-fu)                 (d. 1747)
1747 - 1749                Zhang Guangsi (Chang Kuang-szu)    (d. 1749)
Governors-general of Shengan (Shaanxi, Shanxi, and Gansu)
1749 - 1751                Zhangjia Yinjishan (2nd time)      (s.a.)
1751 - 1753                Huang Tinggui (Huang T'ing-kuei)   (b. 1691 - d. 1753)
                            
(1st time)
1753                       Zhangjia Yinjishan (3rd time)      (s.a.)
1753 - 1754                Yongchang (Yung-ch'ang)            (d. 1755)
1754 - 1755                Liu Tongxun (Liu T'ung-hsn)       (b. 1699 - d. 1773)
                            
(acting)
1755 - 1759                Huang Tinggui (2nd time)           (s.a.)
1759                       Udashan (U-ta-shan) (1st time)     (d. 1771)
1759 - 1760                Yang Yingju (Yang Ying-ch)        (b. 1696 - d. 1766)
                            
(1st time) 
1760 - 1763                Kaitai (K'ai-t'ai)
1763 - 1764                Yang Yingju (2nd time)             (s.a.)
1764 - 1770                Artai (Ar-t'ai)                    (d. 1773)
1770 - 1771                Defu (Te-fu)
1771                       Udashan (2nd time)                 (s.a.)
1771                       Wen Shou
1772 - 1781                Lei Erjin (Lei Erh-chin)           (d. 1781)
1781 - 1785                Li Shiyao (Li Shih-yao)            (d. 1788)
1785 - 1787                Fu Kang'an (Fu K'ang-an)           (b. 1753 - d. 1796)
1787 - 1795                Lebao (Le-pao)
1795 - 1796                Yi-mian (Yi-mien) (1st time)       (b. 17.. - d. 1812)
1796 - 1797                Lu Youren (Li Yu-jen)
1797 - 1800                Yi-mian (2nd time)                 (s.a.)
1800 - 1801                Songyun (Sung-yn) (1st time)      (b. 1752 - d. 1835)
1801 - 1802                Chang-ling (Ch'ang-ling) (1st time)(b. 1758 - d. 1838)
1802 - 1804                Huiling (Hui-ling)                 (b. 1743 - d. 1804)
1804                       Nayancheng (Na-yen-ch'eng)         (b. 1764 - d. 1833)
                            
(1st time) 
1804 - 1806                Wo-shi-bu (Wo-shih-pu)             (d. 1810)
1806 - 1807                Quan Bao (Ch'an Pao)              (d. 1807)
1807 - 1809                Chang-ling (2nd time)              (s.a.)
1809 - 1810                Songyun (2nd time)                 (s.a.)
1810 - 1813                Nayancheng (2nd time)              (s.a.)
1813 - 1815                Chang-ling (3rd time)              (s.a.)
1815 - 1817                Xianfu (Hsien-fu)
1817 - 1822                Chang-ling (4th time)              (s.a.)
1822 - 1825                Nayancheng (3rd time)              (s.a.)
1825                       Chang-ling (5th time)              (s.a.)
1825 - 1830                Yang Yuchun (Yang Y-ch'un)        (b. 1762 - d. 1837)
                            
(1st time)
1830 - 1831                Oshan (O-shan)
1831 - 1835                Yang Yuchun (2nd time)             (s.a.)
1835 - 1840                Hu Song'e (Hu Sung)
1840 - 1845                Funiyang'a (Fu-ni-yang)
1845                       Huiji (Hui-chi)                    (b. 1787 - d. 1845)
1845                       Deng Tingzhen (Teng T'ing-chen)    (b. 1776 - d. 1846)
                            
(acting)  
1845 - 1850                Buyantai (Pu-yen-t'ai)             (b. 1791 - d. 1880)
1850 - 1851                (Borzigit) Qishan (Ch'i-shan)      (b. 1786 - d. 1854)
1851                       Yutai (Y-t'ai)
1851 - 1853                Ashuxing (A-shu-hsing)
1853 - 1856                Yitang (I-t'ang)
1856 - 1862                Lebin (Le-pin)
1862 - 1863                Enling (En-ling)
1863 - 1864                Xiling (Hsi-ling)                  (d. 1864)
1864                       Yang Yuebin (Yang Yeh-pin)        (b. 1822 - d. 1890)
                            
(1st time)
1864 - 1865                Duxinga (Tu-hsing) (acting)
1865 - 1866                Yang Yuebin (2nd time)             (s.a.)
1866 - 1869                Mutushan (Mu-t'u-shan)
1869 - 1880                Zuo Zongtang (Tso Tsung-t'ang)     (b. 1812 - d. 1885)
1880 - 1881                Yang Zhangjun (Yang Chang-chn)    (b. 1826 - d. 1897)
                            
(1st time)
1881                       Zheng Guoquan (Cheng Kuo-ch
'an)   (b. 1824 - d. 1890)
                             (acting)
1881 - 1888                Tan Zhonglin (T'an Chung-lin)      (b. 1822 - d. 1905)
1888 - 1895                Yang Zhangjun (2nd time)           (s.a.)
1895 - 1899                Taomu (T'ao-mu) (acting to 1896)   (b. 1835 - d. 1902)
1899 - 1900                Wei Guangdao (Wei Kuang-tao)       (b. 1837 - d. 1916)
1900                       Song Fan (Sung Fan) (1st time)
1900 - 1901                Li Tingxiao (Li T'ing-hsiao)
1901 - 1905                Song Fan (2nd time)
1905 - 1909                Shengyun (Sheng-yn)               (b. 1858 - d. 1931)
1909 - 1911                Changgeng (Ch'ang-keng)            (b. 18.. - d. 1911)
Military governors
24 Oct 1911 - 20 Jun 1914  Zhang Fenghui (Chang Feng-hui)     (b. 1881 - d. 1958)
20 Jun 1914 - 10 Jun 1916  Lu Jianzhang (Lu Chien-chang)      (b. 1879 - d. 1918)
                             (acting to 30 Jun 1914)
10 Jun 1916 - 25 May 1921  Chen Shufan (Ch'en Shu-fan)        (b. 1885 - d. 1949)
25 May 1921 - 23 Aug 1921  Yan Xiangwen (Yen Hsiang-wen)      (b. 1875 - d. 1921)
                             (acting)
23 Aug 1921 - 10 May 1922  Feng Yuxiang (Feng Y-hsiang)      (b. 1880 - d. 1948)
                            
(acting)
10 May 1922 -  1 May 1925  Liu Zhenhua (Liu Chen-hua)         (b. 1883 - d. 1956)
 1 May 1925 - 29 Aug 1925  Wu Xintian (Wu Hsin-t'ien)         (b. 1876 - d. 1955)
29 Aug 1925 - 25 Dec 1925  Sun Yue (Sun Yeh)                 (b. 1878 - d. 1928)
19 Jan 1926 - 11 Apr 1926  Li Yunlong (Li Yn-lung)(acting)   (b. 1890 - d. 1954)
11 Apr 1926 - 31 May 1926  Li Huchen (Li Hu-ch'en)            (b. 1889 - d. 1954)
31 May 1926 - 27 Nov 1926  Jin Yune (Chin Yn-e)              (b. 1881 - d. 1935)
Civil governors
12 Jul 1912 - 19 Oct 1913  Zhang Fenghui                      (s.a.)
19 Oct 1913 - 14 Jan 1914  Gao Zengjue (Kao Tseng-cheh)      (b. 1863 - d. 1932)
14 Jan 1914 - 17 Jul 1914  Song Liankui (Sung Lien-k'uei)     (b. 1870 - d. 1951)
                             (acting to 31 Mar 1914)
17 Jul 1914 -  7 Oct 1914  Niu Chuanshan (Miu Ch'uan-shan)    (b. 1877 - d. 1941)
                            
(acting) 
 7 Oct 1914 - 10 Jun 1916  Lu Diaoyuan (Lu Tiao-y
an)         (b. 1865 - d. 1932)
10 Jun 1916 - 29 Jul 1916  Chen Shufan (1st time)             (s.a.)
29 Jul 1916 - 27 Feb 1917  Li Genyuan (Li Ken-yan)           (b. 1879 - d. 1965)
27 Feb 1917 - 23 Mar 1918  Chen Shufan (2nd time)             (s.a.)
23 Mar 1918 - 18 Jun 1922  Liu Zhenhua (1st time)             (s.a.)
18 Jun 1922 -  5 Aug 1922  Zhang Shaozeng (Chang Shao-tseng)  (b. 1871 - d. 1928)
 5 Aug 1922 -  1 May 1925  Liu Zhenhua (2nd time)             (s.a.)
 1 May 1925 - 11 Apr 1926  Liu Zhizhou (Liu Chih-chou)        (b. 1882 - d. 1963)
11 Apr 1926 - Oct 1927     Sun Yue (Sun Yeh)                 (s.a.)
Chairmen of the government
Oct 1927 - 1928            Song Zheyuan (Sung Che-yan)       (b. 1885 - d. 1940)
1928 - Aug 1929            Yu Youren (Y Yu-jen)              (b. 1879 - d. 1964)
Aug 1929 - Nov 1930        Liu Yufen (Liu Y-fen)             (b. 1886 - d. 1943)
Nov 1930 -  4 May 1933     Yang Hucheng (Yang Hu-ch'eng)      (b. 1893 - d. 1949)
 4 May 1933 -  5 Jan 1937  Shao Lizi (Shao Li-tzu)            (b. 1882 - d. 1967)
Jan 1937 - May 1937        Wang Yishan (Wang I-shan)
May 1937 - Jul 1938        Sun Weiru (Sun Wei-ju)             (b. 1895 - d. 1979)
Jul 1938 - Feb 1939        Jiang Dingwen (Chiang Ting-wen)    (b. 1895 - d. 1974)
Feb 1939 - Jun 1941        Li Genyuan (Li Ken-yan)           (s.a.)
19 Jun 1941 -  4 Mar 1944  Xiong Bin  (Hsiung Pin)            (b. 1893 - d. 1964)
 4 Mar 1944 -  8 Jul 1948  Zhu Shouzhou (Chu Shao-chou)       (b. 1893 - d. 1976)
 8 Jul 1948 -  5 Dec 1949  Dong Zhao (Tung Chao)(Nationalist) (b. 1901 - d. 1977)   
May 1949 - Nov 1952        Ma Mingfang (Ma Ming-fang)         (s.a.)
                             (Communist)
Nov 1952 - Dec 1954        Zhao Shoushan (Chao Shou-shan)     (b. 1894 - d. 1965)
Chairman of Northwest Administrative Council
(Gansu, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Xinjiang)
1950 - 1954                Peng Dehuai (P'eng Te-huai)        (b. 1898 - d. 1974) 
Governors
Dec 1954 - Jul 1959        Zhao Shoushan                      (s.a.)
Jul 1959 - Mar 1963        Zhao Boping (Chao Po-p'ing)        (b. 1902 - d. 1993)
Mar 1963 - May 1968        Li Qiming (Li Ch'i-ming)           (b. 1915 - d. 2007)
Chairmen of the Revolutionary Committee
May 1968 - Dec 1978        Li Ruishan (Li Jui-shan)           (s.a.)
Dec 1978 - Feb 1979        Wang Renzhong (Wang Jen-chung)     (s.a.)
Governors
Feb 1979 - Feb 1983        Yu Mingtao                         (b. 1918 - d. 2017)
Feb 1983 - Dec 1986        Li Qingwei (acting to May 1983)    (b. 1920 - d. 1994)
Dec 1986 - 29 Sep 1987     Zhang Boxing                       (s.a.)
                             (acting to 17 Mar 1987)
29 Sep 1987 - Apr 1990     Hou Zongbin                        (b. 1929 - d. 2017)
                             (acting to 31 Jan 1988)
Apr 1990 - Nov 1994        Bai Qingcai                        (b. 1932)
Nov 1994 - 20 May 2002     Cheng Andong (acting to 1995)      (b. 1936)
20 May 2002 - 28 Oct 2004  Jia Zhibang (acting to Jan 2003)   (b. 1946)
28 Oct 2004 -  1 Jun 2006  Chen Deming (acting to 5 Feb 2005) (b. 1949)
 1 Jun 2006 -  2 Jun 2010  Yuan Chunqing                      (b. 1952)
                             (acting to 3 Feb 2007)
 2 Jun 2010 - 21 Dec 2012  Zhao Zhengyong                     (s.a.)
                             (acting to 22 Jan 2011)
21 Dec 2012 -  1 Apr 2016  Lou Qinjian                        (s.a.)
                             (acting to 31 Jan 2013)
 1 Apr 2016 -  4 Jan 2018  Hu Heping (acting to 27 Apr 2016)  (s.a.)
 4 Jan 2018 -              Liu Guozhong                       (b. 1962)
                             (acting to 30 Jan 2018)Shandong (Shantung)

1649 - 1911                Part of Zhili (see Hebei).   
1930 - 1937                Largely autonomous under local warlord. 
Feb 1938 - Aug 1945        Japanese occupation.
Mar 1949                   Under Communist control.

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
1949                       Kang Sheng (K'ang Sheng)           (b. 1898 - d. 1975)
1949 - 1950                Fu Qiutao (Fu Ch'iu-t'ao)          (b. 1907 - d. 1981)
1950 - 1954                Xiang Ming (Hsiang Ming)           (b. 1908 - d. 1969)
1954 - 1960                Shu Tong (Shu T'ung)               (b. 1905 - d. 1998)
1960 - 1961                Z
eng Xisheng (Tseng Hsi-sheng)     (b. 1904 - d. 1968)
1961 - 1967                Tan Qilong (T'an Ch'i-lung)        (b. 1913 - d. 2003)
1967 - 1969                ....
1969                       Wang Xiaoyu (Wang Hsiao-y)        (b. 1914 - d. 1995)
1969 - 1971                ....
1971 - 1974                Yang Dezhi (Yang Te-chih)          (b. 1911 - d. 1994)
1974 - 1982                B
ai Rubing (Pai Ju-ping)           (b. 1912 - d. 1994)
1982 - 1985                Su Yiran                           (b. 1918)
1985 - 1988                Liang Buting                       (b. 1921)
1988 -  1 Nov 1994         Jiang Chunyun                      (b. 1930)
 1 Nov 1994 - Apr 1997     Zhao Zhihao                        (b. 1931)
Apr 1997 - 23 Nov 2002     Wu Guanzheng                       (b. 1938)
23 Nov 2002 - 26 Mar 2007  Zhang Gaoli                        (b. 1946)
26 Mar 2007 - 31 Mar 2008  Li Jianguo                         (b. 1946)
31 Mar 2008 - 17 Jun 2017  Jiang Yikang                       (b. 1953)
17 Jun 2017 -              Liu Jiayi                          (b. 1956)


Military governors

Oct 1911 - Dec 1911        Sun Baoqi (Sun Pao-ch'i)           (b. 1867 - d. 1931)
Dec 1911 - 19 Mar 1912     Hu Ying                            (b. 1884 - d. 1933)
19 Mar 1912 - 28 Mar 1912  Yu Zeda (Y Tse-ta)
28 Mar 1912 - 18 Aug 1913  Zhou Ziqi (Chao Tzu-ch'i)          (b. 1871 - d. 1923)
18 Aug 1913 - 30 May 1916  Jin Yunpeng (Chin Yn-p'eng)       (b. 1877 - d. 1951)
                             (acting to 17 Sep 1913)
30 May 1916 - 20 Jun 1918  Zhang Huaizhi (Chang Huai-chih)    (b. 1860 - d. 1934)
                             (acting to 6 Jul 1916)
28 Jun 1918 - 26 Dec 1919  Zhang Shuyuan (Chang Shu-yan)     (b. 1879 - d. 1934)
                             (acting to 1 Nov 1918)
26 Dec 1919 - 15 Oct 1923  Tian Zhongyu (T'ien Chung-y)      (b. 1869 - d. 1935)
15 Oct 1923 - 24 Apr 1925  Zheng Shiqi (Cheng Shih-ch'i)      (b. 1873 - d. 1935)
24 Apr 1925 -  3 May 1928  Zhang Zongchang                    (b. 1881 - d. 1932)
                            
(Chang Tsung-ch'ang)
Civil governors

Mar 1912 - 18 Aug 1913     Zhou Ziqi                          (s.a.)
18 Aug 1913 - 11 Feb 1914  Tian Wenlie (T'ien Wen-lieh)       (b. 1853 - d. 1924)
                             (acting to 24 Dec 1913)
11 Feb 1914 -  9 May 1914  Gao Jingqi (Kao Ching-ch'i)
 9 May 1914 -  6 Jul 1916  Cai Rukai (Ts'ai Ju-k'ai)          (b. 1869 - d. 1923)
 6 Jul 1916 -  7 Oct 1916  Sun Faxu (Sun Fa-hs)              (b. 1871 - d. 19..)
 7 Oct 1916 - 27 Jun 1918  Zhang Huaizhi                      (s.a.)
28 Jun 1918 - 12 Feb 1919  Zhang Shuyuan                      (s.a.)
12 Feb 1919 - 27 Jul 1919  Shen Mingchang (Shen Ming-ch'ang)  (b. 1870 - d. 1919)
27 Jul 1919 - 26 Dec 1919  Qu Yingguang (Ch' Ying-kuang)     (b. 1883 - d. 1973)
26 Dec 1919 - 24 Jun 1920  Tian Zhongyu (1st time)            (s.a.)
24 Jun 1920 - 20 Oct 1920  Qi Yaoshan (Ch'i Yao-shan)         (b. 1879 - d. 1946)
20 Oct 1920 -  5 Apr 1922  Tian Zhongyu (2nd time)            (s.a.)
 5 Apr 1922 - 15 Jun 1922  Han Guojun (Han Kuo-chn)          (b. 1857 - d. 1942)
15 Jun 1922 - 30 Sep 1922  Wang Hu                            (b. 1865 - d. 1933)
30 Sep 1922 - 14 Nov 1924  Xiong Bingqi (Hsiung Ping-ch'i)    (b. 1884 - d. 1959)
14 Nov 1924 -  8 Jul 1925  Gong Jibing (Kung Chi-ping)        (b. 1871 - d. 1934)
                             (acting to 11 Feb 1925)
 8 Jul 1925 - 20 Mar 1928  Zhang Zongchang                    (s.a.)
20 Mar 1928 -  3 May 1928  Lin Xianzu (Lin Hsia-tsu)          (b. 1892 - d. 1980)
Chairmen of the government
21 May 1938 - 28 May 1928  Sun Liangcheng (Sun Liang-ch'eng)  (b. 1893 - d. 1951)
28 May 1928 - Apr 1929     Shi Jingting (Shih Ching-t'ing)    (b. 1886 - d. 1969)
Apr 1929 - May 1929        Lu Xiuwen (Lu Hsiu-wen)            (b. 1886 - d. 19..)
 3 May 1929 - Oct 1930     Chen Diaoyuan (Ch'en Tiao-yan)    (b. 1886 - d. 1943)
Oct 1930 - 23 Jan 1938     Han Fuju (Han Fu-ch)              (b. 1890 - d. 1938)
23 Jan 1938 -  9 Jan 1942  Shen Honglie (Shen Hung-lieh)      (b. 1882 - d. 1969)
 5 Mar 1938 - Mar 1940     Ma Liang (acting)                  (b. 1875 - d. 1947)
                             (
appointed by Nanjing)
Mar 1940 - 20 Feb 1945     Tang Yangshe (T'ang Yang-she)     
(b. 1888 - d. 1951)
                            
(appointed by Nanjing)
20 Feb 1945 - Aug 1945     Yang Minxun (Yang Min-hsn)        (b. 1895 - d. 1947)
                            
(appointed by Nanjing)
Jun 1941 - Nov 1941        Yu Xuezhong (Y
Hseh-chung)       (b. 1889 - d. 1964)
 9 Jan 1942 - 30 Dec 1944  Mou Zhonggeng (Mou Chung-keng)     (b. 1889 - d. 1981)
30 Dec 1944 - Nov 1946     He Siyuan (Ho Szu-yan)            (b. 1895 - d. 1982)
23 Oct 1946 - 30 Nov 1948  Wang Yaowu (Wang Yao-wu)           (b. 1904 - d. 1968)
30 Nov 1948 - Mar 1949     Qin Dechun (Ch'in Te-ch'un)        (b. 1893 - d. 1963)
                            
(Nationalist) 
Mar 1949 - Dec 1954        Kang Sheng (K'ang Sheng)           (s.a.)
                             (Communist; in opposition from 1947)
Dec 1954 - Mar 1955        Tan Qilong (T'an Ch'i-lung)(acting)(s.a.)
Governors
Mar 1955 - Nov 1958        Zhao Jianmin (Chao Chien-min)      (b. 1912 - d. 2012)
Nov 1958 - Dec 1963        Tan Qilong                         (s.a.)
Dec 1963 - Feb 1967        Bai Rubing (Pai Ju-ping)           (s.a.)
Chairmen of the Revolutionary Committee
Feb 1967 - Mar 1971        Wang Xiaoyu (Wang Hsiao-y)        (s.a.)
Mar 1971 - Nov 1974        Yang Dezhi (Yang Te-chih)          (s.a.)
Nov 1974 - Dec 1979        Bai Rubing (Pai Ju-ping)           (s.a.)
Governors
Dec 1979 - Dec 1982        Su Yiran (Su I-jan)                (s.a.)
Dec 1982 -  3 Jun 1985     Liang Buting                       (s.a.)
 3 Jun 1985 - Jun 1987     Li Changan                         (b. 1935)
Jun 1987 -  5 Mar 1989     Jiang Chunyun                      (s.a.)
                             (acting to 6 Feb 1988)
 5 Mar 1989 - Feb 1995     Zhao Zhihao                        (s.a.)
Feb 1995 - Dec 2001        Li Chunting                        (b. 1936)
Dec 2001 - 12 Jan 2003     Zhang Gaoli                        (s.a.)
                             (acting to 28 Mar 2002)
12 Jan 2003 - 13 Jun 2007  Han Yuqun (acting to 3 Apr 2003)   (b. 1943)
13 Jun 2007 - 29 Mar 2013  Jiang Daming                       (b. 1953)
                             (acting to 26 Jan 2008)
29 Mar 2013 - 11 Apr 2017  Guo Shuqing (acting to 5 Jun 2013) (b. 1956)
11 Apr 2017 -              Gong Zheng (acting to 26 Apr 2017) (b. 1960)


Weihai

 1 Oct 1930                Weihai special administrative region created from former
                             Weihaiwei British leased territory (see China Foreign Colonies).
 
8 Mar 1938 - Aug 1945     Japanese occupation.
Dec 1942                   Region declared abolished by the Nationalist government.
10 May 1945                Formally r
e-incorporated into Shandong.

Commissioners
 1 Oct 1930 - Dec 1933     Xu Zushan (Hs Tsu-shan)          (b. 1889 - d. 1957)
15 Jan 1934 - Apr 1936     Xu Dongfan (Hs Tung-fan)         (b. 1887 - d. 1950)
Apr 1936 - Jan 1938        Sun Xifeng (Sun Hsi-feng)         (b. 1892 - d. 1961)
                             ("Georges Sun")
Jan 1938 - Mar 1938        Zheng Weibing (Cheng Wei-ping)    (b. 1898 - d. 1953)
                             (in Chungking exile
to Dec 1942)Shanxi (Shansi)

[North Shanxi
             (Jinbei) autonomous government 1938-1939
             (China)]
North Shanxi Flag 1938 - 1939

1666                       United with Shaanxi.
1672 - 1749                Part of Shenzhuan (see Shaanxi).
1749 - 1912                Part of Shengan (see Shaanxi).
1912 - 1948                Largely autonomous under local warlords.
1938 - Aug 1945            Occupied by Japan.
15 Oct 1937 -  1 Sep 1939  Japanese created North Shanxi (Jinbei) autonomous government
                             (from 1 Sep 1939 part of Inner Mongolia).
22 Apr 1949                Under Communist control.

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
1949 - 1950                Cheng Zihua (Ch'eng Tzu-hua)       (b. 1905 - d. 1991)
1950 - 1952                Lai Ruoyu (Lai Jo-y)              (b. 1910 - d. 1958)
1952                       Xie Xuegong (Hsieh Hseh-kung)     (b. 1916 - d. 1993)
                             (acting)
1952                       Gao Kelin (Kao K'o-lin)            (b. 1906 - d. 2001)
Dec 1952 - 1965            Tao Lujia (T'ao Lu-chia)           (b. 1917 - d. 2011)
1965 - 1967                Wei Heng                           (b. 1915 - d. 1967)
1967 - 1971                Liu Geping (Liu Ke-p'ing)          (b. 1903 - d. 1992)
1971 - 1975                Xie Zhenhua (Hsieh Chen-hua)       (b. 1916 - d. 2011)
1975 - 1980                Wang Qian (Wang Ch'ien)            (b. 1917 - d. 2007)
1980 - 1983                Huo Shilian                        (b. 1910 - d. 1996)
1983 - 1991                Li Ligong                          (b. 1925)
1991 - 1993                Wang Maolin                        (b. 1934)
1993 - Jun 1999            Hu Fuguo                           (b. 1937)
Jun 1999 -  1 Jul 2005     Tian Chengping                     (b. 1945)
 1 Jul 2005 - 31 May 2010  Zhang Baoshun                      (b. 1950)
31 May 2010 -  1 Sep 2014  Yuan Chunqing                      (b. 1952)
 1 Sep 2014 - 30 Jun 2016  Wang Rulin                         (b. 1953)
30 Jun 2016 - 30 Nov 2019  Luo Huining                        (b. 1954)
30 Nov 2019 -              Lou Yangsheng                      (b. 1959)

Governors
1644 - 1645                Wu Zizhang (Wu Tzu-chang)
1645                       Le Jian (Le Chien)
1645 - 1647                Ma Guogui (Ma Kuo-kuei)
1647 - 1648                Shen Chao (Shen Ch'ao)
1648                       Geng Chun (Keng Ch'un)
1648 - 1654                Tong Yangling (T'ung Yang-ling)
1654                       Ma Mingpei (Ma Ming-p'ei)          (b. 1600 - d. 1666)
1654 - 1656                Ma Zhixian (Ma Chih-hsien)
                             (governor of Shaanxi 1656-57)
1657 1658                Lu Chongju (Lu Ch'ung-ch)
                             (governor of Shaanxi/Shanxi 1666)
1658 - 1661                post abolished
1661 1662                Zu Zefu (Hs Tse-fu)
1662 - 1663                Zhao Guozu (Chao Kuo-hs)
1663 1666                Bai Bingzhen (Pai Ping-chen)
1666 - 1672                the governors of Shaanxi
1672 - 1749                the governors of Shenzhuan (see Shaanxi)
1749 - Oct 1911            the governors of Shengan (see Shaanxi)
Military governor

Oct 1911 -  3 Jun 1927     Yan Xishan (Yen Hsi-shan)          (b. 1883 - d. 1960)
                             (from Jan 1925,
provincial superintendant)
Civil governors

15 Mar 1912 - 24 Mar 1912  Li Shengduo (Li Sheng-to)          (b. 1859 - d. 1937)
24 Mar 1912 - 15 Sep 1912  Zhou Bo (Chou Po)
                             (acting to 6 May 1912)
15 Sep 1912 - 30 Dec 1912  Gu Ruyong (Ku Ju-yung)             (b. 1853 - d. 1916)
30 Dec 1912 - 23 Jan 1913  Zhang Ruiji (Chang Jui-chi)        (b. 1872 - d. 1928)
23 Jan 1913 -  4 Jun 1913  Zhao Yuan (Chao Yan)              (b. 1857 - d. 1913)
13 May 1913 - 26 May 1914  Chen Yu (Ch'en Y)                 (b. 1860 - d. 1919)
                             (acting for Zhao to 4 Jun 1913)
26 May 1914 -  6 Jul 1916  Jin Yong (Chin Yung)               (b. 18.. - d. 1916)
 6 Jul 1916 -  7 Oct 1916  Shen Mingchang (Shen Ming-ch'ang)  (b. 1870 - d. 1919)
 7 Oct 1916 -  3 Sep 1917  Sun Faxu (Sun Fa-hs)              (b. 1871 - d. 19..)
 3 Sep 1917 - 10 Aug 1929  Yan Xishan                         (s.a.)
Chairmen of the government
10 Aug 1929 - Sep 1930     Shang Zhen (Shang Chen)            (b. 1888 - d. 1978)
Sep 1930 - Mar 1936        Xu Yongchang (Hs Yung-ch'ang)     (b. 1887 - d. 1959)
Mar 1936 - Dec 1943        Sun Weiru (Sun Wei-ju)             (b. 1895 - d. 1979)
15 Oct 1937 -  1 Sep 1939  Xia Gong (Hsia Kung)               (b. 1872 - d. 1941)
                             (chairman of North Shanxi
autonomous
                             government,
Japanese appointed)
 1 Jan 1938 - 1938         Zeng Ji Gang (Tseng Chi-kang)      (d. 1938)
                             (appointed by Beiping)
Jun 1938 - 28 Jan 1943    
Su Tiren (Su T'i-jen)              (b. 1889 - d. 1979)
                             (appointed by Beiping, from Mar 1940 Nanjing)
28 Jan 1943 - 19 Jun 1944  Feng Sizhi
(Feng Szu-chih)         (b. 1884 - d. 1949)
                            
(appointed by Nanjing)
19 Jun 1944 - 1945         Wang Xiang (Wang Hsiang)         
  (b. 1885 - d. 1953)
                            
(appointed by Nanjing)
D
ec 1943 - Apr 1949        Yan Xishan (Yen Hsi-shan)          (s.a.)
Mar 1949 - Apr 1949        Liang Huazhi (Liang Hua-chih)      (b. 1906 - d. 1949)
                            
(Nationalist) 
Apr 1949 - Jul 1949        Xu Xiangqian
(Hs Hsiang-ch'ien)   (b. 1901 - d. 1990)
                            
(Communist) 
Jul 1949 - Feb 1951        Cheng Zihua (Cheng Tzu-hua)        (s.a.)
Feb 1951 - May 1952        Lai Ruoyu (Lai Jo-y)              (s.a.)
May 1952 - Feb 1955        Pei Lisheng (P'ei Li-sheng)        (b. 1906 - d. 2000)
Governors
Feb 1955 - Apr 1956        Pei Lisheng                        (s.a.)
Apr 1956 - 1957            Wang Shiying (Wang Shih-ying)      (b. 1905 - d. 1968)
1957 - Dec 1965            Wei Heng (acting to Dec 1958)      (s.a.)
Dec 1965 - Mar 1967        Wang Qian (Wang Ch'ien)            (s.a.)
Chairmen of the Revolutionary Committee
Mar 1967 - Apr 1971        Liu Geping (Liu Ke-p'ing)          (s.a.)
Apr 1971 - May 1975        Xie Zhenhua (Hsieh Chen-hua)       (s.a.)
May 1975 - Dec 1979        Wang Qian                          (s.a.)
Governors
Dec 1979 - Apr 1983        Luo Guibo                          (b. 1908 - d. 1995)
Apr 1983 - Jan 1993        Wang Senhao                        (b. 1933)
Jan 1993 - Oct 1993        Hu Fuguo                           (s.a.)
Oct 1993 - Jul 1999        Sun Wensheng (acting to 1994)      (b. 1942)
Jul 1999 - 10 Jan 2004     Liu Zhenhua                        (b. 1940)
                             (acting to 28 Jan 2000)
10 Jan 2004 - Jul 2005     Zhang Baoshun                      (s.a.)
                             (acting to 19 Feb 2004)
Jul 2005 -  3 Sep 2007     Yu Youjun (acting to 15 Jan 2006)  (b. 1953)
 3 Sep 2007 - 14 Sep 2008  Meng Xuenong                       (b. 1949)
                             (acting to 22 Jan 2008)
14 Sep 2008 - 19 Dec 2012  Wang Jun (acting to 15 Jan 2009)   (b. 1952)
19 Dec 2012 - 30 Aug 2016  Li Xiaopeng                        (b. 1959)
                             (acting to 29 Jan 2013)
30 Aug 2016 -  5 Dec 2019  Lou Yangsheng                      (s.a.)
                             (acting to 28 Nov 2016)
 5 Dec 2019 -              Lin Wu (acting)                    (b. 1962)Sichuan (Szechwan)

1645 1680                Part of Huguang (see Hubei).
1680 - 1731                Part of Shenzhuan (see Shaanxi).
1735 - 1748                Part of Shenzhuan (see Shaanxi).
1920 - 1934                No central government control, area politically fragmented.
1937 - 27 Dec 1949         Under Nationalist government (in Xichang to 26 Mar 1950).
Dec 1949 -  7 Aug 1952     Divided into four regions:
Eastern region (Chuandong), Western
                             region (Chuanxi),
Northern region (Chuanbei) and Souhern region
                             (Chuannan).

Secretaries of the Provincial (Dec 1949 Aug 1952 District) Committee
of the Communist Party
of China
Dec 1949 - Aug 1952        Xie Fuzhi (Hsieh Fu-chih)          (b. 1909 - d. 1972)
                            
(eastern region)   
Feb 1950 - Jul 1952        Hu Yaobang (
Hu Yao-pang)           (b. 1915 - d. 1989)
                            
(northern region)
Dec 1949 - Aug 1952       
Li Dazhang (Li Ta-chang)           (b. 1900 - d. 1976)
                            
(southern region)
1950 - 1952                
Li Jingquan (Li Ching-ch'an)      (b. 1909 - d. 1989) 
                             (western region)
Jul 1952 - Feb 1965
       Li Jingquan                        (s.a.)
Feb 1965 - 1967            Liao Zhigao (Liao Chih-kao)        (b. 1908 - d. 2000)
Aug 1971 - Feb 1972        Zhang Guohua (Chang Kuo-hua)       (b. 1914 - d. 1972)
Mar 1972 - Oct 1975        Liu Xingyuan (Liu Hsing-yan)      (b. 1908 - d. 1990)
Oct 1975 - Mar 1980        Zhao Ziyang (Chao Tzu-yang)        (b. 1919 - d. 2005)
Mar 1980 - Feb 1983        Tan Qilong                         (b. 1913 - d. 2003)
Feb 1983 - Apr 1993        Yang Rudai                         (b. 1926 - d. 2018)
Apr 1993 -  6 Jan 2000     Xie Shijie                         (b. 1934)
 6 Jan 2000 - Dec 2002     Zhou Yongkang                      (b. 1942)
Dec 2002 - Dec 2006        Zhang Xuezhong                     (b. 1943)
Dec 2006 - Dec 2007        Du Qinglin                         (b. 1946)
Dec 2007 - 21 Nov 2012     Liu Qibao                          (b. 1953)
21 Nov 2012 - 21 Mar 2018  Wang Dongming                      (b. 1956)
21 Mar 2018 -              Peng Qinghua                       (b. 1957)

Governors
1645 1680                the governors of Huguang (see Hubei)
1680 1731               
the governors of Shenzhuan (Shaanxi)
1731 - 1735                Huang Tinggui (Huang T'ing-kuei)   (b. 1691 - d. 1759)
                            
(1st time)
1735 - 1748                the governors of Shenzhuan (
Shaanxi)
1748 - 1749                Bandi (Pan-ti)                     (d. 1755)
1749? - 1752               Cereng (Ts'e-jeng)
1752 - 1755                Huang Tinggui (2nd time)           (s.a.)
1755 - 1760                Kaitai (K'ai-t'ai)
1760 - 1763                Yang Yingju (Yang Ying-ch)        (b. 1696 - d. 1766)
                            
(1st time) 
1763 - 1764                Artai (Ar-t'ai)                    (d. 1773)
1764 - 1765                Yang Yingju (2nd time)             (s.a.)
1765 - 1768                Udashan (U-ta-shan)                (d. 1771)
1768 - 1771                Mingshan (Ming-shan)
1771 - 1772                Wen Shou (1st time)
1772                       Kuilin (K'uei-lin)                 (d. 1792)
1772 - 1773                Liu Bingtian (Liu Ping-t'ien)
1773 - 1776                Fu Leigun (Fu Lei-kun)
1776 - 1781                Wen Shou (2nd time)
1781 - 1783                Fu Kang'an (Fu K'ang-an)(1st time) (b. 1753 - d. 1796)          
1783 - 1786                Li Shijie (Li Shih-chieh)(1st time)
1786 - 1787                Bao Ning (Pao Ning)
1787 - 1788                Li Shijie (2nd time)
1788 - 1789                Sun Shiyi (Sun Shih-i) (1st time)  (b. 1720 - d. 1796)
1789 - 1791                Ohui (O-hui)
1791 - 1793                Huilin (Hui-lin)
1793 - 1794                Fu Kang'an (2nd time)              (s.a.) 
1794 - 1795                Helin (or Heliyen) (Ho-lin)        (b. 1753 - d. 1796)
1795 - 1796                Sun Shiyi (2nd time)               (s.a.)
1796 - 1797                Funing (Fu-ning)
1797 - 1799                Feimo Lebao (Fei-mo Le-pao)        (b. 1740 - d. 1819)
                            
(1st time)
1799 - 1800                Kuilin (K'uei-lin)  
1800 - 1810                Feimo Lebao (2nd time)             (s.a.)
1810 - 1817                Chang Ming (Ch'ang Ming)
1817 - 1822                Jiang Youxian (Chiang Yu-hsien)    (b. 1766 - d. 1830)
1822 - 1823                Chen Ruolin (Ch'en Jo-lin)
1823 - 1829                Dai Sanxi (Tai San-hsi)
1829 - 1831                (Borzigit) Qishan (Ch'i-shan)      (b. 1786 - d. 1854)
                            
(1st time)
1831 - 1838                Oshan (O-shan)
1838 - 1846                Baoxing (Pao-hsing)
1846 - 1849                (Borzigit) Qishan (2nd time)       (s.a.)
1849 - 1852                Xu Zeshun (Hs Tse-shun)
1852 - 1853                Huicheng (Hui-ch'eng)
1853 - 1854                Yuduan (Y-tuan)
1854 - 1856                Huang Zonghan (Huang Tsung-han)    (b. 1803 - d. 1864)
1856 - 1857                Wu Zhenyu (Wu Chen-y)
1857 - 1859                Wang Qingyun (Wang Ch'ing-yn)
1859 - 1860                Zeng Wangyan (Tseng Wang-yen)
1860 - 1861                Chongshi (Ch'ung-shih) (acting)
1861 - 1867                Luo Bingzhang (Luo Ping-chang)     (b. 1793 - d. 1867)
1868 - 1875                Wutang (Wu-t'ang)                  (b. 1813 - d. 1876)
1875                       Li Hongzhang (Li Hung-chang)       (b. 1823 - d. 1901)
1875 - 1876                Wenge (Wen-ke)
1876 - 1886                Ding Daozhen (Ting Tao-chen)       (b. 1820 - d. 1886)
1886 - 1894                Liu Bingzhang (Liu Ping-chang)     (b. 1826 - d. 1905)
1894 - 1895                Tan Zhongling (T'an Chung-ling)    (b. 18.. - d. 1905)
1895 - 1897                Lu Chuanlin (Lu Ch'uan-lin)        (b. 1836 - d. 1910)
1897                       Li Bingheng (Li Ping-heng)         (b. 1830 - d. 1900)
1897                       Gongshou (Kong-shu)(acting)
1897 - 1898                Yulu (Y-lu)                       (b. 1844 - d. 1900)
1898 - 1902                Kuijun (K'uei-chn)                (d. 1916)
1902 - 1903                Cen Chunxuan (Ts'en Ch'un-hsan)   (b. 1861 - d. 1933)
                            
(1st time) (acting)
1903 - 1907                (Bayuete) Xiliang (Hsi-liang)      (b. 1853 - d. 1917)
1907                       Chen Kuilun (Ch'en K'uei-lun)      (b. 1857 - d. 1948)
1907 - 1908                Cen Chunxuan (2nd time)            (s.a.)
1908 - 1911                Zhao Erxun (Chao Erh-hsn)         (b. 1844 - d. 1927)
1911 - Dec 1911            Zhao Erfeng (Chao Erh-feng)(acting)(b. 1845 - d. 1911)
Military governors
Dec 1911 - 13 Jun 1913     Yin Changheng (Yin Ch'ang-heng)    (b. 1884 - d. 1952)
13 Jun 1913 - 22 Jun 1915  Hu Jingyi (Hui Ching-i)            (b. 1878 - d. 1950)
22 Jun 1915 - 24 May 1916  Chen Huan (Ch'en Huan)             (b. 1870 - d. 1943)
                            
(acting to 25 Aug 1915)
24 May 1916 - 24 Jun 1916  Zhou Jun (Chao Ch
n)               (b. 1884 - d. 1923)
24 Jun 1916 -  8 Nov 1916  Cai E (Ts'ai O)                    (b. 1882 - d. 1916)
13 Sep 1916 - 20 Apr 1917  Luo Peijin (Luo P'ei-chin)         (b. 1878 - d. 1922)
                             (acting for Cai to 8 Nov 1916)
20 Apr 1917 - 17 Jul 1917  Dai Kan (Tai K'an)                 (b. 1880 - d. 1917)
17 Jul 1917 -  3 Dec 1917  Zhou Daogang (Chou Tao-kang)       (b. 1875 - d. 1953)
                             (acting to 12 Nov 1917)
18 Dec 1917 - Feb 1918     Liu Cunhou (Liu Ts'un-hou)         (b. 1885 - d. 1960)
                            
(1st time) 
Feb 1918 - 19 Nov 1919     Xiong Kewu (Hsiung K'o-wu)         (b. 1885 - d. 1970)
30 Dec 1919 - 12 Feb 1921  Liu Cunhou (2nd time)              (s.a.)
 6 Jun 1921 - 24 May 1922  Liu Xiang (Liu Hsiang)(1st time)   (b. 1890 - d. 1938)
24 May 1922 - 12 Jul 1922  Wang Lingji (Wan Ling-chi) (acting)(b. 1883 - d. 1967)
12 Jul 1922 - 28 Jul 1923  Liu Chengxun (Liu Ch'eng-hsn)     (b. 1884 - d. 1944)
28 Jul 1923 - 27 May 1924  Liu Xiang (2nd time)               (s.a.)
27 May 1924 - 16 May 1925  Yang Sen                           (b. 1887 - d. 1977)
16 May 1925 - 1926         Liu Xiang (3rd time)               (s.a.)
1926 - 24 Jan 1927         Deng Xihou (Teng Hsi-hou)          (b. 1889 - d. 1964)
1927 - 1929                Lai Xinhui (Lai Hsin-hui)          (b. 1884 - d. 1942)
Civil governors
Dec 1911 - 12 Jul 1912     Yin Changheng                      (s.a.)
12 Jul 1912 - 16 Sep 1913  Zhang Peijue (Tsuang P'ei-cheh)   (b. 1879 - d. 1915)
24 Sep 1913 - 12 Mar 1915  Chen Tingjie (Ch'en T'ing-chieh)   (b. 1875 - d. 1955)
12 Mar 1915 -  1 May 1915  Liu Yingze (Liu Ying-tse) (acting)
 1 May 1915 - 14 Apr 1916  Chen Huan                          (s.a.)
14 Apr 1916 - 24 May 1916  Huang Guoxuan (Huang Kuo-hsan)    (b. 1857 - d. 1919)
                            
(acting)
24 May 1916 - 24 Jun 1916  Liu Tiqian (Liu T'i-ch'ien)(acting)
24 Jun 1916 - Sep 1916     Cai E                              (s.a.)
Sep 1916 - Apr 1917        Luo Peijin                         (s.a.)
Apr 1917 - Aug 1917        Dai Kan                            (s.a.)
24 Aug 1917 - Dec 1920     Zhang Lan (Chang Lan)              (b. 1872 - d. 1955)
30 Dec 1920 - Jun 1921     Xiong Kewu                         (s.a.)
 6 Jun 1921 - Dec 1922     Liu Xiang (Liu Hsiang)(1st time)   (s.a.)
22 Dec 1922 - Jul 1923     Liu Chengxun                       (s.a.)
Jul 1923 - 19 Feb 1924     Liu Xiang (2nd time)               (s.a.)
19 Feb 1924 - 27 May 1924  Yang Sen (1st time)                (s.a.)
27 May 1924 -  6 Feb 1925  Deng Xihou (Teng Hsi-hou)          (s.a.)
May 1924 - Feb 1925        Xu Xiaogang (Hs Hsiao-kang)       (b. 1880 - d. 1956)
                            
(acting for Deng)
 6 Feb 1925 - Mar 1929     Lai Xinhui                         (s.a.)
15 Aug 1926 - 24 Jan 1927  Yang Sen (2nd time)                (s.a.)
                             (in Wan county [now Wanzhou, Chongqing])
Chairmen of the government
Mar 1929 - 21 Dec 1934     Liu Wenhui (Liu Wen-hui)           (b. 1895 - d. 1976)
21 Dec 1934 - Jan 1938     Liu Xiang                          (s.a.)
Jan 1938 - May 1938        Deng Hanxiang (Teng Han-hsiang)    (b. 1888 - d. 1979)
May 1938 - Oct 1939        Wang Zanxu (Wang Tsan-hs)         (b. 1885 - d. 1960)
Oct 1939 - Oct 1940        He Guoguang (He Kuo-kang) (acting) (b. 1885 - d. 1969)
Oct 1940 - Jun 1947        Zhang Qun (Chang Ch'n)            (b. 1889 - d. 1990)
Jun 1947 -  3 Apr 1948     Deng Xihou                         (s.a.)
 3 Apr 1948 - Dec 1949     Wang Lingji (Wang Ling-chi)        (s.a.)
Dec 1949 - 28 Mar 1950     Tang Shizun (T'ang Shih-tsun)      (b. 1883 - d. 1950)
                            
(Nationalist)
Jan 1950 - Aug 1952        Yang Hongyan (Yang Hung-ye
n)       (b. 1909 - d. 1967)
                            
(eastern region) (Communist)
Feb 1950 - Aug 1952        Hu Yaobang (Hu Yao-pang)           (s.a.)
                            
(northern region) 
Jan 1950 - 1952            Zhang Guohua (Chang Kuo-hua)       (s.a.)
                            
(southern region)
Jan 1950 - Aug 1952        Li Jingquan (Li Ching-c
h'an)      (s.a.)
                            
(western region)
Aug 1952 - Jan 1955        Li Jingquan                        (s.a.)
Chairman of the Southwestern Administrative Council
(Guizhou, Sichuan, Xigang, and Yunnan)
1950 - 1954                Liu Bocheng (Liu Po-ch'eng)        (b. 1892 - d. 1986)
Governor
Jan 1955 - Mar 1967        Li Dazhang (Li T'a-chang)          (s.a.)
Chairmen of the Revolutionary Committee
Mar 1967 - May 1967        Yang Chao (Yang Ch'ao)             (b. 1911 - d. 2007)
May 1967 - Feb 1972        Zhang Guohua (Chang Kuo-hua)       (s.a.)
Feb 1972 - Oct 1975        Liu Xingyuan (Liu Hsing-yan)      (s.a.)
Oct 1975 - Dec 1979        Zhao Ziyang (Chao Tzu-yang)        (s.a.)
Governors
Dec 1979 - Dec 1982        Lu Dadong                          (b. 1915 - d. 1998)
Dec 1982 - May 1985        Yang Xizong                        (b. 1928 - d. 2007)
May 1985 - Dec 1987        Jiang Minkuan                      (b. 1930 - d. 2012)
Dec 1987 - Mar 1993        Zhang Haoruo                       (b. 1932 - d. 2004)
Mar 1993 - 12 Feb 1996     Xiao Yang                          (b. 1929 - d. 1998)
12 Feb 1996 -  1 Jun 1999  Song Baorui                        (b. 1937)
 1 Jun 1999 - 23 Jan 2007  Zhang Zhongwei                     (b. 1942)
                             (acting to 27 Jan 2000)
23 Jan 2007 -  5 Jan 2013  Jiang Jufeng                       (b. 1948)
                             (acting to 31 Jan 2007)
 5 Jan 2013 - 22 Jan 2016  Wei Hong (acting to 29 Jan 2013)   (b. 1954)
22 Jan 2016 -              Yin Li (acting to 29 Jan 2016)     (b. 1962)


Xikang

28 Jun 1913                Chuanbian (Chwanpien) special administrative region.
1914 - 1939                Area west of Kangding (including Chengdu) controlled by Sichuan,
                             area west of Jinsha River controlled by Tibet.
 7 Feb 1925
                Xikang (Hsikang) special administrative region.
May 1930 - 1939            (Nominally) part of Tibet.
22 Jul 1935                Xikang (Hsikang) provincial committee established.
 1 Jan 1939                Xikang (
Hsikang) province.
24 Mar 1950                Under Communist control.
 
1 Oct 1955                Divided between Sichuan and Tibet.

Secretary of the District (from Jan 1953, Provincial) Committee the Communist Party of China
10 Mar 1950 - 30 Sep 1955  Liao Zhigao (Liao Chih-kao)        (b. 1913 - d. 2000)

Military governors (frontier commissioners)
Sep 1912
- 13 Jan 1914     Yin Changheng (Yin Ch'ang-heng)    (b. 1884 - d. 1952)
13 Jan 1914 - 30 Apr 1915  Zhang Yi (Chang I)                 (b. 18.. - d. 1927)
30 Apr 1915 - 13 Aug 1916  Liu Ruiheng (Liu Jui-heng)(acting)
13 Aug 1916 - Sep 1917     Yin Chenghuan (Yin Ch'eng-huan)    (b. 1877 - d. 1945/46)
30 Sep 1917 -  2 Feb 1918  Xiong Kewu
(Hsiung K'o-wu)         (b. 1885 - d. 1970)
 2 Feb 1918 - 24 Dec 1924  Chen Xialing (Ch'en Hsia-ling)     (b. 1873 - d. 1950)
Sichuan-Xikang Border Defense Commanders-in-chief
Feb 1925 - 1927            Liu Xiang (Liu Hsiang)             (b. 1890 - d. 1938)
1927 - 29 Dec 1934         Liu Wenhui (Liu Wen-hui)           (b. 1895 - d. 1976)
Special Envoys

24 Dec 1924 - 
4 Feb 1929  Liu Chengxun (Liu Ch'eng-hsn)     (b. 1883 - d. 1944)
 
4 Feb 1929 -
29 Dec 1934  Wu Xinghan (Wu Hsing-han)
Chairmen of the government

29 Dec 1934 -
 9 Dec 1949  Liu Wenhui (Liu Wen-hui)           (s.a.)
                             (chairman of provincial committee to 1 Jan 1939)
25 Dec 1949 - Mar 1950     He Guoguang (Ho Kuo-kuang)         (b. 1885 - d. 1969) 
                             (Nationalist; in Taiwan exile to Mar 1955)    
Chairman of the People's Government
10 Mar 1950 - 19 Jan 1955
  Liao Zhigao (Liao Chih-kao)        (s.a.)
                             (chairman of military control commission to 26 Apr 1950)
                             (Communist)
Governor

19 Jan 1955 - 30 Sep 1955  Liao Zhigao                        (s.a.)


Sinkiang: see Xinjiang Ughur Autonomous Region

Suiyuan

Nov 1913                   Suiyuan special administrative region
                             (previously part of Manchuria).

17 Sep 1928
               Suiyuan (Sui-yuan) province
Aug 1937 - 1945            Japanese occupy half the province
(from 1 Sep 1939,
                             part of Inner Mongolia).
19 Sep 1949                Under Communist control.
19 Jun 1954                Part of Nei Mongol (Inner Mongolia).

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
Jun 1949 Aug 1952        Gao Kelin (Kao K'o-lin)            (b. 1907 - d. 2001)
Aug 1952 Jun 1954        Ulanhu
(= Yun Ze) (Wu-lan-fu)      (b. 1906 - d. 1988)

Governors
12 Oct 1912 - 21 Apr 1914  Zhang Shaozeng (Chang Shao-tseng)  (b. 1871 - d. 1928)
21 Apr 1914 -  7 Oct 1916  Pan Juying (P'an Ch-ying)         (b. 1882 - d. c.1951)
 7 Oct 1916 - 27 Jul 1917  Jiang Yanxing (Chiang Yen-hsing)   (b. 1875 - d. 1941)
27 Jul 1917 -  6 Aug 1917  Chen Guangyuan (Ch'en Kuang-yan)  (b. 1873 - d. 1939)
 6 Aug 1917 - 31 Dec 1920  Cai Chengxun (Ts'ai Ch'eng-hsn)   (b. 1871 - d. 1946)
31 Dec 1920 -  4 Jan 1925  Ma Fuxiang (Ma Fu-hsiang)          (b. 1876 - d. 1932)
31 Dec 1920 - 26 May 1921  Zhu Denggao (Chu Teng-kao)
                             (acting for Ma)
 4 Jan 1925 -  9 Jan 1926  Li Minzhong (Li Min-chung)         (b. 1887 - d. 1949)
 9 Jan 1926 -  9 Sep 1926  Liu Yufen (Liu Y-fen)             (b. 1886 - d. 1943)
 9 Sep 1926 - 13 Nov 1927  Shang Zhen (Shang Chen)            (b. 1888 - d. 1978)
13 Nov 1927 - Jun 1928     Ji Jinchun (Chi Chin-ch'un)        (b. 1878 - d. 1948)
Chairmen of the government
Jun 1928 - Dec 1928        Li Peiji (Li P'ei-chi) (1st time)  (b. 1885 - d. 1970)
Dec 1928 - 24 Aug 1929     Xu Yongchang (Hs Yung-ch'ang)     (b. 1887 - d. 1959)
Aug 1929 - Aug 1931        Li Peiji (2nd time)                (s.a.)
19 Aug 1931 - 15 Oct 1946  Fu Zuoyi (Fu Tso-i) (Nationalist)  (b. 1893 - d. 1974)
1937 - 1945                Wang Ying (appointed by Japanese)  (b. 1895 - d. 1951)
15 Oct 1946 - Dec 1949     Dong Qiwu (Tung Ch'i-wu)           (b. 1899 - d. 1989)
                             (Nationalist; from 19 Sep 1949 Communist)
Dec 1949 Jun 1952        Yang Zhilin (Yang Chih-lin)        (b. 1911 - d. 1992)
Aug 1952 - Jun 1954        Ulanhu (= Ulaanch)               (s.a.)


Taiwan province: see separate entry for Taiwan

Tibet: see Xizang


Yunnan

1856 - 26 Dec 1872         Pingnan Guo ("Pacified South State") is a major Islamic
                             rebellious polity in western Yunnan province.
Aug 1927 - Oct 1945        Largely autonomous under local warlord control.
Jan 1950                   Under Communist control.

Secretaries of the Provincial Committee of the Communist Party of China
1950 - 1952                Song Renqiong (Sung Jen-ch'iung)   (b. 1909 - d. 2005)
Jul 1952 - Aug 1959        Xie Fuzhi (Hsieh Fu-chih)          (b. 1909 - d. 1972)
Aug 1959 - Jan 1967